Komunikat Delegatury w Gliwicach OZŚl. PZD

Delegatura Rejonowa w Gliwicach zwraca się z prośba do Zarządów ROD, Komisji Rewizyjnych i Rozjemczych Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz działkowców o przesyłanie do Delegatury Rejonowej w Gliwicach wszelkich wniosków i postulatów do nowego statutu stowarzyszenia ROD. Delegatura na podstawie tych wniosków opracuje propozycje i prześle do OZ.Śl. i Krajowej Rady do ewentualnych poprawek projektu statutu. Jednocześnie uprasza się, aby wnioski były zgodne z nowa ustawą o ROD z dnia 13,grudnia 2013r oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o Stowarzyszeniach. bo te ustawy nas obowiązują wiec zapisy w nowym Statucie nie mogą być sprzeczne z tymi Ustawami.
W załączeniu projekt statutu:

Źródło delegatura PZD Gliwice Jan Pękala


Stowarzyszenie ogrodowe
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

S T A T U T
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

- PROJEKT -
Warszawa, 2014 roku
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Polski Związek Działkowców, zwany dalej „PZD”, jest ogólnopolskim stowarzyszeniem ogrodowym powołanym do zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych oraz reprezentacji i obrony interesów swoich członków.
2. PZD działa na podstawie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych i niniejszego statutu.
3. PZD opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 2
1. Terenem działania PZD jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą PZD jest miasto stołeczne Warszawa.
3. PZD ma prawo używać własnego godła, hymnu, sztandarów, odznak i pieczęci.

§ 3
1. PZD posiada osobowość prawną.
2. PZD działa poprzez swoje organy ustanowione niniejszym statutem.
3. Jednostki organizacyjne PZD korzystają z osobowości prawnej PZD w ramach uprawnień i odpowiedzialności określonych niniejszym statutem.

§ 4
PZD może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych o pokrewnych celach i zadaniach.

§ 5
1. Użyte w niniejszym statucie określenia oznaczają:
1) ustawa – ustawę z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40),
2) ROD – rodzinny ogród działkowy prowadzony przez PZD,
3) działkowiec - pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do korzystania z działki w ROD na podstawie prawa do działki;
4) prawo do działki - ustanowiony zgodnie z ustawą tytuł prawny uprawniający do korzystania z działki;
5) infrastruktura ogrodowa - budynki i budowle, ogrodzenia, aleje i drogi ogrodowe, place zabaw, świetlice, hydrofornie, sieci wodociągowe i energetyczne oraz inne urządzenia znajdujące się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego przeznaczone do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego, o ile nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa;
6) opłaty ogrodowe – uiszczane przez działkowca opłaty wynikające z uczestnictwa w pokrywaniu kosztów funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego, a w szczególności związane z zarządzaniem, utrzymaniem terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;
7) przepisy związkowe – postanowienia uchwał organów PZD, w tym statutu PZD i regulaminu ROD,
8) organy zarządzające – zarząd ROD, zarząd koła członkowskiego, okręgowy zarząd (jego prezydium) i Krajową Radę (jej prezydium),
9) osoba bliska – małżonek, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia,
10) głosy - głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się" oddane podczas głosowania w sposób zgodny ze statutem,
11) zwykła większość – więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw”,
12) bezwzględna większość - więcej niż połowa głosów oddanych „za”,
2. Organami wyższego stopnia w rozumieniu niniejszego statutu są:
1) w stosunku do walnego zebrania (konferencji delegatów) ROD i koła członkowskiego oraz okręgowego zjazdu delegatów – odpowiednio właściwy terytorialnie okręgowy zarząd (jego prezydium) oraz Krajowa Rada,
2) w stosunku do zarządu ROD i koła członkowskiego oraz okręgowego zarządu – odpowiednio właściwy terytorialnie okręgowy zarząd (jego prezydium) oraz Krajowa Rada (jej prezydium),
3) w stosunku do komisji rewizyjnej ROD i koła członkowskiego oraz okręgowej komisji rewizyjnej– odpowiednio właściwa terytorialnie okręgowa komisja rewizyjna oraz Krajowa Komisja Rewizyjna,


ROZDZIAŁ II
Cele i zadania PZD

§ 6
Celem PZD jest:
1) zakładanie i prowadzenie ROD,
2) rozwój ROD w sposób zapewniający działkowcom i ich rodzinom aktywny wypoczynek i możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych przede wszystkim na własne potrzeby,
3) przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych,
4) ochrona środowiska przyrodniczego,
5) podnoszenie standardów ekologicznych otoczenia,
6) kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka,
7) ochrona składników przyrody,
8) poprawa warunków bytowych społeczności miejskich.

§ 7
PZD realizuje swoje cele poprzez:
1) propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie, a szczególnie wszechstronnego znaczenia ROD dla rodzin działkowców i mieszkańców miast oraz racjonalnego wykorzystania gruntów miejskich,
2) działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju ogrodnictwa działkowego,
3) zagospodarowywanie ROD,
4) ustanawianie prawa do działek,
5) wszechstronne działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska,
6) organizowanie i udzielanie pomocy oraz poradnictwa w zagospodarowaniu działek i prowadzeniu upraw ogrodniczych,
7) propagowanie wiedzy ogrodniczej, zwłaszcza poprzez szkolenia i prowadzenie działalności wydawniczej,
8) prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej, wypoczynkowej, rekreacyjnej i innej na rzecz działkowców, ich rodzin oraz społeczności lokalnych,
9) współpraca z samorządami terytorialnymi, administracją rządową, organizacjami społecznymi i zawodowymi oraz przedsiębiorcami i innymi instytucjami w zakresie realizacji swoich celów,
10) podejmowanie innej działalności, zmierzającej do stałego rozwoju ROD.


ROZDZIAŁ III
Członkowie PZD – prawa i obowiązki

Rodzaje członkostwa

§ 8
Członkostwo w PZD jest otwarte dla wszystkich działkowców lub osób zainteresowanych zawarciem umowy dzierżawy działkowej.

§ 9
1. Członkami PZD mogą być:
1) osoby fizyczne pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) osoby prawne.
2. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi PZD.

§ 10
Członkowie PZD dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków współdziałających,
3) członków wspierających.
Członkowie zwyczajni

§ 11
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna mająca prawo do działki w ROD.
2. PZD nie może odmówić przyjęcia w poczet członków zwyczajnych działkowca mającego prawo do działki w ROD.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się wobec działkowca wcześniej pozbawionego członkostwa w PZD lub wykorzystującego działkę sprzecznie z ustawą lub rażąco naruszającego regulamin ROD.

§ 12
Osoba ubiegająca się o członkostwo zwyczajne składa pisemne oświadczenie woli o chęci przystąpienia do PZD w formie deklaracji członkowskiej.

§ 13
1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych następuje na mocy uchwały zarządu ROD.
2. Do czas powołania zarządu w nowym (odtworzonym) ROD uchwałę w sprawie, o której mowa w ust. 1, podejmuje prezydium okręgowego zarządu.
3. Organ, o którym mowa w ust. 1 albo 2, udziela działkowcowi informacji w przedmiocie nabycia członkostwa w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia deklaracji członkowskiej. Bezskuteczny upływ tego terminu jest równoznaczny z przyjęciem w poczet członków PZD.

