Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 13 stycznia 2023 r. - 13.01.2023

 

 

Krajowy Zarząd PZD informuje, iż w dniu 12 stycznia 2023 roku uchwałą nr 1/2023 przyjął wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD  w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w ROD w roku 2023 oraz wzorów druków do przeprowadzania tych zebrań.

W roku 2023 w ROD odbędą się ponownie walne zebrania sprawozdawcze (konferencje delegatów) na skutek podjętej przez Krajową Radę PZD w dniu 14 grudnia 2022 roku uchwały nr 1/XVII/2022 w sprawie przedłużenia kadencji organów Polskiego Związku Działkowców.

Wobec powyższego, Krajowy Zarząd PZD zwraca się do zarządów ROD o podjęcie przygotowań do walnych zebrań sprawozdawczych/konferencji delegatów, w szczególności opracowanie projektów:

 1. Sprawozdania z działalności zarządu ROD za rok 2022;
 2. Sprawozdania finansowego zarządu za rok 2022;
 3. Planu pracy na 2023 rok;
 4. Preliminarza finansowego na 2023 rok;
 5. Przygotowania kalkulacji opłaty ogrodowej na 2023 rok.

Krajowy Zarząd PZD zwraca uwagę, iż w razie zamiaru realizacji inwestycji i remontów w ROD konieczne jest uprzednie przygotowanie zakresu potrzeb inwestycyjnych i remontowych oraz przewidywanego kosztu zadań we wniosku przedkładanym na walnym zebraniu/konferencji delegatów oraz ustalenie źródeł finansowania.

Krajowy Zarząd PZD przypomina, że walne zebrania (konferencje delegatów) we wszystkich ROD powinny się odbyć do dnia 15 maja 2023 roku, co wynika z § 59 ust. 2 Statutu PZD.

Krajowy Zarząd PZD informuje, że wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań oraz wzory dokumentów niezbędnych do ich przeprowadzenia zostaną niezwłocznie przekazane w formie elektronicznej wyłącznie na oficjalne skrzynki e-mailowe wszystkich zarządów ROD założonych przez Jednostkę Krajową PZD. Dodatkowo Krajowy Zarząd PZD zleci na swój koszt wydruk wytycznych do przeprowadzenia walnych zebrań w ROD, wzory dokumentów, jak również wytycznych do sporządzenia sprawozdań finansowych w ROD za 2022 rok oraz do opracowania preliminarzy finansowych ROD na rok 2023 wraz z wzorami niezbędnych dokumentów w specjalnej broszurze, która zostanie przekazana do ROD i Okręgów.

Krajowy Zarząd PZD informuje również, że wzorem lat ubiegłych, zadecydował o wydrukowaniu zawiadomień na walne zebrania (konferencje delegatów) w formie kartek pocztowych, które po wydrukowaniu zostaną przekazane do biur okręgów, skąd zarządy ROD będą mogły odbierać odpowiednią do ilości członków PZD w swoim ROD liczbę zawiadomień. Druki zawiadomień są bezpłatne dla ROD. Koszty wydruku i dystrybucji pokrywa Krajowy Zarząd PZD.

Z uwagi na fakt, iż na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 roku okres stanu zagrożenia epidemicznego został przedłużony do dnia 31 marca 2023 roku, Krajowy Zarząd PZD zastrzegł możliwość dostosowania wytycznych do  obowiązujących  obostrzeń i ograniczeń epidemicznych w kraju.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

W dniu 14 grudnia br. Krajowa Rada PZD na XVII posiedzeniu zadecydowała o przedłużeniu obecnej kadencji w Związku na kolejny rok. Temat ten wcześniej był szeroko konsultowany z Okręgami i spotkał się ze zrozumieniem i poparciem. Po szerokim przedstawieniu argumentów mających znaczenie dla podjęcia decyzji o konieczności przedłużenia kadencji w PZD, członkowie Krajowej Rady PZD zagłosowali jednomyślnie podejmując uchwałę nr 1/XVII/2022 w sprawie przedłużenia kadencji organów Polskiego Związku Działkowców, którą przesyłamy w załączeniu.

