2 lipca br. na XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 3 lipca br. wraz
z wnioskiem został złożony do KRS.

Załącznik plikowy do pobrania

Statut_PZD_(uchwalony_2015).docx

 

 

 

 

2 - 3 lipca w Warszawie odbył się XII Krajowy Zjazd Delegatów. Zjazd uchwalił statut PZD, wybrał nowe władze Związku oraz podjął szereg uchwał i stanowisk.


1. Referat programowy

2. Program Działania PZD w kadencji 2015 - 2019

4. Wyniki wyborów

5. Uchwały:

6. Stanowiska:

7. Apele:

8. Podziękowania:

Ustawa „Stop Rozbiórkom Altan” obowiązuje od 30 kwietnia!

Od 30 kwietnia obowiązuje ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. Uchwalenie nowego prawa, które chroni przed rozbiórkami 900 tys. altan, jest wspólnym sukcesem PZD i setek tysięcy działkowców, których poparcie umożliwiło wniesienie do Sejmu obywatelskiego projektu ustawy.

W styczniu 2014 r. Najwyższy Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym powołując się na słownikową definicję słowa „altana” stwierdził, że altana to pawilon ogrodowy o lekkiej konstrukcji, ażurowych ścianach, nie związany na stałe z podłożem. Taka interpretacja powodowała, że ponad 900 tys. altan w polskich ogrodach można było uznać za samowolę budowlaną i nakazać ich rozbiórkę na koszt użytkowników. Co więcej, dawała ona pretekst do odmawiania odszkodowań przy likwidacji ROD, a urzędnikom miejskim umożliwiała naliczanie podatków od tych nieruchomości.

W obronie użytkowników działek Krajowa Rada PZD zainicjowała opracowanie obywatelskiego projektu ustawy zmieniającej prawo budowlane. Opracował go i zgłosił do Sejmu Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”, którego pełnomocnikami byli mec. B. Piech i mec. T. Terlecki. Bardzo duże znaczenie dla sprawnego uchwalenia ustawy miało zaangażowanie Pani Premier Ewy Kopacz, która podczas specjalnego spotkania z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim i pełnomocnikami Komitetu „Stop Rozbiórkom Altan”  zaproponowała rządowe poprawki do projektu. O potrzebie zmiany prawa prezes PZD Eugeniusz Kondracki i przedstawiciele Komitetu przekonywali też na spotkaniach z parlamentarzystami. Jak ważnej sprawy dotykał projekt, pokazało ponad 700 tysięcy podpisów popierających projekt ustawy, które zebrano w niespełna trzy miesiące.

Prace nad ustawą w sejmowych i senackich komisjach przebiegły bardzo sprawnie. Jej założenia zostały przyjęte w Parlamencie niemal jednomyślnie, dzięki czemu Prezydent RP mógł podpisać ustawę już 2 kwietnia 2015 roku, a w Dzienniku Ustaw ogłoszono ją 15 kwietnia br.

Nowe prawo ostatecznie precyzuje pojęcie altan. To obiekty o powierzchni zabudowy do 35 m² i wysokości 5 m (przy dachu płaskim 4 m) z tarasem, gankiem lub werandą nieprzekraczającą 12 m², a działkowcy są zwolnieni od obowiązku uzyskania pozwolenia na ich budowę. Co ważne, wszystkie altany wybudowane przed wejściem w życie znowelizowanego prawa, ale spełniające ustawowe kryteria, są w jego świetle legalne.

Walka o altany po raz kolejny dowiodła, że dzięki przynależności ich ogrodów do Związku działkowcy są liczącą się grupą, która potrafi skutecznie bronić swoich interesów.

Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw jest opublikowana w Dzienniku Ustaw 2015 na pozycji 528.