§ 14
1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) brać udział w walnym zebraniu ROD,
2) wybierać i być wybieranym do organów PZD,
3) uzyskiwać informacje o działalności PZD,
4) zwracać się do organów PZD o ochronę swoich praw i interesów w zakresie członkostwa w PZD i prawa do działki,
5) występować z wnioskami i postulatami do organów PZD,
6) składać odwołania od uchwał i orzeczeń organów PZD bezpośrednio dotyczących jego osoby,
7) brać udział w posiedzeniu organu PZD, na którym podejmowana jest uchwała dotycząca jego osoby w pierwszej instancji, zabierać głos i składać wyjaśnienia na takim posiedzeniu,
8) korzystać z poradnictwa związkowego w zakresie zagospodarowania działki i upraw ogrodniczych,
9) wglądu w dokumentację dotyczącą jego członkostwa.
2. Prawa członkowskie wykonywane są osobiście.

§ 15
Członek zwyczajny ma obowiązek:
1) przestrzegać ustawę, niniejszy statut oraz wydane na jego podstawie uchwały organów PZD,
2) przestrzegać zasad współżycia społecznego,
3) dbać o dobre imię PZD i polskiego ogrodnictwa działkowego,
4) działać w interesie PZD i jego członków,
5) brać czynny udział w życiu PZD,
6) uiszczać składkę członkowską do 30 czerwca danego roku, a w przypadku zwłoki - wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi,
7) aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji,
8) otaczać opieką mienie PZD.

Członkowie współdziałający

§ 16
1. Członkowie współdziałający udzielają moralnego, materialnego oraz merytorycznego wsparcia realizacji zadań i celów PZD, a także propagują idee ogrodnictwa działkowego.
2. Członkiem współdziałającym może być pełnoletnia osoba fizyczna nie mająca prawa do działki w ROD prowadzonym przez PZD lub zainteresowana zawarciem umowy dzierżawy działkowej.
3. Członkowie współdziałający skupieni są w kołach członkowskich.

§ 17
1. Przyjęcia w poczet członków współdziałających następuje na mocy uchwały zarządu koła członkowskiego po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej
2. W nowych kołach członkowskich uchwałę w sprawie, o której mowa w ust. 1, podejmuje prezydium okręgowego zarządu.

§ 18
Do praw i obowiązków członka współdziałającego stosuje się odpowiednio § 14 i 15.

Członkowie wspierający

§ 19
Członkiem wspierającym może być osoba prawna deklarująca wspieranie celów i zadań PZD, a w szczególności poprzez udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej na rzecz wybranej jednostki organizacyjnej PZD.

§ 20
1. Ubiegający się o członkostwo wspierające składa pisemne oświadczenie woli o chęci przystąpienia do PZD w formie deklaracji członkowskiej.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa osoba lub organ umocowany do reprezentowania ubiegającego się o członkostwo wspierające.

§ 21
Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na mocy uchwały organu zarządzającego jednostki organizacyjnej PZD, do której wpłynęła deklaracja członkowska.

§ 22
Członek wspierający ma prawo:
1) brać udział w zebraniu organu PZD, na którym rozpatrywane są sprawy jego dotyczące,
2) do uzyskania informacji o realizacji wspieranych celów,
3) zwracania się do organów PZD w sprawach dotyczących rozwoju ROD.

§ 23
Członek wspierający ma obowiązek:
1) dbać o dobre imię PZD i polskiego ogrodnictwa działkowego,
2) działać w interesie PZD i jego członków,
3) uiszczać składkę członkowską,
4) aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji,
5) wywiązywać się z zadeklarowanej formy wsparcia.

Ustanie członkostwa

§ 24
Członkostwo w PZD ustaje na skutek:
1) wygaśnięcia,
2) skreślenia,
3) pozbawienia.

§ 25
1. Członkostwo w PZD wygasa w razie:
1) śmierci członka PZD,
2) zrzeczenia się na piśmie członkostwa w PZD,
3) nie wywiązywania się przez członka wspierającego z zadeklarowanej formy wsparcia przez okres co najmniej jednego roku.
2. Wygaśnięcie członkostwa w PZD stwierdza w drodze uchwały zarząd ROD albo koła członkowskiego.

§ 26
1. Skreślenie z listy członków zwyczajnych następuje w razie wygaśnięcia prawa do działki w ROD na skutek:
1) przeniesienie prawa do działki
2) rozwiązanie umowy za zgodą obu stron,
3) wypowiedzenie umowy przez członka,
4) ustania małżeństwa.
5) likwidacji ROD lub jego części, na której znajduje się działka,
6) wyodrębnienia ROD.
2. W terminie 30 dni od zdarzenia powodującego wygaśnięcie prawa do działki członek zwyczajny może złożyć pisemny wniosek o zachowanie członkostwa w PZD w formie deklaracji, o której mowa w § 17.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się do właściwego okręgowego zarządu lub zarządu koła członkowskiego.
4. Skreślenie z listy członków zwyczajnych PZD stwierdza w drodze uchwały:
1) zarząd ROD - w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-4,
2) właściwe prezydium okręgowego zarządu- w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 5-6.

§ 27
1. Pozbawienie członkostwa może nastąpić w razie rażącego naruszenia przepisów ustawy, postanowień statutu, regulaminu ROD, zasad współżycia społecznego oraz działania na szkodę PZD.
2. Pozbawienie członkostwa zwyczajnego następuje także w razie wygaśnięcia prawa do działki na skutek wypowiedzenia umowy przez PZD.

§ 28
1. Pozbawienie członkostwa następuje w drodze uchwały zarządu ROD albo koła członkowskiego.
2. W uzasadnionych przypadkach uchwałę o pozbawieniu członkostwa może podjąć organ wyższego stopnia (jego prezydium).

§ 29
1. Przed podjęciem uchwały o pozbawieniu członkostwa właściwy organ obowiązany jest przesłać do zainteresowanego członka PZD zawiadomienie o terminie posiedzenia, na którym jego sprawa ma być rozpatrywana oraz umożliwić mu złożenie wyjaśnień. Zawiadomienie przesyła się na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. Niezgłoszenie się członka PZD prawidłowo powiadomionego nie wstrzymuje podjęcia uchwały.
3. Odpis uchwały, o której mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o prawie i terminie złożenia odwołania doręcza się członkowi za pokwitowaniem lub przesyła listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

§ 30
1. Członkowi przysługuje prawo odwołania się od uchwały, o której mowa w § 29 ust. 1, do właściwego organu wyższego stopnia nad organem wydającym uchwałę w ciągu 14 dni od daty otrzymania uchwały.
2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, wnosi się za pośrednictwem organu, który podjął uchwałę, który w ciągu 7 dni przesyła odwołanie wraz z dokumentacją uzasadniającą podjęcie uchwały do właściwego organu wyższego stopnia.
3. Wniesienie odwołania w terminie i trybie, określonym w ust. 1 i 2, wstrzymuje wykonanie zaskarżonej uchwały.


ROZDZIAŁ IV
Struktura i organy PZD

§ 31
Jednostkami organizacyjnymi PZD są:
1) rodzinne ogrody działkowe,
2) koła członkowskie,
3) jednostki terenowe,
4) jednostka krajowa.

