KOMUNIKAT ZARZĄDU
ROD „PSZCZÓŁKA” w Gliwicach

z dnia 15.06.2020r.

 

     w sprawie: przestrzegania regulaminu ROD w obrębie swoich działek

Przypominamy działkowcom o obowiązku przestrzegania regulaminu ROD
i dbania o porządek w alejkach (drogach wewnętrznych) w obrębie swoich działek poprzez bieżące koszenie trawy oraz usuwanie wszelkich wystających poza teren ogrodzenia działki krzewów, gałęzi itp.

Jednocześnie zobowiązujemy działkowców w terminie do końca czerwca b.r.
do usunięcia wszelkich nasadzeń znajdujących się poza ogrodzeniem swojej działki na terenie alejki (drogi wewnętrznej).

 

Zarząd ROD zobowiązuje  KOMISJĘ PORZĄDKOWĄ do sprawdzenia stanu wykonania przez działkowców powyższych zadań i przedstawienia wniosków Zarządowi na zebraniu w lipcu.

Wyciąg z regulaminu ROD:

 

§ 34 [Alejki i drogi] 1.Zarząd ROD zobowiązany jest zapewnić drożność ciągów komunika-cyjnych (alejek i dróg ogrodowych). 2.Zabrania się zwężania ciągów komunikacyjnych
(alejek i dróg ogrodowych), zwłaszcza poprzez nieuprawnione sadzenie drzew, krzewów
lub innych roślin.

 

§ 52 [Żywopłoty]  1.Na granicy działek, za pisemną zgodą użytkownika sąsiedniej działki, można zakładać żywopłoty. 2.Wysokość żywopłotu na granicy pomiędzy działkami ustalają sąsiadujący użytkownicy z tym, że nie może ona przekraczać 1 metra. 3.Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką (drogą wewnętrzną) nie mogą przekraczać wysokości 1 metra i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki. 4.Żywopłoty rosnące na granicy działki będącej jednocześnie granicą ROD nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów
i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza ogrodzenie ROD.

 

§ 55 [Cięcie i prześwietlanie drzew i krzewów] 1.Działkowiec zobowiązany jest do cięcia
i prześwietlania drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, aby gałęzie
nie przekraczały granic działki.
 2.W razie niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1, użytkownik sąsiedniej działki może obciąć przechodzące gałęzie, o ile wcześniej wyznaczył sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.  3.Uprawnienie wynikające z ust. 2 przysługuje również zarządowi ROD, gdy gałęzie przechodzą na teren ogólny ROD.

 

§ 67 [Obowiązki porządkowe] Działkowiec obowiązany jest: 1) dbać o estetyczny wygląd działki i ROD, 2) nie zakłócać spokoju sąsiadom, zwłaszcza poprzez korzystanie z urządzeń ponad przeciętną miarę, 3) utrzymywać w czystości i estetycznym stanie drogi, aleje oraz rowy melioracyjne: a) na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach, b) na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

 

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU
ROD „PSZCZÓŁKA” w Gliwicach

z dnia 15.06.2020r. 

w sprawie: Odbioru odpadów komunalnych z terenu ROD „Pszczółka”

 

     Zarząd ROD „Pszczółka” W Gliwicach zawarł umowę z REMONDIS sp. z o.o. na odbiór następujących odpadów:

·        Odpady zmieszane,

     oraz odpady segregowane:

·        Tworzywa sztuczne, drobny metal, opakowania wielomateriałowe,

·        Szkło,

·        Papier.

     

Odpady do odpowiednich kontenerów znajdujących się na terenie świetlicy  będzie można wrzucać w każdą sobotę w godzinach 12.00-13.00  lub w innym terminie po uzgodnieniu telefonicznym z Przewodniczącym Komisji Porządkowej:

Panem Janem MATUSZCZYKIEM – tel.:798 368 298

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU
ROD „PSZCZÓŁKA” w Gliwicach

z dnia 15.06.2020r.

 

     w sprawie: parkowania pojazdów mechanicznych na terenie
                        ROD „Pszczółka”  w okresie trwania epidemii

 

W związku z trwającą epidemią koronawirusa przedłuża się możliwość docierania przez działkowców do działek bezpośrednio samochodem osobowym i parkowania przy niej lub na terenie działki.

