REGULAMIN

KONKURSU „NAJŁADNIEJSZA DZIAŁKA ROD PSZCZÓŁKA w 2022r.”

I.          Cel konkursu: Popularyzacja wzorowo zagospodarowanych i uprawianych działek.

II.        Organizator: Zarząd ROD „Pszczółka”. 

III. Lustracja działek: Lustrację działek przeprowadzi w dniu 27.08.2022r. Komisja konkursowa w składzie:

                          Ryszard BRYŁA

                          Tadeusz KULAK

                          Jacek FURTAK

                          Wioletta BERNAIS

IV. Ocena działek: oceny dokona ww. Komisja konkursowa w oparciu o następujące kryteria:

 1.  Zagospodarowanie działki z podziałem na strefy rekreacyjne oraz uprawowe,   racjonalne
      wykorzystanie terenu, walory użytkowe działki                                                                                                       
0-10 pkt.
2.  
Różnorodność uprawianych roślin   na   działce
a) kwatera sadownicza (różnorodność drzew i krzewów owocowych, prawidłowe formowanie koron, cięcie i prześwietlanie, zdrowotność )                                                                                                                                              0-10 pkt.

b) uprawa warzywnicza  (bogaty dobór gatunków roślin uprawnych: ziół i warzywa )                                                0-10 pkt.

3.    Nasadzenia   drzew   i   krzewów   z   uwzględnieniem   zachowania odległości nasadzeń od granic działki zgodnie z regulaminem ROD                                                                                                                                                         0-10 pkt.
4.  
Elementy   wyposażenia   działki   związane   z   racjonalnym wykorzystaniem   wody,   segregacji   śmieci,  (np.   kompostownik   i   jego   wykorzystanie,   system   gromadzenia   deszczówki, sposób nawadniania upraw,  pojemniki do segregacji odpadów itp.)                                                      0-10 pkt.

5. Wyposażenie działki w budki lęgowe, karmniki dla ptaków, domki dla owadów pożytecznych, rośliny miododajne, ekologiczne sposoby ochrony   roślin,   uprawy   współrzędne,   stosowanie   nawozów naturalnych                                             0-10 pkt.

6. Łąka kwietna i trawnik (np. dobór gatunków w łące kwietnej, udział powierzchni trawnika   w   stosunku   do   pozostałych   nasadzeń,   estetyka   utrzymania trawnika/łąki kwietnej)                                                                                             0-10 pkt.
                                                                                                                                                       

7. Część ozdobna (bogaty dobór roślin ozdobnych, łączenie form ozdobnych z roślinami użytecznymi)                                                                                                                                 0-10 pkt.

8. Estetyka i stan techniczny działki (wysokość   i   stan   ogrodzenia,  powierzchnia   altany odległość od granicy, urządzenia na działce -zgodność z regulaminem ROD)                                                                                                                       0-10 pkt.
9.  
Mała architektura na działce (np.   płotki,   murki,   trejaże,   pergole,   oczka   i   zbiorniki   wodne   oraz urządzenia   wypoczynkowe   i   rekreacyjne,   wyposażenie)                                                                                                           0-10 pkt.

V. Nagrody:

za zajęcie I miejsca – nagroda rzeczowa – o wartości do 150 zł,

za zajęcie II miejsca – nagroda rzeczowa o wartości do 100 zł,

za zajęcie III miejsca – nagroda rzeczowa o wartości do 75 zł,

za zajęcie IV-VI miejsca – nagroda rzeczowa o wartości do 50 zł.

VII. Wręczenie nagród: 3 września 2022r. podczas obchodów Jubileuszu 35-lecia ROD „Pszczółka” w  Gliwicach.

 

Komunikat Zarządu

ROD "Pszczółka" z dnia 12.08.2022r.

Zarząd ROD "Pszczółka" informuje:

1.  Uroczyste obchody Jubileuszu 35-lecia powstania ROD „Pszczółka” odbędą się 3 września 2022r.

2.  W programie:

    godz. 13.00 – Wydawanie talonów na poczęstunek

    godz. 14.00 – Rozpoczęcie uroczystości, w tym m.in.:

·     Otwarcie

·     Okolicznościowe wystąpienie Prezesa ROD

·     Wręczenie odznaczeń związkowych

·     Wystąpienie gości zaproszonych

·     Poczęstunek

·     Pokazy

·     Konkursy dla dzieci

·     Ogłoszenie wyników konkursu „ Najładniejsza działka w ROD „Pszczółka” w2022r. –  wręczenie nagród

·     Ogłoszenie wyników konkursu „Najładniejsza kompozycja z plonów  z działki”  -  wręczenie nagród

·     Zabawa taneczna

·     Zawody w przeciąganiu liny

3.   Warunki uczestnictwa w obchodach:

·       Uczestnictwo w obchodach tylko za zaproszeniem,

·       Zaproszenie można odebrać w dniach 18 i 25 sierpnia 2022r.
w godz. 16 ÷ 17 w Świetlicy Ogrodu, oraz w dniach od 19 do 27 sierpnia  u Prezesa – Dz. Nr 21  (po uzgodnieniu telefonicznym),

·       Talony na poczęstunek będą do odbioru w dniu
3 września 2022r. w godz. 13.00 – 14.00 za okazaniem ZAPROSZENIA.

4.   W związku z obchodami 35 - lecia ROD "Pszczółka"  Zarząd zwraca się z apelem do działkowców o zaprowadzenie porządku na działkach oraz w ich otoczeniu – zgodnie z Regulaminem  ROD.

 

ZAPROSZENIE

 

Zarząd ROD „Pszczółka” w Gliwicach zaprasza na

 

WALNE  ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

 

które odbędzie się

w dniu  07.05.2022r.

na terenie świetlicy Ogrodu.

 

Początek obrad:

W I terminie godz. 14.00,  w II terminie godz. 14.30.

 

·       Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

 

·       Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

 

·       Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

 

Porządek Obrad Walnego Zebrania

Sprawozdawczego w ROD „Pszczółka” w Gliwicach

z dnia 07.05. 2022  r.

 

1.    Otwarcie zebrania.

2.    Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.

3.    Zatwierdzenie regulaminu zebrania.

4.    Zatwierdzenie porządku obrad.

5.    Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.

6.    Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2021 r. (merytoryczne i finansowe).

7.    Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

8.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 r.

9.    Ocena działalności Zarządu ROD za 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.

10.          Dyskusja.

11.          Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:

1)   Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2021 r.

2)   Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.

3)   Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za  2021 r.

12.          Projekt planu pracy na 2022 r.

13.          Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2022 r.

14.          Ocena preliminarza finansowego ROD na 2022 r. przez Komisję
    Rewizyjną ROD.

15.          Dyskusja.

16.          Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:

1)      Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2022 r.

2)      Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców.

3)      Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

4)      Uchwalenie planu pracy na 2022 r.

5)      Uchwalenie preliminarza finansowego na 2022 r.

17.          Sprawy różne.

18.          Zakończenie obrad.

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.