§ 32
Organami PZD są:
1) ROD:
a) walne zebranie (konferencja delegatów),
b) zarząd,
c) komisja rewizyjna,
2) koła członkowskiego:
a) walne zebranie (konferencja delegatów),
b) zarząd,
c) komisja rewizyjna,
3) jednostek terenowych:
a) okręgowy zjazd delegatów,
b) okręgowy zarząd,
c) okręgowa komisja rewizyjna,
4) jednostki krajowej:
a) Krajowy Zjazd Delegatów,
b) Krajowa Rada,
c) Krajowa Komisja Rewizyjna,


ROZDZIAŁ V
Zasady organizacyjne PZD

§ 33
1. Organy PZD pochodzą z wyborów, za wyjątkiem walnego zebrania ROD i koła członkowskiego.
2. Wybory do organów PZD przeprowadzane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Na żądanie co najmniej połowy wyborców, obecnych na walnym zebraniu (konferencji lub zjeździe), wybór organów PZD odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 34
1. Członkiem organu PZD może być jedynie członek PZD.
2. Można być członkiem tylko jednego organu PZD w danej jednostce organizacyjnej PZD.
3. Osoba bliska członka organu PZD nie może być członkiem organu w tej samej jednostce organizacyjnej PZD. Zakaz ten dotyczy również małżonka osoby bliskiej członka organu PZD.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 nie mają zastosowania do walnych zebrań.
5. Przewodniczącym walnego zebrania, konferencji delegatów, zjazdów okręgowych i krajowego nie może być prezes organu zarządzającego oraz przewodniczący komisji rewizyjnej odpowiedniej jednostki organizacyjnej PZD, a także osoba w trakcie trwania obowiązującego co do niej zakazu wynikającego z § 42 ust. 6.

§ 35
1. Członek PZD wybrany do organu PZD ma obowiązek:
1) reprezentować godnie interesy PZD;
2) wykonywać przyjęte obowiązki wynikające z pełnionej funkcji zgodnie z zakresem zadań organu, do którego został wybrany;
3) aktywnie uczestniczyć w pracach organu, którego jest członkiem;
4) utrzymywać kontakt z członkami PZD.
2. Członek organu winny działania lub zaniechania, przez które PZD poniósł szkodę, odpowiada za nią osobiście.

§ 36
Przewodniczący komisji rewizyjnej lub jego zastępca mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach organu zarządzającego danej jednostki organizacyjnej PZD (jego prezydium).

§ 37
1. Kadencja organów PZD trwa cztery lata.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Krajowa Rada może przedłużyć lub skrócić kadencję organów PZD.

§ 38
1. Członek organu PZD zachowuje mandat na czas trwania kadencji.
2. Członek PZD wybrany delegatem zachowuje mandat tylko na zjazd (konferencję), na który został wybrany.

§ 39
1. Mandat członka organu PZD wygasa przed upływem kadencji z chwilą:
1) pisemnej rezygnacji z mandatu,
2) ustania członkostwa w PZD,
3) odwołania,
4) likwidacji lub łączenia jednostek organizacyjnych PZD,
5) wygaśnięcie mandatów członków organu PZD powyżej 50% jego składu.
2. Wygaśnięcie mandatu członka organu PZD stwierdza w formie uchwały:
1) właściwy organ PZD, którego był członkiem - w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1- 2,
2) organ dokonujący odwołania - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
3) właściwy organ wyższego stopnia - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i 5.

§ 40
1. Organ PZD powinien dokooptować do swojego składu innego członka w terminie do 3 miesięcy od chwili zmniejszenia się liczby członków organu z przyczyn wymienionych w § 39 ust. 1 pkt 1-3.
2. Mandat członka organu powołanego w trybie określonym w ust. 1 wygasa, o ile na najbliższym walnym zebraniu (konferencji) zostanie podjęta uchwała o powołaniu w jego miejsce innej osoby.

§ 41
1. Organ wyższego stopnia powołuje organ komisaryczny dla jednostki organizacyjnej PZD w razie:
1) odwołania (zawieszenia) organu,
2) nie dokonania wyboru organu przez walne zebranie (konferencję lub zjazd), na którym ciążył taki obowiązek,
3) wygaśnięcia mandatów członków organu PZD powyżej 50% jego składu.
2. Liczbę członków organu komisarycznego określa organ dokonujący powołania.
3. Organ komisaryczny działa do czasu wyboru zastępowanego organu przez walne zebranie (konferencję lub zjazd), nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od powołania. W uzasadnionych przypadkach właściwy organ PZD może przedłużać okres działania organu komisarycznego, który łącznie nie może przekroczyć dwóch lat.
4. Członkiem organu komisarycznego może być każdy członek, z wyjątkiem osób, które na podstawie niniejszego statutu mają zakaz sprawowania mandatu w organach PZD.
5. Organowi komisarycznemu przysługują wszystkie uprawnienia zastępowanego organu.

§ 42
1. Odwołanie organu PZD lub jego członka może nastąpić w razie stwierdzenia, że nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa na szkodę PZD.
2. Odwołania organu PZD lub jego członka dokonuje organ wyższego stopnia. Członka organu PZD może odwołać również organ, którego jest członkiem.
3. Odwołanie następuje w drodze uchwały zawierającej uzasadnienie i pouczenie o prawie, trybie i terminie odwołania.
4. Odpis uchwały, o której mowa w ust. 3, doręcza się odwołanym członkom organu za pośrednictwem poczty lub osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
5. Odwołanym członkom organu PZD przysługuje prawo odwołania się od uchwały, o której mowa w ust. 3, do organu wyższego stopnia w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o odwołaniu.
6. Odwołani członkowie organów nie mogą do końca następnej kadencji wchodzić w skład organów PZD pochodzących z wyboru i pełnić funkcji w organach PZD. W uzasadnionych przypadkach właściwy organ PZD może przedłużyć ten zakaz o kolejną kadencję.
7. Postanowienia ust. 1-5 stosuje się odpowiednio wobec osoby, której mandat wygasł na skutek pisemnie złożonej rezygnacji, jeżeli przed wygaśnięciem mandatu zachodziły co do tej osoby podstawy do odwołania. W takim przypadku właściwy organ stwierdza zakaz sprawowania mandatu i pełnienia funkcji w organach PZD na zasadach określonych w ust. 6.

§ 43
1. Zawieszenie organu PZD lub jego członka może nastąpić w razie konieczności wyjaśnienia uzasadnionych wątpliwości co do ich działalności zgodnej z prawem lub interesem PZD.
2. Okres zawieszenia trwa do 3 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu wyższego stopnia nad dokonującym zawieszenie, okres zawieszenia może być przedłużony, nie więcej jednak niż o dalsze 3 miesiące.
3. Postanowienia § 42 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.

§ 44
1. Z chwilą wygaśnięcia mandatu członka organu PZD tracą ważność udzielone mu pełnomocnictwa i upoważnienia, w tym także do dysponowania środkami finansowymi znajdującymi się w kasie i na rachunkach bankowych danej jednostki organizacyjnej PZD.
2. Ustępujący organ PZD wydaje nowo wybranemu organowi posiadane ruchomości i nieruchomości oraz dokumentację, pieczątki PZD w formie protokołu zdawczo – odbiorczego. Wydania dokonuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od wygaśnięcia mandatu. Szczegółowe zasady w tym względzie określa Krajowa Rada.

§ 45
Dla sprawnego wykonywania swoich zadań organy zarządzające jednostek organizacyjnych PZD mogą, w zależności od potrzeb, powoływać i odwoływać komisje problemowe stałe i doraźne jako wewnętrzne jednostki pomocniczo-doradcze.