 

 
Zarząd ROD „PSZCZÓŁKA” informuje:
Dnia 4 i 5.11.2022 roku  po sprawdzeniu liczników i ich odczycie
w sektorze A i B zostanie zamknięty dopływ wody.
 W związku z powyższym:
·                 w dniu 4.11.2022r. – od  godz. 15.00 będą sprawdzane liczniki oraz ich odczyt w sektorze (numery działek:106-177)
i zamknięcie wody,
·                 w dniu 5.11.2022r. - od godz. 10.00 będą sprawdzane liczniki oraz ich odczyt w sektorze  A (numery działek 1-105) oraz
w sektorze B  (numery działek 178-189) i zamknięcie wody.
Prosimy  działkowców o osobisty udział przy odczycie licznika (potwierdzenie przez działkowca stanu licznika w rejestrze zużycia wody). W wyjątkowych sytuacjach udostępnienie licznika do sprawdzenia i odczytu oraz potwierdzenie stanu zużycia wody może dokonać sąsiad. W przypadku potrzeby demontażu licznika na okres zimy należy zgłosić ten fakt podczas odczytu spisującemu stan zużycia wody.
Jednocześnie informujemy, że podczas odczytu stanu liczników będzie można podpisać umowy na dostawę wody oraz energii elektrycznej przez działkowców pobierających wodę lub prąd elektryczny, a nie mających podpisanej stosownej umowy.
Nie podpisanie umowy na dostarczanie energii elektrycznej 
do działki będzie skutkować wyłączeniem prądu od 1 stycznia 2023 roku.

Dnia 3 września 2022 r. na terenie ogrodu odbyły się uroczyste obchody 35-lecia ROD Pszczółka w Gliwicach połączone z obchodami Dnia Działkowca.

Otwarcia dokonał Prezes Zarządu Ryszarda Bryła, a następnie powitał wszystkich działkowców oraz ich gości przybyłych na uroczystość a także zaproszonych przez Zarząd gości w osobach:

 • Panią Krystynę Sowę – wiceprzewodniczącą Rady M. Gliwice, a zarazem przewodniczącą Rady Osiedla Łabędy,
 • Pana Michała KLOCA - Z-cę Dyrektora w PRUiM,
 • Pana Waldemara PIGULAKA - Prezesa  Zarządu Rejonowego PCK w Gliwicach,
 • Panią Agnieszkę DOBRAKOWSKĄ - Kierownika Biura Zarządu Rejonowego PCK w Gliwicach,
 • Pana Bernarda FICA - sponsora ROD,

oraz działaczy związkowych:

 • Pana Stanisława Kalisza - Członka Okręgowego Zarządu  PZD w Katowicach, Członka Delegatury Gliwice,
 • Panią Grażynę STRUŻYŃSKĄ - .Członka Rady Okręgowej PZD w Katowicach , Sekretarza Delegatury Gliwice,
 • Pana Zdzisława LISOWSKIEGO - Członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Następnie wysłuchano na stojąco hymn związkowy.

Po wysłuchaniu hymnu głos zabrał Prezes Zarządu Ryszard Bryła, który w swoim  wystąpieniu nawiązał do historii ROD Pszczółka

Historia ROD Pszczółka

Po wystąpieniu Prezesa nastąpiło wręczenie odznaczeń.

Pan Stanisław Kalisz w asyście Pana Ryszarda Bryły wręczył odznaczenia związkowe.

Uchwałą Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców odznakę „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” nadano pośmiertnie Panu Marianowi ZAJĄCOWI - pierwszemu Prezesowi Zarządu ROD Pszczółka. Odznakę odebrała żona Pani Aleksandra Zając, która podziękowała za odznaczenie i przekazała je do przechowywania w siedzibie ROD Pszczółka.