Nie dotyczy to parkowania samochodów dostawczych oraz samochodów gości działkowca – parkowanie ich jest możliwe na parkingach wewnętrznych i zewnętrznych.

KOMUNIKAT ZARZĄDU
ROD „PSZCZÓŁKA” w Gliwicach

z dnia 15.06.2020r. 

     w sprawie: wędkowania na terenie łowiska ROD „Pszczółka”

     Zarząd ROD „Pszczółka” informuje chętnych do wędkowania na terenie łowiska ROD „Pszczółka” w Gliwicach o zapisanie się u I Wiceprezesa

Pana Janusza MARCINOWA tel.: 501 611 730

 

Uchwały, Zarządzenia, Komunikaty Krajowego Zarządu PZD w sprawie koronawirusa 

 

* Uchwała nr 120/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie odstąpienia od ograniczeń w zakresie zwoływania walnych zebrań w niektórych ROD   

* Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wzmożonego zapotrzebowania na działki w ROD - 21.05.2020

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie wolnych działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych - 15.05.2020

*KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie częściowego zwolnienia jednostek PZD z obowiązku odprowadzania składek ZUS - 07.05.2020

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie bieżącej sytuacji w ROD podczas trwającego stanu epidemii - 07.05.2020

UWAGA SUSZA! WARZYWA I OWOCE DROŻEJĄ! POMÓŻ SOBIE SAM! Zalecenia Krajowego Zarządu PZD dla wszystkich działkowców w ROD - 30.04.2020

Apel Krajowego Zarządu PZD do działkowców i zarządów ROD w sprawie przestrzegania ograniczeń podczas pobytu na działce w ROD w czasie obowiązującego stanu epidemii - 30.04.2020

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczeń w korzystaniu z działek i ROD - 30.04.2020

Stanowisko Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczania strat wody w rodzinnych ogrodach działkowych - 29.04.2020

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia jednostek PZD z obowiązku odprowadzania składek ZUS - 27.04.2020

 Informacja Krajowego Zarządu PZD w zakresie stawek opłat stosowanych w rozliczeniach za media i inne usługi dostarczane działkowcom za pośrednictwem ROD - 24.04.2020

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 21 kwietnia 2020 roku o sytuacji w ROD podczas trwającego stanu epidemii - 23.04.2020

* KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie szczególnych zasad realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2020 roku w związku ze stanem epidemii - 22.04.2020

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie szkoleń wstępnych nowych działkowców w ROD w 2020 roku - 22.04.2020

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD - 21.04.2020

* Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dn. 17 kwietnia 2020 r. w sprawie stosowania przepisów dot. obowiązku zasłaniania ust i nosa na terenach ROD - 17.04.2020

Zarządzenie nr 9/2020 Prezesa Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 kwietnia 2020 r. - 15.04.2020

* Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie przenoszenia prawa do działki w ROD podczas obowiązującego stanu epidemii

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie wody na działkach w ROD

* Wystąpienie Krajowego Zarządu PZD do Komendanta Głównego Policji  z dn.  7 kwietnia 2020 r. 

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie przenoszenia prawa do działki w ROD podczas obowiązującego stanu epidemii

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD

* Apel do Działkowców z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD w czasie epidemii

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 marca 2020 r. -Ograniczenia w korzystaniu z ROD –woda, prąd, śmieci

* UCHWAŁA 71/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 27 marca 2020 r.  w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii

* KOMUNIKAT Prezesa PZD z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie uprawnień zarządów ROD i prezesów Okręgów PZD wobec pracowników w sytuacji ryzyka zagrożenia koronawirusem

* UCHWAŁA 60/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w zasadach korzystania z działek w ROD i dostępu do terenów i infrastruktury ROD

*KOMUNIKAT Prezesa PZD z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie działalności struktur PZD i apelu do działkowców w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

* UCHWAŁA 44/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2020 r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19

*KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie niezbędnych działań organów PZD w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

 

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.