§ 46
1. Organy PZD podejmują decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały organów PZD powinny być sporządzone w formie pisemnej, pod rygorem ich nieważności.
3. Uchwałę podpisuje co najmniej dwóch członków właściwego organu PZD na zasadach określonych w odrębnych przepisach związkowych.
4. Uchwały organów PZD są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy liczby członków danego organu w czasie podejmowania uchwały, chyba że statut stanowi inaczej.
5. Członek organu PZD zostaje wyłączony od rozstrzygania spraw, jeżeli jest osobą bezpośrednio zainteresowaną albo istnieje inna okoliczność mogąca wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. Wyłączenia dokonuje dany organ PZD; w głosowaniu nie bierze udziału członek tego organu, którego wyłączenia głosowanie dotyczy. (Co z głosowaniem ws. wyboru?)

§ 47
1. Uchwały organów wyższego stopnia, podjęte zgodnie z postanowieniami statutu, są obowiązujące dla niższych organów i członków PZD.
2. Uchwały organów PZD wiążą wszystkich działkowców w ROD, jeżeli przewiduje to ustawa.

§ 48
1. W PZD obowiązuje dwuinstancyjny system postępowania wewnątrzzwiązkowego.
2. Od uchwał organów PZD bezpośrednio dotyczących indywidualnego członka PZD, podjętych w pierwszej instancji, zainteresowanym stronom w sprawie przysługuje odwołanie.
3. Odwołanie składa się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który podjął uchwałę.
4. Od uchwały podjętej w pierwszej instancji przez Krajową Radę (jej Prezydium) lub Krajową Komisję Rewizyjną nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z uchwały może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od uchwał.

§ 49
1. Odwołanie składa się na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.
2. Złożenie odwołania w trybie i terminie określonym statutem wstrzymuje wykonanie uchwały podjętej w pierwszej instancji do czasu rozpatrzenia tego odwołania przez organ odwoławczy, chyba że statut stanowi inaczej.

§ 50
1. W zależności od dokonanych ustaleń organ odwoławczy:
1) odwołania nie uwzględnia;
2) uchyla zaskarżoną uchwałę;
3) uchyla zaskarżoną uchwałę i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania;
4) uchyla zaskarżoną uchwałę i umarza postępowanie;
5) zmienia zaskarżoną uchwałę i orzeka co do istoty.
2. Uchwały organów PZD podjęte w trybie odwoławczym są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
3. Uchwały organów PZD podjęte w trybie odwoławczym mogą być wzruszone jedynie w trybie nadzwyczajnym w przypadku ich niezgodności z prawem i statutem lub ujawnienia istotnych dla sprawy okoliczności, które nie były znane przy podejmowaniu tych uchwał.

§ 51
1. Uchwała organu PZD sprzeczna z prawem, postanowieniami statutu, regulaminu ROD lub uchwałami nadrzędnych organów PZD, jest z mocy prawa nieważna.
2. Stwierdzenie nieważności uchwały należy do organu wyższego stopnia niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistnieniu przesłanek określonych w ust. 1.
3. Stwierdzenie nieważności następuje w drodze uchwały zawierającej uzasadnienie wykazujące zasadność podjętego rozstrzygnięcia.

§ 52
1. Uchwała organu PZD może być uchylona w przypadku, gdy przy jej podejmowaniu nie zostały uwzględnione wszystkie znane okoliczności lub gdy zostały ujawnione po jej podjęciu nowe okoliczności mogące mieć wpływ na treść uchwały.
2. Uchwała organu PZD może być sprostowana w przypadku, gdy zawiera błędy lub inne oczywiste omyłki nie wpływające na ważność i treść uchwały.
3. Uchylenie lub sprostowanie uchwały należy do organu wyższego stopnia lub organu, który wydał uchwałę, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 lub 2. Postanowienie § 51 ust. 3 stosuje się odpowiednio.


ROZDZIAŁ VI
Rodzinny ogród działkowy

Zasady ogólne

§ 53
1. Rodzinny ogród działkowy jako podstawową jednostkę organizacyjną PZD tworzą członkowie zwyczajni z tego ROD.
2. Rodzinny ogród działkowy korzysta z osobowości prawnej PZD.
3. Na zasadach określonych w niniejszym statucie, rodzinny ogród działkowy zarządza infrastrukturą ogrodową oraz rozporządza środkami finansowymi i majątkiem ruchomym pozostającymi w dyspozycji ROD.

§ 54
ROD staje się podstawową jednostką organizacyjną PZD z chwilą wpisania do Rejestru Jednostek PZD.

§ 55
1. Szczegółowe zasady dotyczące zagospodarowania i użytkowania działki oraz funkcjonowania i zagospodarowania ROD, a także zasady współżycia społecznego obowiązujące na terenie ogrodów określa Regulamin ROD.
2. Uchwalanie i dokonywanie zmian w Regulaminie ROD następuje w drodze uchwały Krajowej Rady podjętej większością dwóch trzecich głosów.

Walne zebranie

§ 56
1. Najwyższym organem PZD w ROD jest walne zebranie.
2. Prawo uczestniczenia w walnym zebraniu ma każdy członek zwyczajny z danego ROD.
3. W walnym zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele organów wyższego stopnia.

§ 57
1. W ROD posiadającym ponad 300 członków zwyczajnych lub składających się z kilku terenów, zamiast walnych zebrań, mogą odbywać się konferencje delegatów.
2. Prawo uczestniczenia w konferencji delegatów mają delegaci wybrani na zebraniach kół według zasad ustalonych przez zarząd ROD.
3. Decyzję o odbywaniu w ROD konferencji delegatów podejmuje zarząd. Zasady organizacji kół określa uchwała Krajowej Rady.
4. Do konferencji delegatów mają zastosowanie postanowienia dotyczące walnych zebrań, chyba że statut stanowi inaczej.

§ 58
1. Walne zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne walne zebrania dzielą się na:
1) sprawozdawczo-wyborcze,
2) sprawozdawcze, odbywane corocznie.

§ 59
1. Walne zebranie zwołuje zarząd i proponuje porządek obrad. O terminie i proponowanym porządku zebrania zarząd zawiadamia okręgowy zarząd.
2. Walne zebranie odbywa się do 31 maja danego roku. Odstępstwa od tego terminu dopuszczalne są za zgodą prezydium okręgowego zarządu.
3. Nie zwołanie walnego zebrania do dnia 31 maja może stanowić podstawę do odwołania zarządu ROD i ustanowienia organu komisarycznego, który działa do chwili odbycia walnego zebrania i wyboru nowego zarządu ROD.

§ 60
1. O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania zarząd zawiadamia pisemnie - za pośrednictwem poczty lub doręczając zawiadomienie bezpośrednio za pokwitowaniem - członków zwyczajnych na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zebrania.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może być wysłane członkowi zwyczajnemu pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
(zawiadomienia o walnym na WWW – termin 30 dni?)

§ 61
1. Walne zebranie w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności ponad połowy członków zwyczajnych danego ROD.
2. Walne zebranie może odbyć się w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, o ile w zawiadomieniu o zebraniu podano również możliwość odbycia go w drugim terminie i pouczono członków o tym, że uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Przepisy ust. 2 nie mają zastosowania do konferencji delegatów.

§ 62
1. Uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych obecnych na tym zebraniu.
2. Uchwały konferencji delegatów są ważne, jeżeli zostały podjęte przy obecności ponad połowy liczby wybranych delegatów.

§ 63
Przewodniczącego walnego zebrania wybierają spośród siebie obecni na zebraniu członkowie zwyczajni z ROD w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 34 ust. 5.

