Zarząd ROD „PSZCZÓŁKA” informuje:
Dnia 4 i 5.11.2022 roku  po sprawdzeniu liczników i ich odczycie
w sektorze A i B zostanie zamknięty dopływ wody.
 W związku z powyższym:
·                 w dniu 4.11.2022r. – od  godz. 15.00 będą sprawdzane liczniki oraz ich odczyt w sektorze (numery działek:106-177)
i zamknięcie wody,
·                 w dniu 5.11.2022r. - od godz. 10.00 będą sprawdzane liczniki oraz ich odczyt w sektorze  A (numery działek 1-105) oraz
w sektorze B  (numery działek 178-189) i zamknięcie wody.
Prosimy  działkowców o osobisty udział przy odczycie licznika (potwierdzenie przez działkowca stanu licznika w rejestrze zużycia wody). W wyjątkowych sytuacjach udostępnienie licznika do sprawdzenia i odczytu oraz potwierdzenie stanu zużycia wody może dokonać sąsiad. W przypadku potrzeby demontażu licznika na okres zimy należy zgłosić ten fakt podczas odczytu spisującemu stan zużycia wody.
Jednocześnie informujemy, że podczas odczytu stanu liczników będzie można podpisać umowy na dostawę wody oraz energii elektrycznej przez działkowców pobierających wodę lub prąd elektryczny, a nie mających podpisanej stosownej umowy.
Nie podpisanie umowy na dostarczanie energii elektrycznej 
do działki będzie skutkować wyłączeniem prądu od 1 stycznia 2023 roku.

Dnia 3 września 2022 r. na terenie ogrodu odbyły się uroczyste obchody 35-lecia ROD Pszczółka w Gliwicach połączone z obchodami Dnia Działkowca.

Otwarcia dokonał Prezes Zarządu Ryszarda Bryła, a następnie powitał wszystkich działkowców oraz ich gości przybyłych na uroczystość a także zaproszonych przez Zarząd gości w osobach:

 • Panią Krystynę Sowę – wiceprzewodniczącą Rady M. Gliwice, a zarazem przewodniczącą Rady Osiedla Łabędy,
 • Pana Michała KLOCA - Z-cę Dyrektora w PRUiM,
 • Pana Waldemara PIGULAKA - Prezesa  Zarządu Rejonowego PCK w Gliwicach,
 • Panią Agnieszkę DOBRAKOWSKĄ - Kierownika Biura Zarządu Rejonowego PCK w Gliwicach,
 • Pana Bernarda FICA - sponsora ROD,

oraz działaczy związkowych:

 • Pana Stanisława Kalisza - Członka Okręgowego Zarządu  PZD w Katowicach, Członka Delegatury Gliwice,
 • Panią Grażynę STRUŻYŃSKĄ - .Członka Rady Okręgowej PZD w Katowicach , Sekretarza Delegatury Gliwice,
 • Pana Zdzisława LISOWSKIEGO - Członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Następnie wysłuchano na stojąco hymn związkowy.

Po wysłuchaniu hymnu głos zabrał Prezes Zarządu Ryszard Bryła, który w swoim  wystąpieniu nawiązał do historii ROD Pszczółka

Historia ROD Pszczółka

Po wystąpieniu Prezesa nastąpiło wręczenie odznaczeń.

Pan Stanisław Kalisz w asyście Pana Ryszarda Bryły wręczył odznaczenia związkowe.

Uchwałą Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców odznakę „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” nadano pośmiertnie Panu Marianowi ZAJĄCOWI - pierwszemu Prezesowi Zarządu ROD Pszczółka. Odznakę odebrała żona Pani Aleksandra Zając, która podziękowała za odznaczenie i przekazała je do przechowywania w siedzibie ROD Pszczółka.

Za szczególnie aktywną działalność społeczną na rzecz Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pszczółka” i wzorową uprawę Uchwałą Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców złotą odznakę „Zasłużony Działkowiec” nadano:

 • Panu Jackowi FURTAKOWI,

 • Panu Janowi MATUSZCZYKOWI,

 • Panu Wiesławowi NODZE

Za szczególnie aktywną działalność społeczną na rzecz Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pszczółka” i wzorową uprawę działki Uchwałą Okręgowego Zarządu Śląskiego srebrną odznakę „Zasłużony Działkowiec” nadano pośmiertnie:

 • Panu Sławomirowi RADUSZEWSKIEMU, Odznakę odebrała żona Pani Monika Raduszewską.

Za szczególnie aktywną działalność społeczną na rzecz Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pszczółka” decyzją Zarządu ROD Pszczółka odznakę „Za zasługi dla ROD” otrzymali:

 • Michał KLOC,
 • Henryk STACHOWSKI,
 • Zdzisław KWAŚNIEWSKI,
 • Barbara MUSIAŁ

Za szczególnie aktywną działalność społeczną na rzecz Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pszczółka” i wzorową uprawę działki decyzją Zarządu ROD Pszczółka brązową odznakę „Zasłużony Działkowiec” otrzymali:

 • Manfred POLOCZEK,
 • Marian SOKOŁOWSKI,
 • Edward SZEWC,
 • Monika RADUSZEWSKA,
 • Beata ZEŻUŁA.

Odznaki wręczył Prezes Ryszard Bryła.

W imieniu odznaczonych za otrzymane wyróżnienia podziękował Pan Jan MATUSZCZYK, który zadeklarował dalszą pracę na rzecz ogrodu i jego działkowców.

Następnie głos zabrała Pani Krystyna Sowa, która przekazała na ręce Prezesa Ryszarda Bryły okolicznościowy list od Prezydenta Gliwic Pana Adama Neumanna.

 

W imieniu Rady Dzielnicy Łabędy przekazała życzenia i podziękowania dla społeczników, których praca służy środowisku.

