ZAPROSZENIE

 

Zarząd ROD „Pszczółka” w Gliwicach zaprasza na

 

WALNE  ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

 

które odbędzie się

w dniu  07.05.2022r.

na terenie świetlicy Ogrodu.

 

Początek obrad:

W I terminie godz. 14.00,  w II terminie godz. 14.30.

 

·       Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

 

·       Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

 

·       Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

 

Porządek Obrad Walnego Zebrania

Sprawozdawczego w ROD „Pszczółka” w Gliwicach

z dnia 07.05. 2022  r.

 

1.    Otwarcie zebrania.

2.    Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.

3.    Zatwierdzenie regulaminu zebrania.

4.    Zatwierdzenie porządku obrad.

5.    Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.

6.    Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2021 r. (merytoryczne i finansowe).

7.    Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

8.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 r.

9.    Ocena działalności Zarządu ROD za 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.

10.          Dyskusja.

11.          Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:

1)   Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2021 r.

2)   Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.

3)   Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za  2021 r.

12.          Projekt planu pracy na 2022 r.

13.          Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2022 r.

14.          Ocena preliminarza finansowego ROD na 2022 r. przez Komisję
    Rewizyjną ROD.

15.          Dyskusja.

16.          Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:

1)      Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2022 r.

2)      Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców.

3)      Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

4)      Uchwalenie planu pracy na 2022 r.

5)      Uchwalenie preliminarza finansowego na 2022 r.

17.          Sprawy różne.

18.          Zakończenie obrad.

1.    Zarząd informuje, że rozdrobnienie gałęzi z drzew nastąpi 4 kwietnia 2022r. W związku z tym -po uzgodnieniu z Gospodarzem
Ogrodu - tel.: 798-368-298 - będzie można składować gałęzie drzew na parkingu Nr 2. Okres składowania: do 2 kwietnia 2022r.

KOMUNIKAT ZARZĄDU ROD PSZCZÓŁKA

z dnia 15.03.2022r.

 

1.    Dnia 8.04.2022r.5 o godz. 15.00 w sektorze B(numery działek:106-175), zostanie rozpoczęta procedura uruchomienia dopływu wody:

·        odczyt  wskazań wodomierzy,

·         puszczenie wody,

·        sprawdzenie działania wodomierzy,

·        plombowanie wodomierzy (nowych lub wymontowanych na zimę).

    Dnia 9.04.2022r.5 o godz. 10.00 w sektorze A(numer działek 1-105 i 178-189),
    zostanie rozpoczęta procedura uruchomienia dopływu wody:

·        odczyt  wskazań wodomierzy,

·        puszczenie wody,

·        sprawdzenie działania wodomierzy,

·        plombowanie wodomierzy(nowych lub wymontowanych na zimę).

W związku z powyższym  prosimy  działkowców o osobisty udział przy odczycie licznika i sprawdzeniu działania wodomierza, lub  w wyjątkowych sytuacjach do ww. czynności  poprosić sąsiada. 

 

Plan Ogrodu

Wolne Działki

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.