§ 64
Do walnego zebrania sprawozdawczego należy:
1) dokonanie oceny działalności zarządu ROD za okres sprawozdawczy na podstawie przedstawionego sprawozdania zarządu,
2) rozpatrzenie sprawozdania i wniosków komisji rewizyjnej dotyczących działalności zarządu w okresie sprawozdawczym,
3) zapoznanie się z wynikami kontroli działalności zarządu przeprowadzonej przez organ wyższego stopnia,
4) zatwierdzenie, na wniosek komisji rewizyjnej, sprawozdania z działalności zarządu oraz sprawozdania finansowego ROD,
5) uchwalanie rocznych planów pracy i preliminarzy finansowych ROD,
6) uchwalanie opłat ogrodowych oraz określanie terminu ich uiszczenia,
7) podjęcie oddzielnej uchwały w sprawie każdego zadania inwestycyjnego lub remontowego w ROD,
8) rozpatrzenie wniosków zgłaszanych na zebraniu i podjęcie stosownych uchwał.

§ 65
1. Walne zebranie sprawozdawcze może złożyć wniosek w formie uchwały o odwołanie organu ROD w przypadku nie przyjęcia sprawozdania z jego działalności. Wnioski o odwołanie przedkłada się właściwemu organowi wyższego stopnia.
2. W razie nie przyjęcia sprawozdania organu ROD walne zebranie sprawozdawcze może go odwołać i powołać w jego miejsce nowy organ ROD, jeżeli podczas głosowania obecnych jest ponad połowa członków zwyczajnych danego ROD, a uchwała zapadła bezwzględną większością głosów. Postanowienie § 50 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
3. Walne zebranie sprawozdawcze dokonuje wyborów uzupełniających do organów ROD.

§ 66
Do kompetencji walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego należy ponadto:
1) uchwalenie programu działania na okres kadencji,
2) udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi,
3) ustalenie liczby członków zarządu i komisji rewizyjnej w granicach przewidzianych w statucie,
4) wybór członków zarządu i komisji rewizyjnej oraz delegatów na okręgowy zjazd (rejonową konferencję przedzjazdową).

§ 67
1. Naruszenie postanowień statutu dotyczących zwołania i obowiązków walnego zebrania może stanowić podstawę do stwierdzenia jego nieważności.
2. W przypadku nie dokonania wyboru organów, o których mowa w § 66 pkt 4, walne zebranie jest nieważne.
3. Stwierdzenie nieważności walnego zebrania należy do okręgowego zarządu.

§ 68
1. Nadzwyczajne walne zebranie może być zwołane w każdym czasie do rozpatrzenia spraw należących do kompetencji walnych zebrań sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych.
2. Z własnej inicjatywy, na żądanie 1/3 liczby członków zwyczajnych danego ROD albo na polecenie organu nadrzędnego, zarząd ROD zwołuje nadzwyczajne walne zebranie w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia pisemnego żądania, a nadzwyczajną konferencję delegatów w ciągu 60 dni. Postanowienie § 59 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
3. Zarząd ROD może zwołać nadzwyczajne walne zebranie na wniosek komisji rewizyjnej ROD uchwalony większością 2/3 głosów jej składu.
4. Do kompetencji nadzwyczajnego walnego zebrania należy rozpoznanie spraw, dla których zostało zwołane.
5. Nadzwyczajne walne zebranie, zwołane w trybie i na zasadach określonych statutem, może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane i uwidocznionych w zawiadomieniach dostarczonych członkom zwyczajnym.
6. Zasady wyboru delegatów na nadzwyczajną konferencję ustala każdorazowo prezydium okręgowego zarządu.

Zarząd ROD

§ 69
1. Zarząd prowadzi sprawy ROD.
2. Zarząd ROD reprezentuje PZD w zakresie i na zasadach określonych niniejszym statutem.
3. Zarząd ROD składa się z 3 - 11 członków.
4. Liczbę członków zarządu ustala walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w granicach określonych w ust. 3.

§ 70
1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa (wiceprezesów), sekretarza i skarbnika.
2. Zarząd dokonuje podziału obowiązków pomiędzy swoich członków.
3. Prezes kieruje i odpowiada za całokształt prac zarządu.
4. Wiceprezes odpowiada za powierzone dziedziny działalności zarządu oraz zastępuje prezesa w pełnieniu obowiązków. W przypadku wyboru kilku wiceprezesów zarząd powołuje pierwszego wiceprezesa zastępującego prezesa w pełnieniu obowiązków.
5. Sekretarz odpowiada za dokumentowanie działalności zarządu.
6. Skarbnik odpowiada za prowadzenie spraw finansowych i dokumentacji finansowej.

§ 71
1. Posiedzenia zarządu zwołuje prezes lub zastępujący go wiceprezes. Posiedzenie należy zwołać także na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków zarządu, na żądanie komisji rewizyjnej lub organu wyższego stopnia.
2. Posiedzeniu zarządu przewodniczy prezes lub zastępujący go wiceprezes.
3. Posiedzenia zarządu powinny odbywać się co najmniej raz w miesiącu.

§ 72
Zarząd prowadzi sprawy ROD polegające na realizacji zadań koniecznych do zapewnienia bieżącego funkcjonowanie ROD (sprawy zwykłego zarządu), a w szczególności:
1) realizuje obowiązki wynikające z prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów podatkowych i regulujących kwestie porządku i czystości,
2) realizuje uchwały walnego zebrania,
3) ustanawia prawa do działek w ROD i zatwierdza przeniesienia praw do działek w ROD,
4) wypowiada umowy dzierżawy działkowej,
5) przyjmuje w poczet członków PZD,
6) nadzoruje przestrzeganie regulaminu ROD
7) czuwa nad przestrzeganiem przepisów związkowych przez członków PZD,
8) prowadzi i odpowiednio zabezpiecza dokumentację ROD, w tym dotyczącą działkowców oraz członków PZD,
9) prowadzi ewidencję działek,
10) dba o estetyczny wygląd ROD, organizując konkursy i podejmując inne działania służące dla osiągnięcia tego celu,
11) rozpatruje i załatwia skargi dotyczące wypełniania przez działkowców ich obowiązków,
12) rozpatruje i załatwia skargi dotyczące wypełniania przez członków PZD ich obowiązków wynikających z przepisów związkowych,
13) powołuje ogrodowych instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej,
14) zarządza infrastrukturą ogrodową i utrzymuje ją w należytym stanie,
15) opracowuje plany oraz realizuje inwestycje i remonty zgodnie z trybem i zasadami obowiązującymi w PZD,
16) podejmuje działania w celu uzyskania i rozliczenia dotacji celowej ze środków publicznych,
17) rozporządza majątkiem ruchomym pozostającymi w dyspozycji ROD,
18) gospodaruje i rozporządza środkami finansowymi ROD w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i planem finansowym uchwalonym przez walne zebranie,
19) ustala wysokość opłaty inwestycyjnej wnoszonej przez osoby nabywające prawo do działki w ROD według zasad określonych przez Krajową Radę,
20) pobiera składki członkowskie, opłaty ogrodowe oraz inne należności,
21) terminowo reguluje zobowiązania ROD,
22) terminowo rozlicza i odprowadza należności wewnątrzorganizacyjne do organu wyższego stopnia według zasad ustalonych przez Krajową Radę.

