Dnia 5 i 6.11.2020 roku  po sprawdzeniu liczników i ich odczycie w sektorze A i B zostanie zamknięty dopływ wody.
 W związku z powyższym:
·   w dniu 5.11.2021r. – od  godz15.00 będą sprawdzane liczniki oraz ich odczyt  w   sektorze (numery działek:106-177) i zamknięcie wody,
·  w dniu 6.11.2021r. - od godz. 10.00 będą sprawdzane liczniki oraz ich odczyt w sektorze  A (numery działek 1-105) oraz w sektorze B  (numery działek 178-189) i zamknięcie wody.
Prosimy  działkowców o osobisty udział przy odczycie licznika (potwierdzenie przez działkowca stanu licznika w rejestrze zużycia wody). W wyjątkowych sytuacjach udostępnienie licznika do sprawdzenia i odczytu oraz potwierdzenie stanu zużycia wody może dokonać sąsiad. W przypadku potrzeby demontażu licznika na okres zimy należy zgłosić ten fakt podczas odczytu spisującemu stan zużycia wody.
Jednocześnie informujemy, że podczas odczytu stanu liczników będzie można podpisać umowy na dostawę wody oraz energii elektrycznej przez działkowców pobierających wodę lub prąd elektryczny, a nie mających podpisanej stosownej umowy.
Nie podpisanie umowy na dostarczanie energii elektrycznej do działki będzie skutkować wyłączeniem prądu od 1.01.2022 roku.

Identyfikatory, o których mowa w Regulaminie wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ROD Pszczółka w Gliwicach, 


można otrzymać w biurze Zarządu, w każdy czwartek podczas dyżuru członków Zarządu.

Definicje zawarte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Aleja Główna – aleja łącząca ulicę Murarska z ulicą Klasztorną dzieląca ROD „Pszczółka” na dwa sektory A i B.

Sektor A – część Ogrodu obejmująca działki od numeru 1 do numeru 105 przylegająca od strony wschodniej do Alei Głównej.

Sektor B – część Ogrodu obejmująca działki od numeru 106 do numeru189 przylegająca od strony zachodniej do Alei Głównej.

Brama Nr 1 – brama wjazdowa/wyjazdowa do ogrodu od strony ul. Klasztornej.

Brama Nr 2 – brama wjazdowa/wyjazdowa do ogrodu od strony ul. Murarskiej.

Brama Nr 3 – brama znajdująca się w ogrodzeniu sektora B przy ul. Sojki.

Parking Nr 1 – wewnętrzny parking znajdujący się w sektorze A.

Parking Nr 2 – wewnętrzny parking znajdujący się w sektorze B.

Pojazd Mechaniczny  pojazd kołowy na stałe zaopatrzony w silnik, będący jego napędem, jak również maszyna samobieżna i motorower.

Samochód osobowy  pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób oraz ich bagażu.

Działkowiec  pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do korzystania z działki w ROD Pszczółka na podstawie prawa do działki.

Zapora łańcuchowa  łańcuch zawieszony pomiędzy dwoma słupkami, zamykany na kłódkę. Zapory łańcuchowe znajdują się na alejach Malinowej i Orzechowej.

Osoba niepełnosprawna – osoba,  która na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności ma trudności z samodzielnym poruszaniem się.

 1.  Wyłącznym miejscem do parkowania pojazdu mechanicznego na terenie ROD Pszczółka są parkingi wewnętrzne Nr 1 i Nr 2, a wjazd do nich odbywa się przez bramę Nr 1, lub w wyjątkowych przypadkach przez bramy Nr 2 i Nr 3.

 2.  Upoważnieni do wjazdu samochodem na teren ROD i parkowania na parkingach są działkowcy oraz małżonkowie działkowców maksymalnie 2 samochody osobowe na działkę, na podstawie identyfikatora wydanego przez Zarząd i umieszczonego za przednią szybą samochodu.

 3.  W okresie od 1 kwietnia do 31 października brama Nr 1 – w godzinach od 8.00-20.00 pozostaje otwarta. W pozostałych godzinach działkowcy za każdym razem przy wjeździe lub wyjeździe z ogrodu zamykają bramę Nr 1 na kłódkę.

 4.  Dopuszcza się wjazd na teren ogrodu – poza parkingi wewnętrzne – pojazdów mechanicznych dowożących materiały i sprzęt do zaspokajania potrzeb użytkownika i jego rodziny w zakresie aktywnego wypoczynku i prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby w okresie od 1 kwietnia do 31 października w każdy piątek i sobotę od godz. 8.00 do godz. 20.00. oraz od poniedziałku do czwartku w godz. od 8.00 do 9.00 oraz od 19.00 do 20.00.

 5.  Bezwzględnie zakazany jest wjazd na teren ogrodu działkowego po za parking Nr 1 i Nr 2 pojazdów jednośladowych, takich jak: motocykle, skutery, motorowery. Zakaz nie dotyczy Przewodniczącego Komisji Porządkowej realizującego zadania służbowe. 

 6.  Dopuszcza się wjazd samochodu osobowego Przewodniczącego Komisji Porządkowej w okresie innym niż wymieniony w punkcie 4 w celu wykonania zadania służbowego (przeciągnięcie kontenerów z terenu świetlicy na parking Nr 1). 

 7.  W okresie od 1 listopada do 31 marca wjazd pojazdów mechanicznych na teren ROD „Pszczółka” poza parkingi wewnętrzne jest zabroniony, za wyjątkiem przypadków wyższej konieczności – po uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Porządkowej.