 

(Źródło: KR PZD)


 

Dnia 25.04.2015r. WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO -WYBORCZE  POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW ROD "PSZCZÓŁKA" w Gliwicach

podjęło następujące uchwały:

 1. Zatwierdziło sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za okres kadencji
  i za 2014 r.;
 2. Zatwierdziło sprawozdanie finansowe za okres od 19.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
 3. Udzieliło absolutorium  Zarządowi ROD;
 4. Zatwierdziło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2014 r.;
 5. Ustaliło skład liczbowy zarządu ROD i komisji rewizyjnej ROD;
 6. Dokonało wyboru Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegatów na okręgowy zjazd:

Zarząd:

 • Ryszard BRYŁA – Prezes
 • Janusz MARCINÓW – I Wiceprezes
 • Tadeusz KULAK – Wiceprezes
 • Jacek FURTAK – Sekretarz
 • Wioletta BERNAIS – Skarbnik
 • Jan MATUSZCZYK – Członek Zarządu – Gospodarz
 • Barbara MUSIAŁ – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

 • Bogusław BARYLAK – Przewodniczący
 • Wiesław NOGA – Zastępca Przewodniczącego
 • Regina BEDNARSKA – Sekretarz
 • Władysław CYTARZYŃSKI – Członek Komisji
 • Monika RADUSZEWSKA – Członek Komisji

Delegaci na okręgowy zjazd:

 • Ryszard BRYŁA
 • Bronisław KAMIŃSKI

7.  Przyjęło Program działania na kadencję i Plan pracy na 2015r.;

8.  Ustaliło wysokość i termin wnoszenia opłat ogrodowych w 2015r.;

9.  Zatwierdziło Preliminarz finansowy na 2015r.;

10. Zatwierdziło Plan inwestycji i remontów, w tym partycypację finansową działkowców.

Wysokość opłat  w  2015  roku

1.      Opłata ogrodowa                                                                0,35 zł/m2

2.      Opłata za pobraną wodę w 2014r. – ilość m³ zużytej wody x 4,43 zł/m³

3.      Opłata wodna za 2014r. -                               w wys.                7,86 zł

4.      Zaliczka na wodę  w 2015r.                                                 30,00 zł

5.      Opłata za pobraną energię elektryczną w 2014r.: ilość kWh x 0,57 zł/kWh

6.      Opłata energetyczna za 2014r .                                              8,91

7. Zaliczka na energię elektryczną  w 2015r.                               50,00 zł

8.      Podłączenie energii elektrycznej do działki                              500,00 zł


Zgodnie z decyzją  Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców:

Składka członkowska                                                                      6,00 zł

lub gdy oboje małżonkowie są członkami PZD                                 po  3,00 zł


Zgodnie z Uchwałą nr 7/XV/2014  OZŚL.  Polskiego Związku Działkowców

podwyższona opłata ogrodowa uiszczana przez działkowca w roku nabycia
prawa do działki rodzinnej w wys.                                                 300,00 zł


Zgodnie z Uchwałą Nr 3/VI/2015 z dnia 02.03.2014 Zarządu ROD Pszczółka

podwyższona opłata ogrodowa uiszczana przez działkowca w roku nabycia
prawa do działki rodzinnej w wys.                                                 450,00 zł

 

Termin wniesienia opłat:      31.05.2015r. na konto:

PZD ROD PSZCZÓŁKA

44-109 Gliwice, ul. Staromiejska

Nr konta: 93 8457 0008 2002 0000 0505 0001

Od gospodarza Działka Nr 11 lub członka Zarządu pełniącego dyżur w każdy piątek miesiąca w godz. 16-17 można pobrać RACHUNEK PRO FORMA, w którym podana jest wysokość opłat dla danej działki. Opłaty należy przelać na konto ROD Pszczółka lub dokonać wpłaty bezpośrednio w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w Gliwicach Łabędach, ul. Wolności 1 podając:

 • Nazwa odbiorcy: PZD ROD PSZCZÓŁKA 44-109 Gliwice, ul. Staromiejska
 • Nr rachunku odbiorcy: 93 8457 0008 2002 0000 0505 000  0001
 • Kwota: wpisać z RACHUNKU PRO FORMA kwotę z pozycji "Razem"
 • Tytułem: opłata za działkę oraz podać Nr działki i Nazwisko i imię.

(R.B.)

 

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.