Epidemia a walne zebrania ROD 

 

Epidemia wymusiła nowe spojrzenie na przepisy dotyczące walnych zebrań. Ich organizacji w „zwykłym” trybie to ryzyko dla zdrowia, a nawet życia działkowców;  często też naruszenie przepisów epidemiologicznych. Dlatego KR PZD dokonała interpretacji Statutu PZD. Jej efektem jest nowa gama rozwiązań dla ROD.

             Dlaczego WZ jest takie ważne

Ograniczenie kontaktów międzyludzkich to najskuteczniejszy sposób przeciwdziałania rozwojowi epidemii. Stąd w czasie epidemii prawo ograniczyło organizację zgromadzeń, objęło to również walne zebrania i konferencje delegatów (WZ/KD) w ROD. W efekcie w 2020r. przeprowadzenie ich w sposób zapisany wprost w Statucie PZD stało się bardzo trudne, a nierzadko niemożliwe.

            Zakłóciło to funkcjonowanie ROD grożące szkodą działkowców. WZ/KD to najważniejsze organy ROD. Poza kwestiami organizacyjnymi, jak np. przyjęcie sprawozdań zarządu i planu pracy, działkowcy decydują na nich o opłatach, bez których ogrody nie mają środków na działalność. Rodzi to ryzyko odcięcia prądu i wody, braku odbioru śmieci oraz blokadą inwestycji i remontów.

            Decyzja nie zawsze zależy od PZD

            Sytuację komplikuje tempo, w jakim następuje modyfikacja prawa powszechnego dot. organizacji zgromadzeń. Na przestrzeni ostatnich miesięcy najpierw wprowadzono przepisy o całkowitym zakazie zebrań, następnie go zniesiono, by po dwóch tygodniach przywrócić zakaz dla zebrań powyżej 150 osób. Dynamiczny rozwój epidemii powoduje, że trudno przewidzieć, w jakiej sytuacji prawnej ogrody znajdą się za kilka tygodni. Czy zebrania zwołane dziś, za 2 tygodnie nie okażą się sprzeczne z prawem.

            Stary Statut, nowe zasady

Od początku epidemii Krajowy Zarząd PZD podejmował działania na rzecz dostosowania funkcjonowania ROD do wyjątkowych sytuacji. Stąd prowadzono analizy nad alternatywnymi rozwiązaniami dotyczącymi organizacji WZ. Uznano, że nadzwyczajne warunki czynią koniecznym rozważenie, czy istnieje podstawa prawna dla wprowadzenia w 2020r. odmiennych, od wynikających wprost ze Statutu PZD, zasad realizacji obowiązków WZ. Efektem analiz był wniosek, że w obecnym stanie prawnym dopuszczalnym jest, poza przeprowadzeniem WZ (w mniejszych ROD ) na zasadach wynikających wprost ze Statutu PZD, przyjęcie następujących opcji:

- odbycie WZ/KD ROD w trybie powołania organów komisarycznych (przez analogiczne zastosowanie § 41 w zw. z  43 Statutu PZD),

- szersze zastąpienie WZ przez konferencję delegatów ROD (przez analogiczne zastosowanie  § 57 Statutu PZD),

- całkowita rezygnacja z przeprowadzania WZ/KD ROD w 2020r. (zastosowanie wprost art. 34 ust. 1 ustawy o ROD),

- odbycie WZ/KD w trybie zdalnym (art. 10 ust. 1a ustawy prawo o stowarzyszeniach)

Rozwiązania te poddano konsultacjom z okręgowymi zarządami, a za ich pośrednictwem, z wieloma ROD. Efektem były ustalenia uzasadniające wniosek o olbrzymim zróżnicowaniu oczekiwań. Wynika to z wielu czynników. Najważniejszy – stopień nasilenia epidemii w poszczególnych regionach, inne to np. stan organizacyjny (np. wielkość ROD), prowadzone lub przygotowane inwestycje, wreszcie sytuacja ekonomiczna ROD.

Bezpieczeństwo najważniejsze

Wyniki analiz i konsultacji były przedmiotem obrad Krajowej Rady PZD w dn. 24r. czerwca br. Zróżnicowane potrzeby ROD sprawiły, że KR odstąpiła od wprowadzania jednolitych rozwiązań dla wszystkich ogrodów. Za optymalne przyjęto wskazanie dopuszczalnych prawnie opcji i pozostawienie rozstrzygnięć o wyborze ROD - decyzję podejmie zarząd ROD. Termin na WZ przesunięty zostanie do 15 października br. Jednocześnie KR PZD podkreśliła, że niezależnie od potrzeb organizacyjnych i ekonomicznych ROD, najważniejszym kryterium przy wyborze rozwiązania winno być bezpieczeństwo działkowców.

Uchwały ws interpretacji Statutu PZD oraz zasad organizacji WZ w 2020r. udostępniono na www.pzd.pl oraz w systemie newsletter. Zostaną również opublikowane w Biuletynie Informacyjnym PZD. 