Za szczególnie aktywną działalność społeczną na rzecz Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pszczółka” i wzorową uprawę Uchwałą Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców złotą odznakę „Zasłużony Działkowiec” nadano:

 • Panu Jackowi FURTAKOWI,

 • Panu Janowi MATUSZCZYKOWI,

 • Panu Wiesławowi NODZE

Za szczególnie aktywną działalność społeczną na rzecz Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pszczółka” i wzorową uprawę działki Uchwałą Okręgowego Zarządu Śląskiego srebrną odznakę „Zasłużony Działkowiec” nadano pośmiertnie:

 • Panu Sławomirowi RADUSZEWSKIEMU, Odznakę odebrała żona Pani Monika Raduszewską.

Za szczególnie aktywną działalność społeczną na rzecz Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pszczółka” decyzją Zarządu ROD Pszczółka odznakę „Za zasługi dla ROD” otrzymali:

 • Michał KLOC,
 • Henryk STACHOWSKI,
 • Zdzisław KWAŚNIEWSKI,
 • Barbara MUSIAŁ

Za szczególnie aktywną działalność społeczną na rzecz Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pszczółka” i wzorową uprawę działki decyzją Zarządu ROD Pszczółka brązową odznakę „Zasłużony Działkowiec” otrzymali:

 • Manfred POLOCZEK,
 • Marian SOKOŁOWSKI,
 • Edward SZEWC,
 • Monika RADUSZEWSKA,
 • Beata ZEŻUŁA.

Odznaki wręczył Prezes Ryszard Bryła.

W imieniu odznaczonych za otrzymane wyróżnienia podziękował Pan Jan MATUSZCZYK, który zadeklarował dalszą pracę na rzecz ogrodu i jego działkowców.

Następnie głos zabrała Pani Krystyna Sowa, która przekazała na ręce Prezesa Ryszarda Bryły okolicznościowy list od Prezydenta Gliwic Pana Adama Neumanna.

 

W imieniu Rady Dzielnicy Łabędy przekazała życzenia i podziękowania dla społeczników, których praca służy środowisku.

Następnie głos zabrali związkowcy: Stanisław Kalisz, Grażyna Strużyńska, Zdzisław Lisowski, którzy pogratulowali Jubileuszu i złożyli życzenia dalszego rozwoju ROD Pszczółka.

Zdzisław Lisowski przekazał list z życzeniami od Sekretarza Krajowej Komisji Rewizyjnej a zarazem Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Po wystąpieniach gości Prezes Ryszard Bryła wzniósł toast za dalszy rozwój ogrodu oraz realizację zaplanowanych celów i satysfakcji działkowców z uprawiania działek w ROD Pszczółka.

Dalsza część obchodów obfitowała w różne atrakcje:

 • pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • konkurs „Najładniejsza działka ROD”:
 - I miejsce dz. Nr 4 Państwo WAGNEROWIE,
 - II miejsce dz. Nr 125  Państwo TOMICCY,
 - III miejsce  dz. 189 Państwo KLOCOWIE,
 WYRÓŻNIENIA:
 - dz. Nr 67 Państwo TELICCY,
 - dz. Nr 179 Państwo WESOŁOWSCY,
 - dz. Nr 63 Państwo KALINOWSCY,
 - dz. Nr 134 Państwo GRĘDZIŃSCY,
 •  konkurs na „Najładniejszą kompozycję z plonów z działki”,
 • konkursy dla dzieci:
 - rzuty piłkami do otworów w ścianie (dzieci starsze),
 - rzuty piłeczkami do tarczy z rzepem (maluchy),
 - podbijanie piłeczki rakietkami do tenisa stołowego (starsze dzieci),
 - rzuty kółkiem (ringo) do celu między szczeble drabiny (dwie grupy: starsze dzieci i maluchy),
 - rzuty rzutką szmacianą do donic (maluchy,
 - biegi w workach parami (dwie grupy: starsze dzieci i maluchy 
 • konkurs w przeciąganiu liną,
 • zabawę taneczną.

Wszystkie konkursy zostały nagrodzone upominkami.

Zapraszamy do galerii ROD Pszczółka 35-lecie

Strona 1 z 44

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.