Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

 


 

Statut Polskiego Związku Działkowców zweryfikowany pod kątem ustawy z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.

W związku z wejściem w życie w dniu 19 stycznia 2014r. ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, zgodnie z art. 65 ust 2 ustawy Statut Polskiego Związku Działkowców zachowuje moc obowiązującą, za wyjątkiem postanowień sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności nową ustawą o ROD. Z tego względu Krajowa Rada PZD uznała za konieczne przeprowadzić analizę zapisów Statutu PZD w kontekście ich zgodności z nową ustawą o ROD i wydanie, na podstawie kompetencji wynikającej z § 150 ust. 2 pkt 5 Statut PZD, interpretacji, która będzie wiążąca dla organów PZD do czasu uchwalenia nowego Statutu PZD.

 

 

 

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu i podpisany przez prezydenta RP

USTAWA

z dnia 13 grudnia 2013 r.

o rodzinnych ogrodach działkowych[1])

Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną życia społecznego, przyczyniającą się do zaspakajania socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych, poprzez kształtowanie warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia oraz ochrony środowiska i przyrody, uznaje się za konieczne zapewnienie dalszego istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, jako stałych elementów infrastruktury gmin, które powinny być uwzględniane w procesie ich rozwoju dla dobra obecnego i przyszłych pokoleń.

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych

W środę (18 grudnia) prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał obywatelski projekt ustawy o ROD,  który trafił na jego biurko zaledwie trzy dni wcześniej, tj. 16 grudnia.

To, że Prezydent zdecydował się na tak szybkie podpisanie ustawy, jest najlepszym potwierdzeniem tego, że po wielu miesiącach burzliwych prac sejmowych udało wypracować się dobry dokument, który z jednej strony w pełni zabezpiecza najważniejsze prawa działkowców, z drugiej natomiast  realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2012r.

Czytamy o tym także w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Prezydenta RP, w którym podkreślono, że ustawa kompleksowo reguluje zakładanie, funkcjonowanie i likwidację rodzinnych ogrodów działkowych w kraju. Określa także prawa i obowiązki działkowców, a przede wszystkim prawo do zrzeszania się w różnego rodzaju stowarzyszenia ogrodowe, a ponadto prawo dziedziczenia praw do działki. Zaznaczono także, że ustawa wprowadza zasady i tryb tworzenia i działania stowarzyszeń ogrodowych z uwzględnieniem praw zrzeszonych w nich działkowców. Reguluje także prawa i obowiązki właścicieli gruntów, na których funkcjonują lub będą tworzone ogrody działkowe.

W komunikacie przypomniano także, że zawarte w projekcie obywatelskim przepisy są wynikiem kompromisu jaki został zawarty pomiędzy uczestnikami procesu jej tworzenia, a przede wszystkim pomiędzy działkowcami a właścicielami gruntów. „Mogą zatem przyczynić się do zapewnienia spokojnego stanu funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych po dniu wejścia w życie ustawy, tj. 19 stycznia 2014 r.”- czytamy.

Pełna treść komunikatu opublikowanego na stronie Prezydenta RP (link).

Najlepszy prezent na Święta


Podpis prezydenta RP pod nową ustawą działkową jest z pewnością najlepszym prezentem świątecznym, jaki Bronisław Komorowski mógł podarować blisko milionowi obywateli, którzy użytkują działki w ROD. Za to z pewnością działkowcy nie zapomną podziękować.

(Źródło:KR PZD)

 

 

 

Sejm zaakceptował poprawki Senatu do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Posłowie poparli 13 grudnia wszystkie poprawki zaproponowane przez Senat do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Nowe prawo ma zacząć obowiązywać 19 stycznia 2014 r. Poprzednie przepisy zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny.

Cztery zaproponowane przez wyższą izbę parlamentu poprawki do ustawy miały charakter legislacyjny. Zmiany w prawie były niezbędne ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodne z konstytucją 24 przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Trybunał zakwestionował m.in. rozwiązania określające przywileje Polskiego Związku Działkowców, w tym monopol PZD na przydział działek czy obowiązkową przynależność do niego. Trybunał orzekł, że stare zakwestionowane przepisy przestaną obowiązywać 21 stycznia 2014 r.
Jedna z przyjętych poprawek dotyczy m.in. daty wejścia w życie nowych przepisów. Zgodnie z przyjętą poprawką nowe prawo zacznie obowiązywać 19 stycznia 2014 r. Wcześniej przepisy miały wejść w życie 1 stycznia 2014 r., zatem niegwarantowany byłby maksymalny przewidziany przez konstytucję termin na podpisanie ustawy przez prezydenta (21 dni).
Inna poprawka przewiduje, że oświadczenia woli stron, składane przy podpisywaniu umowy o przeniesieniu praw do działki, będą musiały być poświadczone notarialnie. Wcześniejsza propozycja nie wymagała takiego poświadczenia. Zdaniem senatorów zmiana ta ma zapewnić pewność i bezpieczeństwo obrotu oraz pełną identyfikację uczestników postępowania.
Co przewiduje ustawa?
Nowe przepisy zakładają m.in., że Polski Związek Działkowców zostanie przekształcony w ogólnopolskie stowarzyszenie ogrodowe. Związek zachowa prawa do gruntów ogrodów działkowych (użytkowanie wieczyste i użytkowanie) oraz prawo do infrastruktury czy środków znajdujących się na koncie PZD. W ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy, zarządy ogrodów działkowych będą musiały obowiązkowo zwołać zebranie wszystkich działkowców, by ci zdecydowali, czy chcą pozostać w PZD, czy powołają odrębne stowarzyszenie bądź stowarzyszenia. Działkowcy będą mogli w każdej chwili wystąpić z PZD, nie tracąc prawa do działki.
Akt przewiduje, że ogrody działkowe będą mogły być zlikwidowane, ale wyłącznie pod cele publiczne. W przypadku likwidacji, zagwarantowane będzie m.in. odszkodowanie np. za altany bądź nasadzenia, a ogród będzie musiał być odtworzony w innym miejscu.
Ogrody będą obszarami użyteczności publicznej, na których nie będzie można mieszkać, prowadzić działalności gospodarczej czy budować altan, których wielkości nie przewiduje ustawa. Działki będą mogły być także dziedziczone m.in. przez współmałżonków. Działkowcy i stowarzyszenia ogrodowe będą zwolnieni m.in. od podatku od gruntu. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.
W trakcie prac nad ustawą dochodziło m.in. do protestów działkowców zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców, a także manifestacji pod Sejmem oraz kancelarią premiera. Zdaniem działkowców zmiany godziły one w istotę ogrodów i mogły pozwolić na ich łatwe przejęcie przez deweloperów.
Według strony społecznej propozycja PO mogła być niekonstytucyjna, ponieważ dzieliła działkowców na bardziej i mniej uprzywilejowanych. Zdaniem prawników zachowanie tego artykułu spowodowałoby konieczność gruntownej przebudowy projektu. Podczas listopadowego spotkania premiera z działkowcami zdecydowano, aby przepisy dotyczące uwłaszczenia znalazły się w odrębnej ustawie. Prace nad nią jeszcze nie ruszyły.
W Polsce jest 4.600 ogrodów działkowych, w których znajduje się ponad 966 tys. działek. Ogrody te zajmują 43 tys. ha, 90% położonych jest w miastach. Działkowcami są głównie emeryci (42%) i renciści (11%).
Źródło: PAP

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.