1

Zarząd ROD Pszczółka zaprasza  dzieci i wnuków działkowców wraz z opiekunami na:

 

PIKNIK Z OKAZJI DNIA DZIECKA

dnia 03.06. 2018r., godz. 14.00, teren Świetlicy Ogrodu.

1.   W programie:

· gry i zabawy animacyjne,

· modelowanie baloników,

· pokaz Wielkich Baniek Mydlanych,

· warsztaty Wielkich Baniek Mydlanych,

· zabawy sportowe,

· zabawy z chustą animacyjną,

· malowanie buziek (farbki z atestem),

 

W programie wystąpi 4-ech animatorów, w tym chodząca maskotka Myszka Mickey z firmy:

 

2.    Dla uczestników przewiduje się poczęstunek

3.    Dodatkowo od godz. 12.00 zawody w tenisie stołowym.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT  W 2018 ROKU

1.      Opłata ogrodowa                                                                                           0,50 zł/m2

2.      Opłata za pobraną wodę w 2017r. – ilość m³ zużytej wody x 4,82 zł/m³  

3.      Opłata wodna za 2017r. -                                          w wys.                             8,75 zł

4.      Zaliczka na wodę  w 2018r.                                                 suma poz. 2 i 3

5.      Opłata za pobraną energię elektryczną w 2017r.: ilość kWh x 0,55 zł/kWh

6.      Opłata energetyczna za 2017r .                                                                       9,52 zł

7.      Zaliczka na energię elektryczną  w 2017r.                           suma poz. 5 i 6

8.      Podłączenie energii elektrycznej do działki  
         dla działkowców sprzed 2016 roku                                                               600,00 zł

 

Zgodnie z decyzją  Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców:

Składka członkowska                                                                                               6,00 zł      

lub gdy oboje małżonkowie są członkami PZD                                                       po  3,00 zł

 

Zgodnie z Uchwałą  OZŚL.  Polskiego Związku Działkowców

podwyższoną opłatę ogrodową uiszczaną przez działkowca w roku nabycia
prawa do działki rodzinnej w wys.                                                                           300,00 zł

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 2/VII/2018 Zarządu ROD Pszczółka

podwyższoną opłatę ogrodową uiszczaną przez działkowca w roku nabycia
prawa do działki rodzinnej w wys.                                                                           900,00 zł   

                                                                                                            

Termin wniesienia opłat:       31.05.2018r.

 

W dniu 21 kwietnia 2018 roku Walne Zebranie Sprawozdawcze w ROD Pszczółka podjęło następujące uchwały:

1.     Zatwierdziło sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe Zarządu ROD za  2017 rok.

2.     Zatwierdziło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2017 rok.

3.     Uchwaliło wysokość i termin wnoszenia opłat ogrodowych w  2018 roku.

4.     Uchwaliło plan pracy na 2018 rok.

5.   Uchwaliło wysokość świadczeń pieniężnych oraz nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej w ROD Pszczółka w Gliwicach
w 2018 roku.

6.    Uchwaliło preliminarz finansowy na 2018 rok.

7.     Uchwaliło realizację zadania inwestycyjnego pn. ROZBUDOWA SIECI WODNEJ.

8.     Uchwaliło realizację zadania inwestycyjnego pn. ROZBUDOWA SIECi ELEKTROENERGETYCZNEJ.

9.     Uchwaliło realizację zadania inwestycyjnego pn. wykonanie budynku gospodarczego.

Dnia 20.04.2018r.5 o godz. 16.00 w sektorze B( numery działek:106-175), zostanie rozpoczęta procedura uruchomienia dopływu wody:

·       odczyt  wskazań wodomierzy,

·       puszczenie wody,

·       sprawdzenie działania wodomierzy,

·       plombowanie wodomierzy( nowych lub wymontowanych na zimę).

Dnia 21.04.2018r.5 o godz. 10.00 w sektorze A( numery działek: numery działek 1-105), zostanie rozpoczęta procedura uruchomienia dopływu wody:

·       odczyt  wskazań wodomierzy,

·       puszczenie wody,

·       sprawdzenie działania wodomierzy,

·       plombowanie wodomierzy( nowych lub wymontowanych na zimę).

W związku z powyższym  prosimy  działkowców o osobisty udział przy odczycie licznika i sprawdzeniu działania wodomierza, lub  w wyjątkowych sytuacjach do ww. czynności  poprosić sąsiada.

 

Jednocześnie informujemy, że wszelkie nowe podłączenia wodne lub wymiana wodomierzy, w tym wodomierzy -rocznik 2010 lub starszych - powinna nastąpić przed uruchomieniem dopływu wody. Rocznik 2011 , 2012, 2013 i 2014 należy wymienić w przyszłym roku.

Uprawomocniło się postanowienie Sądu z dnia 23 lutego 2018r. o wpisie do KRS zmiany Statutu PZD. Zgodnie z przyjętą wykładnią ustawy prawo o stowarzyszeniach uchwała o zmianie statutu wywiera skutki prawne nie od chwili jej podjęcia, lecz od daty dokonania wpisu zmiany statutu do KRS. W myśl tej zasady zmiany Statutu PZD uchwalone 9 grudnia 2017 roku przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów wywarły skutek prawny od 23 lutego 2018r.

Należy pamiętać, że decyzją XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD część nowelizacji ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019r. Dlatego też publikujemy tekst jednolity znowelizowanego Statutu PZD zawierający pouczenia (w formie przypisów przy §40; §60; § 144) wyjaśniające kwestię zmiany wchodzącej w życie od 1 stycznia 2019r. Jedynie sygnalizacyjnie przypominamy, że odroczenie wejścia w życie nowelizacji w stosunku do w/w przepisów podyktowane było koniecznością zachowania jednolitych zasad odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD w 2018r.

Źródło: strona internetowa PZD

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.