Zarząd ROD Pszczółka informuje:

wywóz odpadów z ROD Pszczółka w 2021 będzie realizowany wg następującego harmonogramu:

          

Miesiąc

Data wywozu odpadów

zmieszanych

Data wywozu

szkła

Data wywozu

tworzywa

Data wywozu

papieru

KWIECIEŃ

02, 19, 30

07, 21

08, 22

09, 23

MAJ

17, 31

05, 19

06, 20

07, 21

CZERWIEC

14, 28

02, 16, 30

02, 17

04, 18

LIPIEC

12, 26

14, 28

01, 15, 29

02, 16, 30

SIERPIEŃ

09, 23

11, 25

12, 26

13, 27

WRZESIEŃ

06, 20

08, 22

09, 23

10, 24

PAŹDZIERNIK

04, 18

06, 20

07, 24

08, 25

 

Odpady z zachowaniem segregacji można wrzucać codziennie do kontenerów znajdujących się na terenie świetlicy.

W przeddzień wywozu odpadów kontenery będą wystawiane na parkingu Nr 1, gdzie będzie można ich doładować.

Zabrania się składowania odpadów obok kontenerów.

 

   W związku z bardzo złą sytuacją epidemiczną związaną z rozwojem trzeciej fali zachorowań na COVID-19, jak również aurą sprzyjającą rozpoczęciu aktywności działkowców na działkach w ROD, Krajowy Zarząd PZD uważa za konieczne przypomnienie o obowiązku przestrzegania ogólnokrajowych obostrzeń oraz regulacji wewnątrzzwiązkowych. Mają one na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa oraz zapewnienie bezpieczeństwa działkowców i ich rodzin.  Dotyczy to w szczególności:
1)       zakazu gromadzenia się w częściach wspólnych ROD i na działkach;
2)       zachowywania dystansu społecznego w częściach wspólnych ROD oraz w miejscach takich jak: aleje, śmietniki, bramy, furtki, wspólne hydranty, parkingi, place zabaw itp. 
3)       obowiązku zakrywania ust i nosa na terenach ogólnych ROD.
 
Wiosna to okres rozruchu w ROD, włączana jest woda i energia elektryczna. Krajowy Zarząd PZD zwraca się o przemyślane realizowanie tych działań, aby nie powodowały zabronionego w obecnej sytuacji gromadzenia się osób, a przez to stwarzania zagrożenia dla zdrowia i życia.
Krajowy Zarząd PZD przypomina również, że na podstawie  uchwały nr 295/2020 KZ PZD z dnia 15 października 2020 roku w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z obowiązującymi restrykcjami wynikającymi ze stanu epidemii wprowadził nadzwyczajne zasady pracy dla jednostek organizacyjnych PZD. Dzięki nim zapewnione jest nieprzerwane funkcjonowanie struktur PZD przy konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i ostrożności. Koniecznością jest zminimalizowanie bezpośrednich kontaktów z działkowcami, do przypadków tego absolutnie wymagających. Pozostałe sprawy powinny być załatwiane w innej formie, zwłaszcza w drodze telefonicznej, poprzez e-mail albo zwykłą pocztę. 
  Krajowy Zarząd PZD prosi o odpowiedzialne postępowanie i decyzje, które pozwolą na utrzymanie prawidłowego funkcjonowania ROD do momentu, gdy warunki zewnętrzne pozwolą na powrót do normalności. 
Ponad rok życia w epidemii sprawił, iż wiele osób zbyt pobłażliwie podchodzi do obostrzeń, nie realizując ich, czym narażają zdrowie i życie innych na niebezpieczeństwo. Krajowy Zarząd PZD przypomina, że zarząd ROD jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w ROD, dlatego też prosimy o zwracanie uwagi na zachowanie działkowców i reagowanie, tam gdzie zachodzi tego potrzeba. 
Krajowy Zarząd PZD widzi i docenia wysiłek i pracę Prezesów oraz członków Zarządów ROD w tym trudnym czasie w służbie działkowcom i za to serdecznie dziękuje. 
                                                                          PREZES
 
                                                           Eugeniusz KONDRACKI
 
Krajowy Zarząd PZD przekazuje Apel do działkowców i Zarządów ROD o przestrzeganie obostrzeń i zachowywanie zasad bezpieczeństwa na terenie ROD i działek w związku z panującą epidemią koronawirusa. 
Prosimy o wydrukowanie Apelu i wywieszenie go na tablicach informacyjnych.
 

KOMUNIKAT ZARZĄDU ROD PSZCZÓŁKA

z dnia 25.03.2021r.

 

Zarząd ROD „Pszczółka” informuje:

1.    Dnia 9.04.2021r. o godz. 15.00 w sektorze B (numery działek:106-177), zostanie rozpoczęta procedura uruchomienia dopływu wody:

·       odczyt  wskazań wodomierzy,

·       puszczenie wody,

·       sprawdzenie działania wodomierzy,

·       plombowanie wodomierzy(nowych lub wymontowanych na zimę).