B. Piech

 

UCHWAŁA Nr 2/IV/2020 KR PZD z dnia 25 czerwca 2020  r. w sprawie interpretacji  Statutu PZD w przedmiocie możliwości powołania komisarycznego walnego zebrania ROD z uwagi na zagrożenie epidemiczne [TEKST]

 

UCHWAŁA Nr  3/IV/2020  KR PZD z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie interpretacji § 57 Statutu PZD stosowanego w związku z niemożnością lub znaczącymi utrudnieniami w odbyciu walnego zebrania ROD z uwagi na obostrzenia wynikające z obowiązującego stanu epidemii [TEKST]

 

UCHWAŁA Nr  4/IV/2020  KR PZD z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie odbywania walnych zebrań ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenie epidemiologiczne [TEKST]

KOMUNIKAT ZARZĄDU
ROD „PSZCZÓŁKA” w Gliwicach

z dnia 15.06.2020r.

 

     w sprawie: przestrzegania regulaminu ROD w obrębie swoich działek

Przypominamy działkowcom o obowiązku przestrzegania regulaminu ROD
i dbania o porządek w alejkach (drogach wewnętrznych) w obrębie swoich działek poprzez bieżące koszenie trawy oraz usuwanie wszelkich wystających poza teren ogrodzenia działki krzewów, gałęzi itp.

Jednocześnie zobowiązujemy działkowców w terminie do końca czerwca b.r.
do usunięcia wszelkich nasadzeń znajdujących się poza ogrodzeniem swojej działki na terenie alejki (drogi wewnętrznej).

 

Zarząd ROD zobowiązuje  KOMISJĘ PORZĄDKOWĄ do sprawdzenia stanu wykonania przez działkowców powyższych zadań i przedstawienia wniosków Zarządowi na zebraniu w lipcu.

Wyciąg z regulaminu ROD:

 

§ 34 [Alejki i drogi] 1.Zarząd ROD zobowiązany jest zapewnić drożność ciągów komunika-cyjnych (alejek i dróg ogrodowych). 2.Zabrania się zwężania ciągów komunikacyjnych
(alejek i dróg ogrodowych), zwłaszcza poprzez nieuprawnione sadzenie drzew, krzewów
lub innych roślin.

 

§ 52 [Żywopłoty]  1.Na granicy działek, za pisemną zgodą użytkownika sąsiedniej działki, można zakładać żywopłoty. 2.Wysokość żywopłotu na granicy pomiędzy działkami ustalają sąsiadujący użytkownicy z tym, że nie może ona przekraczać 1 metra. 3.Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką (drogą wewnętrzną) nie mogą przekraczać wysokości 1 metra i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki. 4.Żywopłoty rosnące na granicy działki będącej jednocześnie granicą ROD nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów
i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza ogrodzenie ROD.

 

§ 55 [Cięcie i prześwietlanie drzew i krzewów] 1.Działkowiec zobowiązany jest do cięcia
i prześwietlania drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, aby gałęzie
nie przekraczały granic działki.
 2.W razie niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1, użytkownik sąsiedniej działki może obciąć przechodzące gałęzie, o ile wcześniej wyznaczył sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.  3.Uprawnienie wynikające z ust. 2 przysługuje również zarządowi ROD, gdy gałęzie przechodzą na teren ogólny ROD.

 

§ 67 [Obowiązki porządkowe] Działkowiec obowiązany jest: 1) dbać o estetyczny wygląd działki i ROD, 2) nie zakłócać spokoju sąsiadom, zwłaszcza poprzez korzystanie z urządzeń ponad przeciętną miarę, 3) utrzymywać w czystości i estetycznym stanie drogi, aleje oraz rowy melioracyjne: a) na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach, b) na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

 

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU
ROD „PSZCZÓŁKA” w Gliwicach

z dnia 15.06.2020r. 

w sprawie: Odbioru odpadów komunalnych z terenu ROD „Pszczółka”

 

     Zarząd ROD „Pszczółka” W Gliwicach zawarł umowę z REMONDIS sp. z o.o. na odbiór następujących odpadów:

·        Odpady zmieszane,

     oraz odpady segregowane:

·        Tworzywa sztuczne, drobny metal, opakowania wielomateriałowe,

·        Szkło,

·        Papier.

     

Odpady do odpowiednich kontenerów znajdujących się na terenie świetlicy  będzie można wrzucać w każdą sobotę w godzinach 12.00-13.00  lub w innym terminie po uzgodnieniu telefonicznym z Przewodniczącym Komisji Porządkowej:

Panem Janem MATUSZCZYKIEM – tel.:798 368 298

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU
ROD „PSZCZÓŁKA” w Gliwicach

z dnia 15.06.2020r.

 

     w sprawie: parkowania pojazdów mechanicznych na terenie
                        ROD „Pszczółka”  w okresie trwania epidemii

 

W związku z trwającą epidemią koronawirusa przedłuża się możliwość docierania przez działkowców do działek bezpośrednio samochodem osobowym i parkowania przy niej lub na terenie działki.

Nie dotyczy to parkowania samochodów dostawczych oraz samochodów gości działkowca – parkowanie ich jest możliwe na parkingach wewnętrznych i zewnętrznych.

KOMUNIKAT ZARZĄDU
ROD „PSZCZÓŁKA” w Gliwicach

z dnia 15.06.2020r. 

     w sprawie: wędkowania na terenie łowiska ROD „Pszczółka”

     Zarząd ROD „Pszczółka” informuje chętnych do wędkowania na terenie łowiska ROD „Pszczółka” w Gliwicach o zapisanie się u I Wiceprezesa

Pana Janusza MARCINOWA tel.: 501 611 730

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.