Dnia 21.08.2021 roku odbyło się

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ROD Pszczółka,

które postanowiło:

Uchwałą Nr 1/2021 zatwierdzić sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za
                                 2019 r.;

Uchwałą Nr 2/2021 zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2019 r.;

Uchwałą Nr 3/2021 zatwierdzić sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
                                 ROD za 2019 r.;

Uchwałą Nr 4/2021 zatwierdzić sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za
                                 2020 r.;

Uchwałą Nr 5/2021 zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2020 r.;

Uchwałą Nr 6/2021 zatwierdzić sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
                                 ROD za 2020 r.;     

Uchwałą Nr 7/2021 zatwierdzić kooptację członka do składu organu ROD;

Uchwałą Nr 8a/2021 uchwalić wysokość i termin wnoszenia opłaty ogrodowej
                                   w 2021 r.;

Uchwałą Nr 8b/2021 uchwalić wysokość i termin wnoszenia opłaty ogrodowej –
                              opłata energetyczna– w 2021 r.;

Uchwałą Nr 8c/2021 uchwalić wysokość i termin wnoszenia opłaty ogrodowej –
                                   opłata wodna – w 2021 r.;

Uchwałą Nr 9/2021 przyjąć do realizacji zadanie inwestycyjne (remontowe);                                    

Uchwałą Nr 10a/2021 podwyższyć kwotę przeznaczoną na świadczenia
                    pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD;         

Uchwałą Nr 10b/2021  zatwierdzić Regulamin wjazdu pojazdów mechanicznych
                                      na teren ROD Pszczółka w Gliwicach;

Uchwałą Nr 11/2021 przyjąć Plan pracy na 2021 r.;

Uchwałą Nr 12/2021 przyjąć Preliminarze finansowe na 2021 r.

 

 

 

Zarząd ROD Pszczółka przypomina:

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

ROD Pszczółka w Gliwicach

 

odbędzie się w dniu  21.08.2021r. na terenie świetlicy Ogrodu.

 

Początek obrad:

W I terminie godz. 14.00,  w II terminie godz. 14.30.

 

Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie,
co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne
bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

 

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie
członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie
przez pełnomocników
.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości,
który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie możliwości organizacji walnych zebrań (konferencji delegatów) w świetle aktualnych restrykcji epidemicznych - 20.05.2021

 

W związku ze stopniowym luzowaniem przez Radę Ministrów obostrzeń związanych z obowiązującym stanem epidemii, Krajowy Zarząd PZD - podczas swojego ostatniego posiedzenia w dniu 20 maja br. – rozpatrywał kwestię  przywrócenia możliwości zwoływania i organizacji walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD. W wyniku przeprowadzonej analizy prawnej oraz kompleksowym omówieniu tego zagadnienia, Krajowy Zarząd PZD postanowił wydać następująca informację: 

Epidemia wywołana przez COVID-19 spowodowała wprowadzenie przez władze publiczne wielu obostrzeń mających na celu zminimalizowanie transmisji wirusa. Zasadniczym aktem prawnym w tym zakresie jest obecnie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Obowiązujące w ostatnich miesiącach restrykcje zasadniczo ograniczały organizację spotkań (imprez), w tym większych posiedzeń organów stowarzyszeń. W ogrodach sytuacja ta wykluczała możliwość organizacji i przeprowadzenia walnych zebrań i konferencji delegatów (dalej: „WZ/KD”). W warunkach ROD nierealnym (od strony technicznej) jest również przeprowadzenie posiedzeń tych organów w trybie zdalnym – łączności na odległość – co teoretycznie jest możliwe na podstawie nowelizacji ustawy -  Prawo o stowarzyszeniach wprowadzonej ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

W dniu 11 maja 2021 roku weszła w życie nowelizacji rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W ramach tej nowelizacji wprowadzono m. in. § 26 ust. 15 pkt 3, który dopuszcza - od dnia 29 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. - organizację imprez i spotkań do 50 osób, odbywających się na otwartym powietrzu. Jednocześnie uznano, że do liczby osób, o której mowa w tym przepisie, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 (§ 26 ust. 16 rozporządzenia). Tak więc limit 50 osób dotyczy tylko osób, które nie zostały zaszczepione.

Z powyższych regulacji wynika zatem, że z czysto formalnego punktu widzenia będzie istniała prawna możliwość organizacji WZ/KD, jednak z istotnymi ograniczeniami.

 

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Najpiękniejsza Działka w ROD 2021” - 06.05.2021

 

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 140/2021 z dnia 4 maja 2021 r. ogłasza konkurs krajowy pn. „Najpiękniejsza Działka w ROD 2021”.

Celem konkursu jest zaprezentowanie indywidualnych działek w ROD oraz wynagrodzenie i dostrzeżenie pracy i wkładu działkowców, którzy poprzez swoje działania wykorzystują i wdrażają na swoich działkach w ROD programy PZD, a w szczególności Otwarty Program Nowoczesnego Zagospodarowania i Użytkowania Działek na Miarę Potrzeb Współczesnych Rodzin, Otwarty Program Klimatyczny oraz Program Bioróżnorodności.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które posiadają prawo do działki w ogrodzie zrzeszonym w PZD.

Zasady i tryb konkursu dostosowane zostały do szczególnych warunków wynikających z pandemii oraz obowiązujących obostrzeń.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, zgłoszenie udział następuje poprzez złożenie:

  1. Wypełnionego i podpisanego „Formularz zgłoszenia do Krajowego Konkursu „Najpiękniejsza Działka w ROD 2021” wraz z dokumentacją fotograficzną opisaną zgodnie z wykazem ujętym w formularzu.
  2. Podpisanego przez uczestnika konkursu, posiadającego prawo do działki ”Oświadczenia uczestnika Krajowego Konkursu Najpiękniejsza Działka w ROD 2021”.

 

Zgłoszenia przesyłać należy za pośrednictwem poczty tradycyjnej, a także na specjalny adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin przesyłania zgłoszeń do konkursu upływa dnia 30 czerwca 2021 r.  

Komisja Konkursowa powołana przez Krajowy Zarząd PZD dokona oceny według kryteriów określonych w Regulaminie konkursu i ustali listę laureatów  do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Nagrodami w konkursie są:

a)            I miejsce  -  nagroda pieniężna w wysokości 4 000 zł;

b)           II miejsce -  nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł;

c)            III miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł;

d)           Wyróżnienie –nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł.

Oprócz nagród pieniężnych, osoby nagrodzone miejscem I-III otrzymają puchary konkursowe, a wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy konkursowe i wydawnictwa PZD. Nagrodzone prace opublikowane zostaną na stronach internetowych PZD, Biuletynie Informacyjnym oraz w wydawnictwach PZD.

 

Krajowy Zarząd PZD

 

Załącznik:

  1. Uchwała Krajowego Zarządu PZD nr 140/2021 z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Najpiękniejsza działka w ROD 2021”.
  2. Regulamin konkursu.
  3. Formularz zgłoszeniowy.
  4. Oświadczenie uczestnika konkursu.

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.