Następnie głos zabrali związkowcy: Stanisław Kalisz, Grażyna Strużyńska, Zdzisław Lisowski, którzy pogratulowali Jubileuszu i złożyli życzenia dalszego rozwoju ROD Pszczółka.

Zdzisław Lisowski przekazał list z życzeniami od Sekretarza Krajowej Komisji Rewizyjnej a zarazem Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Po wystąpieniach gości Prezes Ryszard Bryła wzniósł toast za dalszy rozwój ogrodu oraz realizację zaplanowanych celów i satysfakcji działkowców z uprawiania działek w ROD Pszczółka.

Dalsza część obchodów obfitowała w różne atrakcje:

 • pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • konkurs „Najładniejsza działka ROD”:
 - I miejsce dz. Nr 4 Państwo WAGNEROWIE,
 - II miejsce dz. Nr 125  Państwo TOMICCY,
 - III miejsce  dz. 189 Państwo KLOCOWIE,
 WYRÓŻNIENIA:
 - dz. Nr 67 Państwo TELICCY,
 - dz. Nr 179 Państwo WESOŁOWSCY,
 - dz. Nr 63 Państwo KALINOWSCY,
 - dz. Nr 134 Państwo GRĘDZIŃSCY,
 •  konkurs na „Najładniejszą kompozycję z plonów z działki”,
 • konkursy dla dzieci:
 - rzuty piłkami do otworów w ścianie (dzieci starsze),
 - rzuty piłeczkami do tarczy z rzepem (maluchy),
 - podbijanie piłeczki rakietkami do tenisa stołowego (starsze dzieci),
 - rzuty kółkiem (ringo) do celu między szczeble drabiny (dwie grupy: starsze dzieci i maluchy),
 - rzuty rzutką szmacianą do donic (maluchy,
 - biegi w workach parami (dwie grupy: starsze dzieci i maluchy 
 • konkurs w przeciąganiu liną,
 • zabawę taneczną.

Wszystkie konkursy zostały nagrodzone upominkami.

Zapraszamy do galerii ROD Pszczółka 35-lecie

REGULAMIN

KONKURSU „NAJŁADNIEJSZA DZIAŁKA ROD PSZCZÓŁKA w 2022r.”

I.          Cel konkursu: Popularyzacja wzorowo zagospodarowanych i uprawianych działek.

II.        Organizator: Zarząd ROD „Pszczółka”. 

III. Lustracja działek: Lustrację działek przeprowadzi w dniu 27.08.2022r. Komisja konkursowa w składzie:

                          Ryszard BRYŁA

                          Tadeusz KULAK

                          Jacek FURTAK

                          Wioletta BERNAIS

IV. Ocena działek: oceny dokona ww. Komisja konkursowa w oparciu o następujące kryteria:

 1.  Zagospodarowanie działki z podziałem na strefy rekreacyjne oraz uprawowe,   racjonalne
      wykorzystanie terenu, walory użytkowe działki                                                                                                       
0-10 pkt.
2.  
Różnorodność uprawianych roślin   na   działce
a) kwatera sadownicza (różnorodność drzew i krzewów owocowych, prawidłowe formowanie koron, cięcie i prześwietlanie, zdrowotność )                                                                                                                                              0-10 pkt.

b) uprawa warzywnicza  (bogaty dobór gatunków roślin uprawnych: ziół i warzywa )                                                0-10 pkt.

3.    Nasadzenia   drzew   i   krzewów   z   uwzględnieniem   zachowania odległości nasadzeń od granic działki zgodnie z regulaminem ROD                                                                                                                                                         0-10 pkt.
4.  
Elementy   wyposażenia   działki   związane   z   racjonalnym wykorzystaniem   wody,   segregacji   śmieci,  (np.   kompostownik   i   jego   wykorzystanie,   system   gromadzenia   deszczówki, sposób nawadniania upraw,  pojemniki do segregacji odpadów itp.)                                                      0-10 pkt.

5. Wyposażenie działki w budki lęgowe, karmniki dla ptaków, domki dla owadów pożytecznych, rośliny miododajne, ekologiczne sposoby ochrony   roślin,   uprawy   współrzędne,   stosowanie   nawozów naturalnych                                             0-10 pkt.

6. Łąka kwietna i trawnik (np. dobór gatunków w łące kwietnej, udział powierzchni trawnika   w   stosunku   do   pozostałych   nasadzeń,   estetyka   utrzymania trawnika/łąki kwietnej)                                                                                             0-10 pkt.
                                                                                                                                                       

7. Część ozdobna (bogaty dobór roślin ozdobnych, łączenie form ozdobnych z roślinami użytecznymi)                                                                                                                                 0-10 pkt.

8. Estetyka i stan techniczny działki (wysokość   i   stan   ogrodzenia,  powierzchnia   altany odległość od granicy, urządzenia na działce -zgodność z regulaminem ROD)                                                                                                                       0-10 pkt.
9.  
Mała architektura na działce (np.   płotki,   murki,   trejaże,   pergole,   oczka   i   zbiorniki   wodne   oraz urządzenia   wypoczynkowe   i   rekreacyjne,   wyposażenie)                                                                                                           0-10 pkt.

V. Nagrody:

za zajęcie I miejsca – nagroda rzeczowa – o wartości do 150 zł,

za zajęcie II miejsca – nagroda rzeczowa o wartości do 100 zł,

za zajęcie III miejsca – nagroda rzeczowa o wartości do 75 zł,

za zajęcie IV-VI miejsca – nagroda rzeczowa o wartości do 50 zł.

VII. Wręczenie nagród: 3 września 2022r. podczas obchodów Jubileuszu 35-lecia ROD „Pszczółka” w  Gliwicach.

Strona 1 z 43

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.