 8.  W celu zagwarantowania zakazu wjazdu w czasie do tego nie przeznaczonym, służyć będą zapory łańcuchowe zamykane na kłódkę.

 9.  Na terenie całego ROD Pszczółka obowiązują przepisy o ruchu drogowym z zachowaniem pierwszeństwa pieszych i szybkości jak w strefie zamieszkani.

10. Parkowanie w alejkach ogrodowych jest zabronione, za wyjątkiem czasu potrzebnego na rozładunek/załadunek.

11. Zabrania się dokonywania wszelkich prac przy pojeździe, a w szczególności mycia, sprzątania i dokonywania napraw pojazdu na terenie całego Ogrodu, w tym również na terenie parkingów.

12. Wjazd pojazdu o masie całkowitej powyżej 3,5 t może odbywać się tylko za zgodą Przewodniczącego Komisji Porządkowej. Nie może on zakłócać wypoczynku działkowcom i utrudniać im korzystania z terenu Ogrodu. O zgodę na taki wjazd należy wystąpić z trzydniowym wyprzedzeniem.

13. Wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych dowożących materiały (np. budowlane, ziemię, obornik, itp.) musi odbywać się pod nadzorem działkowca, dla którego wykonywana jest dana usługa, oraz może odbywać się w innym okresie niż okresie wymienionym w punkcie 4, po uzyskaniu zgody od Przewodniczącego Komisji Porządkowej.

14. Za powstałe zniszczenia w infrastrukturze ogrodowej lub/i innej działki spowodowane wjazdem pojazdem mechanicznym odpowiada działkowiec do którego ten wjazd był kierowany. Ponosi on konsekwencje finansowe za powstałe szkody lub dokonuje naprawy we własnym zakresie w ciągu 14 dni w celu przywrócenia infrastruktury ogrodowej lub/i innej działki do stanu sprzed uszkodzenia.

15. Samochody osobowe, którymi dojeżdżają do działki osoby niepełnosprawne mają prawo wjazdu na teren ogrodu.  Również prawo wjazdu na teren Ogrodu mają samochody osobowe dowożące osoby niepełnosprawne ruchowo. Zgodę wydaje Zarząd, uwzględniając min. przedłożone przez zainteresowanego dokumenty.

16. Osoby niepełnosprawne mają prawo do parkowania samochodów osobowych na terenie swojej działki, po wyposażeniu jej w odpowiednie miejsce postojowe. Rysunek działki (lub szkic) wraz z zaznaczonym miejscem postojowym należy przedłożyć Zarządowi do zatwierdzenia.

17. W stosunku do działkowca, który systematycznie będzie naruszał powyższy regulamin wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ogrodu, Zarząd może podjąć decyzję o czasowym lub całkowitym zakazie wjazdu pojazdem mechanicznym dla tego działkowca podejmując w tej sprawie uchwałę. Treść uchwały na piśmie musi być doręczona dla działkowca, którego dotyczy czasowy lub całkowity zakaz wjazdu pojazdem mechanicznym na teren ogrodu.

18. Traci moc Regulamin korzystania z samochodów i innych pojazdów mechanicznych na terenie ROD im. PSZCZÓŁKA w Gliwicach – Uchwała Walnego Zebrania Nr 10/2016 z dnia 16 kwietnia 2016 roku.

19. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu ROD i nie może być sprzeczna z obowiązującymi w PZD przepisami.

20. Regulamin wchodzi w życie po przyjęciu przez Zarząd ROD (Uchwała Zarządu Nr 48/VIII/2021 z dnia 03.08.2021 roku) i zatwierdzeniu przez Walne zebranie (Uchwała Nr 10b/2021 z dnia 21.08.2021 roku).

 

 

Dnia 21.08.2021 roku odbyło się

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ROD Pszczółka,

które postanowiło:

Uchwałą Nr 1/2021 zatwierdzić sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za
                                 2019 r.;

Uchwałą Nr 2/2021 zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2019 r.;

Uchwałą Nr 3/2021 zatwierdzić sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
                                 ROD za 2019 r.;

Uchwałą Nr 4/2021 zatwierdzić sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za
                                 2020 r.;

Uchwałą Nr 5/2021 zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2020 r.;

Uchwałą Nr 6/2021 zatwierdzić sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
                                 ROD za 2020 r.;     

Uchwałą Nr 7/2021 zatwierdzić kooptację członka do składu organu ROD;

Uchwałą Nr 8a/2021 uchwalić wysokość i termin wnoszenia opłaty ogrodowej
                                   w 2021 r.;

Uchwałą Nr 8b/2021 uchwalić wysokość i termin wnoszenia opłaty ogrodowej –
                              opłata energetyczna– w 2021 r.;

Uchwałą Nr 8c/2021 uchwalić wysokość i termin wnoszenia opłaty ogrodowej –
                                   opłata wodna – w 2021 r.;

Uchwałą Nr 9/2021 przyjąć do realizacji zadanie inwestycyjne (remontowe);                                    

Uchwałą Nr 10a/2021 podwyższyć kwotę przeznaczoną na świadczenia
                    pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD;         

Uchwałą Nr 10b/2021  zatwierdzić Regulamin wjazdu pojazdów mechanicznych
                                      na teren ROD Pszczółka w Gliwicach;

Uchwałą Nr 11/2021 przyjąć Plan pracy na 2021 r.;

Uchwałą Nr 12/2021 przyjąć Preliminarze finansowe na 2021 r.

 

 

 

Plan Ogrodu

Wolne Działki

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.