§ 73
1. W zakresie spraw zwykłego zarządu, o których mowa w § 72, zarząd samodzielnie reprezentuje PZD, w tym w sprawach sądowych, administracyjnych i podatkowych. W tym zakresie zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania majątkowe w imieniu PZD.
2. W sprawach określonych w ust. 1 prezes zarządu (pierwszy wiceprezes) łącznie z innym członkiem zarządu umocowany jest do składania oświadczeń woli w imieniu PZD, w tym do ustanawiania pełnomocników procesowych.
3. Z zastrzeżeniem ust. 5, zarząd może reprezentować PZD w sprawie przekraczającej zakres zwykłego zarządu, o ile uzyska uprzednią zgodę prezydium okręgowego zarządu pod rygorem nieważności.
4. Składanie oświadczeń woli w imieniu PZD następuje po wyrażeniu zgody na tę czynność przez zarząd ROD (prezydium okręgowego zarządu) w formie uchwały.
5. Zarząd nie może reprezentować PZD w sprawach zastrzeżonych do kompetencji innych organów PZD.

§ 74
1. W powiatach, gminach, miastach i dzielnicach miast prezydium okręgowego zarządu może powołać kolegia prezesów zarządów ROD.
2. Kolegia prezesów stanowią forum wymiany doświadczeń i ustalają kierunek współpracy zainteresowanych ROD z samorządem terytorialnym.
3. Zadania i tryb pracy kolegiów prezesów ustala Prezydium Krajowej Rady.

Nabycie i wygaśnięcie prawa do działki w ROD

§ 75
Prawo do działki w ROD nabywa się w drodze:
1) ustanowienia prawa do działki,
2) przeniesienia prawa do działki,
3) wstąpienia w stosunek prawny wynikający z prawa do działki.

§ 76
1. Ustanowienie prawa do działki w ROD następuje na podstawie umowy dzierżawy działkowej zawieranej w formie pisemnej pomiędzy PZD a pełnoletnią osobą fizyczną. Umowa może być również zawarta z małżonkiem działkowca, jeżeli żąda ustanowienia prawa do działki wspólnie ze swoim współmałżonkiem.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, nie może być zawarta w celu ustanowienia prawa do więcej niż jednej działki.
3. Przy ustanowieniu prawa do działki uwzględnia się w szczególności ustawowe funkcje ROD i działki, a także miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o działkę.

§ 77
1. Umowę dzierżawy działkowej w imieniu PZD zawiera zarząd ROD na zasadach określonych w § 73 ust. 2.
2. Do czas powołania zarządu w nowym (odtworzonym) ROD umowę dzierżawy działkowej w imieniu PZD zawiera prezydium okręgowego zarządu na zasadach określonych w § ……..
3. Podpisanie umowy dzierżawy działkowej w imieniu PZD następuje po wyrażeniu zgody na tę czynność przez zarząd ROD (prezydium okręgowego zarządu) w formie uchwały.

§ 78
1. Przeniesienie prawa do działki w ROD następuje w drodze umowy pomiędzy działkowcem a pełnoletnią osobą fizyczną zawartej w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
2. Skuteczność przeniesienia praw do działki zależy od zatwierdzenia przez PZD.
3. PZD składa oświadczenie w przedmiocie zatwierdzenia przeniesienia praw do działki w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania pisemnego wniosku o zatwierdzenie; bezskuteczny upływ tego terminu jest jednoznaczny z zatwierdzeniem przeniesienia praw do działki.
4. We wniosku, o którym mowa w ust. 3, działkowiec obowiązany jest wskazać uzgodnioną przez strony umowy, o której mowa w ust. 1, wysokość uzgodnionego pomiędzy stronami wynagrodzenia za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty.

§ 79
1. Odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki może nastąpić z ważnych powodów i jest sporządzana w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem nieważności.
2. PZD może również odmówić zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, jeżeli jednocześnie wskaże osobę, na rzecz której może nastąpić takie przeniesienie; osoba ta składa pisemne oświadczenie o gotowości zapłaty na rzecz działkowca wynagrodzenia w wysokości wskazanej we wniosku, o którym mowa w § 78 ust. 3, w terminie 2 tygodni od dnia wskazania. Bezskuteczny upływ terminu jest równoznaczny z uwzględnieniem wniosku działkowca.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku przeniesienia praw do działki na rzecz osoby bliskiej.

§ 80
1. Oświadczenie o zatwierdzeniu albo odmowie zatwierdzenia przeniesienia praw do działki w imieniu PZD składa zarząd ROD w formie uchwały
2. Oświadczenie, o której mowa w ust. 1, doręcza się obu stronom umowy za pokwitowaniem lub przesyła listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

§ 81
1. W razie śmierci działkowca prawo do działki, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi.
2. Jeżeli małżonek zmarłego działkowca nie posiadał prawa do działki, może w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci małżonka złożyć oświadczenie woli o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z tego prawa, pod rygorem wygaśnięcia prawa do działki.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się do właściwego zarządu ROD.
4. Na podstawie oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, zarząd ROD wydaje uchwałę o wstąpieniu małżonka w stosunek prawny wynikający z prawa do działki po zmarłym działkowcu.
5. Odpis uchwały, o której mowa w ust. 4, doręcza się zainteresowanemu.

§ 82
1. PZD może oddać działkę w bezpłatne używanie instytucjom prowadzącym działalność społeczną, oświatową, kulturalną, wychowawczą, rehabilitacyjną, dobroczynną lub opieki społecznej.
2. Oddanie działki w bezpłatne używanie instytucjom, o których mowa w ust.1, następuje na podstawie umowy, której wzór określi Krajowa Rada.
3. Postanowienie § 77 stosuje się odpowiednio.

§ 83
1. Prawo do działki w ROD wygasa z chwilą:
1) rozwiązania umowy za zgodą obu stron albo upływu terminu wypowiedzenia;
2) śmierci działkowca, o ile ustawa nie stanowi inaczej;
3) likwidacji części ROD, na której znajduje się działka;
4) likwidacji ROD;
5) w innych przypadkach przewidzianych w ustawie.
2. Wygaśnięcie prawa do działki w ROD stwierdza w formie uchwały:
2) zarząd ROD - w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1- 3,
3) prezydium okręgowego zarządu - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.

§ 84
1. Rozwiązania umowy za zgodą obu stron następuje na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy PZD a działkowcem.
2. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 1, określa się w szczególności termin rozwiązania umowy oraz warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące własność działkowca.
3. Postanowienie § 77 stosuje się odpowiednio.

§ 85
1. PZD może wypowiedzieć umowę, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec:
1) pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek lub
2) jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub
3) oddał działkę lub jej część osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania.
2. Wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na piśmie pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie określa przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie.
3. Postanowienie § 77 stosuje się odpowiednio.

§ 86
1. W razie wygaśnięcia prawa do działki w ROD na skutek wypowiedzenia umowy, warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące własność działkowca ustala się w drodze pisemnego porozumienia pomiędzy PZD i działkowcem. Postanowienie § 77 stosuje się odpowiednio.
2. W razie braku porozumienia, o którym mowa w ust. 1, PZD może w trybie procesu żądać sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów w drodze licytacji. Postanowienie sądu o przysądzeniu własności nasadzeń, urządzeń i obiektów jest równoznaczne z ustanowieniem prawa do działki przez PZD.
3. Na podstawie postanowienia sądu, o którym mowa w ust. 2, zarząd ROD w drodze uchwały stwierdza ustanowienie prawa do działki.
4. Odpis uchwały, o której mowa w ust. 3, doręcza się zainteresowanemu.