    Dnia 10.04.2021r. o godz. 10.00 w sektorze A(numery działek 1-105,

    178-189), zostanie rozpoczęta procedura uruchomienia dopływu wody:

·       odczyt  wskazań wodomierzy,

·       puszczenie wody,

·       sprawdzenie działania wodomierzy,

·       plombowanie wodomierzy(nowych lub wymontowanych na zimę).

 

2.    Informujemy, że na dzień 12 kwietnia 2021r. zaplanowano  rozdrobnienie zbędnych gałęzi z drzew i krzewów. W związku z tym -po uzgodnieniu z Gospodarzem Ogrodu - tel.: 798-368-298 - będzie można składować gałęzie drzew i krzewów na terenie świetlicy. Okres składowania: od 6 do 11 kwietnia 2021r. w obecności Gospodarza Ogrodu.

 

3.    Od 25.03.2021r. można  codziennie wrzucać odpady zmieszane oraz segregowane (plastik, szkło, papier) do kontenerów znajdujących się na terenie świetlicy. Zabrania się składowania odpadów obok kontenerów.

 

4.    Główne zasady wjazdu samochodem osobowym w 2021 roku na teren ROD „Pszczółka” są następujące:

·      Upoważnieni do wjazdu samochodem na teren ROD i parkowania na parkingach są działkowcy oraz małżonkowie działkowców-maksymalnie 2 samochody na działkę;

·         Konkubenci oraz rodzina działkowca nie są upoważnieni do wjazdu samochodem na teren ROD,

·  Samochód wjeżdżający na teren ROD powinien mieć identyfikator (należy zgłosić do Biura Zarządu podczas dyżuru w każdy piątek w okresie 1 kwietnia 31 października) umieszczony za przednią szybą,

·         Dowożenie materiałów do działki odbywa się w piątki od godz. 15.00 do soboty do godz.20.00, w okresie od 1 kwietnia do 31 października.

 

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 2 marca 2021 roku

 w sprawie zminimalizowania zagrożenia epidemiologicznego w działaniach jednostek organizacyjnych PZD

 

Informacje przekazywane przez władze rządowe, a także doniesienia medialne na temat rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce, wskazują na rozpoczęcie trzeciej fali epidemii, której szczyt przewidywany jest na przełom marca i kwietnia. Dodatkowym niepokojącym zagrożeniem są mutacje koronawirusa, które napływają do Polski z różnych stron świata. Dynamiczny charakter epidemii ma odzwierciedlenie w informacjach docierających do Krajowego Zarządu PZD o przypadkach zakażeń wśród działaczy Związku na różnych szczeblach.

Krajowy Zarząd PZD czuje się zobowiązany przypomnieć, że decydując o bieżącej działalności konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności. Obecnie najlepszą metodą zapobieżenia rozwojowi epidemii jest unikanie bezpośrednich kontaktów, choć całkowite wyeliminowanie ryzyka nie zawsze jest możliwe. Jednak ilekroć jednostka organizacyjna PZD będzie podejmowała decyzję, co do formuły działania, powinna ją rozpatrywać w kontekście bezpieczeństwa osób zaangażowanych w jego realizację. Dodatkowo powinno się uwzględniać strukturę wiekową środowiska działkowców ze względu  na zwiększone ryzyko zachorowania. Dlatego w dalszym ciągu, o ile jest to możliwe, preferowaną formułą działania organów PZD powinny być spotkania zdalne. W przypadku czynności wymagających bezpośrednich kontaktów, należy dążyć do możliwie najdalej idącego ograniczenia osób w nich uczestniczących.

Krajowy Zarząd PZD w celu zminimalizowania zagrożeń dla działkowców  oraz zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania struktur Związku przyjął wiele uchwał, które opublikował w Biuletynie Informacyjnym i wydał wiele komunikatów, które można znaleźć na stronie internetowej PZD. Krajowy Zarząd PZD przypomina również, że nadal obowiązuje uchwała nr 295/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 15 października 2020 roku w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z obowiązującymi restrykcjami wynikającymi ze stanu epidemii oraz uchwała nr 311/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 27 października 2020 roku  w sprawie organizacji pracy w biurach jednostek organizacyjnych PZD w związku z obowiązującym stanem epidemii (ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 326/2020 KZ PZD w dnia 19 listopada 2020 r.) Uchwały te zostały opublikowane w Biuletynie Informacyjnym nr 7/2020.

Krajowy Zarząd PZD wyraża przekonanie, że odpowiedzialne postępowanie i decyzje pozwolą na utrzymanie prawidłowego funkcjonowania PZD do momentu, gdy warunki zewnętrzne pozwolą na powrót do standardowych metod funkcjonowania. Postępujący stopniowo rozwój programu szczepień daje dziś realną szansę na normalizację. Jednak do tego czasu jednostki organizacyjne PZD powinny zadbać, by starając się utrzymać ciągłość działania PZD i odpowiedniego poziomu obsługi spraw ROD, czynić to w sposób minimalizujący ryzyko dla osób pracujących na rzecz działkowców – działaczy organów i pracowników zatrudnionych w jednostkach PZD.

 

 

                                                                                                          Krajowy Zarząd

                                                                                             Polskiego Związku Działkowców

 

Plan Ogrodu

Wolne Działki

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.