Dnia 12.04.2019r.5 o godz. 15.00 w sektorze B( numery działek:106-189), zostanie rozpoczęta procedura uruchomienia dopływu wody:

·       odczyt  wskazań wodomierzy,

·       puszczenie wody,

·       sprawdzenie działania wodomierzy,

·       plombowanie wodomierzy( nowych lub wymontowanych na zimę).

Dnia 13.04.2019r.5 o godz. 10.00 w sektorze A( numery działek: numery działek 1-105), zostanie rozpoczęta procedura uruchomienia dopływu wody:

·       odczyt  wskazań wodomierzy,

·       puszczenie wody,

·       sprawdzenie działania wodomierzy,

·       plombowanie wodomierzy( nowych lub wymontowanych na zimę).

W związku z powyższym  prosimy  działkowców o osobisty udział przy odczycie licznika i sprawdzeniu działania wodomierza, lub  w wyjątkowych sytuacjach do ww. czynności  poprosić sąsiada.

 

Jednocześnie informujemy, że wszelkie nowe podłączenia wodne lub wymiana wodomierzy, w tym wodomierzy -rocznik 2010 lub starszych - powinna nastąpić przed uruchomieniem dopływu wody. Rocznik 2011 , 2012, 2013, 2014 i 2015 należy wymienić w przyszłym roku.

Dnia 12 kwietnia 2019 roku zostanie podstawiony na parkingu Nr 1 kontener o pojemności 7 mna zbędne śmieci komunalne.

Istniejące 3 kontenery o pojemności 1,1 m3 będą podstawione na parkingu Nr 1 od 1 marca 2019r.

W każdy piątek w godzinach 10.00-15.00 prawnicy Krajowej Rady PZD udzielają działkowcom, osobom zainteresowanym nabyciem prawa do działki w ROD oraz członkom organów PZD porad prawnych w sprawach związanych z nabyciem, posiadaniem, zbyciem prawa do działki w ROD oraz członkostwem w PZD. Członkowie zarządów ROD oraz komisji rewizyjnych mogą także wyjaśniać z dyżurującym prawnikiem nurtujące ich wątpliwości dotyczące m.in. prowadzenia spraw ogrodu, posiedzeń organów ROD, wykonywania obowiązków ciążących na członkach organów ROD. W trakcie telefonicznych dyżurów prawnicy pomagają również w wyjaśnianiu i interpretacji przepisów prawa – w szczególności ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (dalej: ustawa o ROD) oraz przepisów związkowych, w tym przede wszystkim Statutu PZD oraz Regulaminu ROD.

Po każdym dyżurze prawnym w Krajowej Radzie zamieszczane będą wybrane pytania i zagadnienia poruszane w trakcie telefonicznych porad prawnych wraz z krótkimi wyjaśnieniami prawników i które będą umieszczane w tym artykule.  

 

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obsługi prawnej ROD i działkowców - 31.10.2018

 

 Komunikat Krajowego Zarządu PZD

z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie obsługi prawnej ROD i działkowców

 

Jednym z priorytetowych zadań Polskiego Związku Działkowców jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz działkowców, zarządów i komisji rewizyjnych ROD. W tym celu, PZD zatrudnia prawników i radców prawnych, którzy posiadając wysokie kwalifikacje i doświadczenie są w stanie wspierać prawnie ROD we wszelkich dziedzinach jego działalności. Warto przypomnieć, że  w celu zwiększenia zakresu obsługi prawnej, w dniu 1 lutego 2017 roku w zostało powołane w Krajowej Radzie - Biuro Prawne PZD. Jego powstanie było odpowiedzią na potrzeby struktur związkowych oraz coraz większą ilość spraw o charakterze prawnym, które potrzebują nie tylko stałego nadzoru, ale także sprawnego i rzeczowego analizowania oraz merytorycznego opracowywania.

 

Obsługa prawna jest realizowana przez PZD w bardzo szerokim zakresie i  jest ona dostępna dla wszystkich działkowców, zarządów ROD oraz komisji rewizyjnych, na zasadach określonych w przepisach związkowych. 

W szczególności,  obejmuje ona:

 • udzielanie porad prawnych w zakresie stosowania i interpretacji przepisów ustawy o ROD, statutu PZD oraz regulaminu ROD, a także przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie dotyczącym funkcjonowania ROD i działek. Porady prawne udzielane są w formie pisemnej, elektronicznej oraz podczas bezpośrednich spotkań w ROD lub siedzibie Okręgów PZD (na zasadach ustalonych przez dany OZ PZD),
 • udzielanie praktycznych wskazówek np. w zakresie  procedury ustanawiania praw do działek, warunków dzierżawienia działek przez działkowców, zasad zagospodarowywania działek, członkostwa w PZD, wykonywania praw i obowiązków dotyczących zarządów ROD i komisji rewizyjnych,
 • udzielanie telefonicznych odpowiedzi na pytania działkowców oraz członków organów PZD w ROD, kierowanych podczas cotygodniowych dyżurów prawnych w Okręgach i jednostce krajowej PZD,
 • przygotowywanie druków dokumentów dla ROD i w razie potrzeby, pomoc merytoryczna w opracowaniu projektów uchwał organów PZD w ROD, w tym np. dotyczących wypowiedzenia umów dzierżawy działkowej, umów i innych dokumentów, które mogą wywołać skutki prawne dla PZD i działkowców oraz nadzór Okręgów PZD nad ich poprawnym przygotowaniem,
 • w razie potrzeby, pomoc w przygotowaniu pism składanych do sądów lub organów administracji państwowej lub samorządowej, oświadczeń oraz wniosków, w tym związanych z egzekwowaniem należności przez zarządy ROD,
 • w uzasadnionych wypadkach, prowadzenie spraw sądowych, administracyjnych lub podatkowych w imieniu ROD – dotyczących spraw bardzo skomplikowanych, gdzie wymagane jest długoletnie doświadczenie i wiedza służb prawnych PZD,
 • prowadzenie działań na rzecz regulacji stanu prawnego gruntów ROD (uzyskiwanie tytułu prawnego do gruntów ROD, ujawniania praw PZD w księgach wieczystych, inicjowanie zmian w studiach i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, obrona gruntów ROD przed roszczeniami),
 • prowadzenie spraw sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych związanych z likwidacjami części ROD (w tym uzyskiwanymi odszkodowaniami dla działkowców i PZD), roszczeniami do gruntów ROD (o wydanie, o zapłatę za bezumowne korzystanie), innymi sprawami związanymi z ROD
 • organizowanie szkoleń dla działkowców i zarządów ROD, gdzie poruszane są zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem ROD i działek,
 • wydawanie opinii prawnych w pojawiających się sprawach dotyczących działalności i struktur PZD,
 • monitorowanie i analiza procesów stanowienia prawa, w tym projektów ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych dotyczących praw działkowców, ogrodów i PZD,
 • analizowanie orzecznictwa Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów powszechnych w sprawach związanych z zakresem działania ROD i działkowców pod kątem ich wpływu na funkcjonowanie ROD i prawa działkowców,
 • opiniowanie pod względem prawnym projektów ustaw, rozporządzeń innych aktów prawnych dotyczących PZD i ROD oraz udział w pracach legislacyjnych związanych ze zmianą lub uchwaleniem np. ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne, ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

 

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.