Czy należy osobno uregulować wypowiedzenie umowy przez działkowca?
Kiedy zarząd może dysponować działką?

§ 87
1. W razie śmierci działkowca prawo do działki w ROD wygasa w następstwie niedokonania czynności, o której mowa w § 81ust. 2,
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawo do działki ustanawiane jest na rzecz osoby bliskiej zmarłego, która w terminie 3 miesięcy od wygaśnięcia prawa do działki zgłosiła wniosek o ustanowienie prawa do działki po zmarłym.
3. W przypadku zgłoszenia wniosku przez kilka osób bliskich, ustanowienie prawa do działki następuje na rzecz tej osoby bliskiej wskazanej w orzeczeniu sądowym.
4. Ustanowienie prawa do działki na rzecz osoby bliskiej zmarłego działkowca nie może nastąpić przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2.
5. W razie śmierci działkowca niepozostającego w związku małżeńskim, przepisy ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio, z tym że terminy, o których mowa w tych ustępach, wynoszą 6 miesięcy od dnia śmierci działkowca.

§ 88
1. W przypadku wygaśnięcia prawa do działki w ROD na skutek likwidacji ROD lub jego części na warunkach określonych w art. 21 lub art. 24 ust. 3 lub art. 26 ustawy, działkowcowi przysługuje prawo do działki zamiennej pod warunkiem zgłoszenia do PZD odpowiedniego żądania.
2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, działkowiec składa na piśmie najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia likwidacji ROD lub jego części do właściwego prezydium okręgowego zarządu.
3. Prawo do działki zamiennej ustanawiane jest na zasadach określonych w § 77.

Komisja rewizyjna ROD

§ 89
1. Działalność kontrolną w ROD prowadzi komisja rewizyjna.
2. Komisja rewizyjna ROD składa się z 3 - 9 członków.
3. Liczbę członków komisji rewizyjnej ustala walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w granicach określonych w ust. 2.


§ 90
1. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę (zastępców) i sekretarza.
2. Uchwały komisji rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów jej członków przy udziale przewodniczącego lub jego zastępcy.

§ 91
1. Komisja rewizyjna dokonuje, co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym, kontroli i oceny działalności zarządu, w tym finansowej.
2. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrole z własnej inicjatywy lub na polecenie okręgowej komisji rewizyjnej.

§ 92
1. Dla oceny działalności zarządu komisja rewizyjna przeprowadza kontrole obejmujące wykonanie uchwał walnego zebrania dotyczących planu pracy poprzez ustosunkowanie się do wykonania preliminarza i sporządzonego przez zarząd sprawozdania merytorycznego i finansowego.
2. Wyniki kontroli oraz ocenę rocznej działalności zarządu komisja rewizyjna przedstawia wraz z wnioskami na walnym zebraniu. Ocena za okres kadencji przedstawiana jest na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu.
3. Wyniki kontroli, o których mowa w ust.1, wraz z wnioskami komisja przedstawia na posiedzeniu zarządu.
4. Protokoły kontroli oraz wnioski komisja rewizyjna przekazuje zarządowi w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień także okręgowemu zarządowi.

§ 93
Szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli określony jest w regulaminie kontroli komisji rewizyjnych PZD uchwalanym przez Krajową Komisję Rewizyjną.

ROZDZIAŁ VII
Koło członkowskie PZD

§ 94
1. Koło członkowskie jest jednostką organizacyjną PZD tworzoną przez członków współdziałających.
2. Koło członkowskie korzysta z osobowości prawnej PZD.
3. Na zasadach określonych w niniejszym statucie, koło członkowskie zarządza majątkiem trwałym oraz rozporządza środkami finansowymi i majątkiem ruchomym pozostającymi w jego dyspozycji.

§ 95
1. Decyzję o powołaniu koła członkowskiego i ustaleniu jego obszaru działania podejmuje okręgowy zarząd.
2. Decyzję o likwidacji, połączeniu lub zmianie obszaru działania koła członkowskiego podejmuje okręgowy zarząd.
3. Koło członkowskie staje się jednostką organizacyjną PZD z chwilą wpisania do Rejestru Jednostek PZD.

Walne zebranie koła członkowskiego

§ 96
1. Najwyższym organem PZD w kole członkowskim jest walne zebranie (konferencja delegatów).
2. Do walnego zebrania (konferencji delegatów) koła członkowskiego stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące walnego zebrania (konferencji delegatów) ROD.

Zarząd koła członkowskiego

§ 97
1. Zarząd prowadzi sprawy koła członkowskiego.
2. Do zarządu koła członkowskiego stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące zarządu ROD z zachowaniem postanowień poniższych.

§ 98
Zarząd prowadzi sprawy koła członkowskiego polegające na realizacji zadań koniecznych do zapewnienia bieżącego funkcjonowanie koła członkowskiego (sprawy zwykłego zarządu), a w szczególności:
1) realizuje obowiązki wynikające z prawa powszechnie obowiązującego,
2) wspiera członków w ich staraniach o zawarcie umowy dzierżawy działkowej,
3) wspiera inicjatywy okręgowego zarządu podejmowane w celu utworzenia ROD,
4) realizuje uchwały walnego zebrania,
5) przyjmuje w poczet członków współdziałających,
6) czuwa nad przestrzeganiem przepisów związkowych przez członków współdziałających,
7) prowadzi i odpowiednio zabezpiecza dokumentację koła, w tym dotyczącą członków współdziałających,
8) prowadzi ewidencję członków współdziałających,
9) rozpatruje i załatwia skargi dotyczące wypełniania przez członków współdziałających ich obowiązków wynikających z przepisów związkowych,
10) zarządza majątkiem trwałym i utrzymuje go w należytym stanie,
11) rozporządza majątkiem ruchomym pozostającymi w dyspozycji koła,
12) gospodaruje i rozporządza środkami finansowymi przeznaczonymi na potrzeby koła w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i planem finansowym uchwalonym przez walne zebranie,
13) pobiera składki członkowskie i inne należności,
14) terminowo reguluje zobowiązania koła,
15) terminowo rozlicza i odprowadza należności wewnątrzorganizacyjne do organu wyższego stopnia według zasad ustalonych przez Krajową Radę.

Komisja rewizyjna koła członkowskiego

§ 99
1. Działalność kontrolną w kole członkowskim prowadzi komisja rewizyjna.
2. Do komisji rewizyjnej koła członkowskiego stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące komisji rewizyjnej ROD.


ROZDZIAŁ VIII
Jednostka terenowa PZD

Zasady ogólne

§ 100
1. Jednostka terenowa PZD, zwana dalej okręgiem, działa na rzecz i w interesie członków PZD oraz ROD i kół członkowskich na obszarze swego działania.
2. Okręg korzysta z osobowości prawnej PZD.
3. Na zasadach określonych w niniejszym statucie, okręg zarządza majątkiem trwałym oraz rozporządza środkami finansowymi i majątkiem ruchomym pozostającymi w jego dyspozycji.

