Rachunki PRO FORMA dotyczące opłat w 2024 roku są do odbioru u Przewodniczącego Komisji Gospodarczej -Pana Jana MATUSZCZYKA - działka Nr 11 lub podczas dyżuru członków Zarządu - w każdy czwartek w godz. 16 - 17

SKŁAD ZARZĄDU

ROD PSZCZÓŁKA IX KADENCJI

 

Ryszard BRYŁA                  - Prezes                                 Tel.: 502 662 289

Tadeusz   KULAK               - Wiceprezes

Jacek FURTAK                   - Członek  – Sekretarz

Beata ZEŻUŁA                   - Członek  - Skarbnik           Tel.: 664 098 076                   

Wioletta   BERNAIS           - Członek

Monika RADUSZEWSKA – Członek

Jarosław MARCINÓW       – Członek

 

………………………………………………………………………………….

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

ROD PSZCZÓŁKA IX KADENCJI

 

Edward SZEWC                  -  Przewodniczący

Sylwester JOPEK                -  Zastępca Przewodniczącego

Manfred POLOCZEK           -  Sekretarz

 

…………………………………………………………………………………..

 

 

Jan MATUSZCZYK           - Przewodniczący Komisji Gospodarczej
                                                 Tel.: 798 368 298

ROD „Pszczółka” w Gliwicach

                    

Regulamin korzystania z sieci wodociągowej i rozliczania kosztów poboru wody
w ROD „Pszczółka” w Gliwicach

 

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

2.      Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

3.      Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

4.      Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.

5.      Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości I Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

6.      Statut Polskiego Związku Działkowców uchwalony przez XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 2 lipca 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 9 grudnia 2017 roku.

7.      Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego uchwalony przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 1 października 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi w dniu 28 czerwca 2018 roku

8.      Uchwała Nr 57/2019 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych.

ROD „Pszczółka”  w  Gliwicach

                    

 

Regulamin korzystania z sieci energii elektrycznej i rozliczania kosztów energii elektrycznej  w ROD „Pszczółka” w Gliwicach

 

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

2.      Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

3.      Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach

4.      Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości I Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

5.      Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu
i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

6.      Statut Polskiego Związku Działkowców uchwalony przez XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 2 lipca 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 9 grudnia 2017 roku.

7.      Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego uchwalony przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 1 października 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi w dniu 28 czerwca 2018 roku.

8.      Uchwała Nr 285/2015 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w ROD Pszczółka w Gliwicach odbyte dnia 11.05.2024 podjęło następujące uchwały:

 Nr 1/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2023 r.,

Nr 2/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za kadencję,

Nr 3/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.,

Nr 4/2024 w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi ROD,

Nr 5/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r.,

Nr 6/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za kadencję,

Nr 7/2024 w sprawie ustalenia kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD,

Nr 8/2024 w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej w 2024 r.,

Nr 9/2024 w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata energetyczna – w 2024 r.,

Nr 10/2024 w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata wodna w 2024 r.,

Nr 11/2024 w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz odpadów z terenu ROD w 2024 r.,

Nr 12/2024 w sprawie wniosku o zmianę planu zagospodarowania ROD,

Nr 13/2024 regulaminu korzystania z sieci energii elektrycznej i rozliczania kosztów energii elektrycznej w ROD „Pszczółka” w Gliwicach,

Nr 14/2024 regulaminu korzystania z sieci wodociągowej i rozliczania kosztów poboru wody w ROD „Pszczółka” w Gliwicach,

Nr 15/2024 planu pracy na 2024 r. i programu działania na kadencję 2024-2028,

Nr 16/2024 w sprawie preliminarzy finansowych ROD na 2024 r.

Nr 17/2024 w sprawie ustalenia składów liczbowych zarządu ROD i komisji rewizyjnej ROD,

Nr 18/2024 w sprawie wyników wyborów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na rejonową           konferencję przedzjazdową.

 

Strona 1 z 50

Plan Ogrodu

Wolne Działki

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.