§ 101
1. Decyzję o powołaniu okręgu i ustaleniu jego obszaru działania podejmuje Krajowa Rada.
2. Decyzję o likwidacji, połączeniu lub zmianie obszaru działania okręgu podejmuje Krajowa Rada.
3. Okręg staje się jednostką organizacyjną PZD z chwilą wpisania do Rejestru Jednostek PZD. (przepis przejściowy)

Okręgowy Zjazd Delegatów

§ 102
1. Najwyższym organem PZD w okręgu jest okręgowy zjazd delegatów.
2. Prawo uczestniczenia w okręgowym zjeździe delegatów mają delegaci ROD i kół członkowskich, wybrani na walnych zebraniach (konferencjach delegatów) sprawozdawczo – wyborczych, z zastrzeżeniem § 111 lub § 118 ust. 6.
3. W okręgowych zjazdach delegatów biorą udział z głosem doradczym członkowie ustępujących władz okręgu nie będący delegatami oraz przedstawiciele organów wyższego stopnia.
4. Okręgowy zjazd delegatów ma prawo wybrać w skład organów, określonych w § 108 pkt 4, każdego członka mającego prawo do udziału w zjeździe.

§ 103
1. W okręgach posiadających ponad 25000 członków delegaci na okręgowy zjazd delegatów mogą być wybierani na rejonowych konferencjach przedzjazdowych.
2. Prawo uczestniczenia w rejonowych konferencjach przedzjazdowych mają delegaci wybrani na walnych zebraniach (konferencjach delegatów).
3. Decyzję o odbywaniu rejonowych konferencji przedzjazdowych podejmuje okręgowy zarząd w drodze uchwały, określając w niej podział okręgu na rejony oraz ilość delegatów wybieranych przez te konferencje na okręgowy zjazd.
4. Wybór delegatów na okręgowy zjazd odbywa się w sposób jednolity w całym okręgu – bezpośrednio na walnych zebraniach (konferencjach delegatów) albo na rejonowych konferencjach przedzjazdowych.

§ 104
Okręgowy zjazd delegatów może być:
1) zwyczajny,
2) nadzwyczajny.

§ 105
1. Zwyczajny okręgowy zjazd zwołuje okręgowy zarząd w ostatnim roku kadencji.
2. Ostateczny termin odbycia zwyczajnych okręgowych zjazdów ustala Krajowa Rada.

§ 106
Nie zwołanie zwyczajnego okręgowego zjazdu w terminie określonym w § 105 ust. 2, stanowi podstawę do jego zwołania przez Krajową Radę.

§ 107
O terminie, miejscu i porządku obrad okręgowego zjazdu okręgowy zarząd zawiadamia pisemnie - za pośrednictwem poczty lub doręczając zawiadomienie bezpośrednio za pokwitowaniem – wybranych delegatów na co najmniej 14 dni przed terminem okręgowego zjazdu. Postanowienie § 60 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 108
Do zwyczajnego okręgowego zjazdu należy:
1) wytyczanie kierunków działalności PZD na terenie okręgu,
2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności okręgowego zarządu i okręgowej komisji rewizyjnej za okres kadencji oraz udzielenie absolutorium ustępującemu okręgowemu zarządowi,
3) uchwalenie programu działania okręgu,
4) ustalenie liczby i wybór członków okręgowego zarządu i okręgowej komisji rewizyjnej oraz wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZD,
5) rozpatrzenie wniosków, zgłoszonych na zjeździe i podjęcie stosownych uchwał zgodnie z niniejszym statutem,
6) rozpatrzenie wszystkich innych spraw, dotyczących ROD na terenie okręgu, nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów PZD.

§ 109
1. Naruszenie postanowień statutu dotyczących zwołania i obowiązków okręgowego zjazdu może stanowić podstawę do stwierdzenia jego nieważności.
2. W przypadku nie dokonania wyboru organów, o których mowa w § 108 pkt 4, okręgowy zjazd jest nieważny.
3. Stwierdzenie nieważności okręgowego zjazdu należy do Krajowej Rady.

§ 110
1. Nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów zwołuje się w razie konieczności rozpatrzenia spraw należących do kompetencji zwyczajnego okręgowego zjazdu.
2. Do nadzwyczajnego okręgowego zjazdu należy rozpoznanie spraw, dla których został zwołany.
3. Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje okręgowy zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Krajowej Rady. Okręgowy zarząd może go również zwoływać na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej, uchwalony większością 2/3 głosów jej składu.
4. Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje się w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia żądania. Postanowienie § 106 stosuje się odpowiednio.
5. Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołany w trybie i na zasadach określonych statutem, może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach, dla których został zwołany i uwidocznionych w zawiadomieniach dostarczonych delegatom.
6. Zasady wyboru delegatów na nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów ustala każdorazowo Prezydium Krajowej Rady.

Okręgowy Zarząd

§ 111
1. Okręgowy zarząd prowadzi sprawy okręgu.
5. Okręgowy zarząd reprezentuje PZD w zakresie i na zasadach określonym niniejszym statutem.
2. Okręgowy zarząd składa się z 19 - 39 członków.
3. Liczbę członków zarządu ustala okręgowy zjazd delegatów w granicach określonych w ust. 2.

§ 112
1. Okręgowy zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa (wiceprezesów), sekretarza i skarbnika.
2. Prezes kieruje i odpowiada za całokształt prac okręgowego zarządu.
3. Wiceprezes odpowiada za powierzone dziedziny działalności okręgowego zarządu oraz zastępuje prezesa w pełnieniu obowiązków. W przypadku wyboru kilku wiceprezesów okręgowy zarząd powołuje pierwszego wiceprezesa zastępującego prezesa w pełnieniu obowiązków.
4. Sekretarz odpowiada za dokumentowanie działalności okręgowego zarządu.
5. Skarbnik odpowiada za prowadzenie spraw finansowych i dokumentacji finansowej okręgowego zarządu.

§ 113
1. Okręgowy zarząd powołuje ze swego grona prezydium.
2. Prezydium składa się z 7 - 11 członków okręgowego zarządu, w tym z prezesa, wiceprezesa (wiceprezesów), sekretarza i skarbnika.
3. Prezydium dokonuje podziału obowiązków pomiędzy swoich członków, z uwzględnieniem § 112 ust. 2-5.

§ 114
1. Posiedzenia okręgowego zarządu zwołuje prezes lub zastępujący go wiceprezes. Posiedzenie należy także zwołać w terminie trzydziestu dni od złożenia pisemnego żądania przez okręgową komisję rewizyjną, Krajową Radę lub co najmniej 1/3 liczbę członków okręgowego zarządu.
2. Posiedzeniu okręgowego zarządu przewodniczy prezes lub zastępujący go wiceprezes.
3. Posiedzenia okręgowego zarządu powinny odbywać się co najmniej trzy razy w roku.
4. Tryb pracy okręgowego zarządu określa regulamin uchwalony przez okręgowy zarząd. Regulamin podlega rejestracji przez Krajową Radę.

§ 115
1. Okręgowy zarząd prowadzi sprawy okręgu, działa na rzecz ROD oraz współpracuje z organami samorządu terytorialnego i terenową administracją rządową z obszaru działania okręgu w zakresie tworzenia, funkcjonowania i rozwoju ROD.
2. Do okręgowego zarządu należy w szczególności:
1) udzielanie pomocy zarządom ROD w zakresie spraw określonych w § 72,
2) podejmowanie inicjatyw w celu tworzenia i rozwoju ROD,
3) gospodaruje i rozporządza środkami finansowymi okręgu,
4) zarządza majątkiem trwałym i utrzymuje go w należytym stanie,
5) rozporządza majątkiem ruchomym pozostającymi w dyspozycji okręgu,
6) sprawowanie nadzoru nad zarządami ROD w zakresie wypełniania ich obowiązków,
7) udzielanie zgody zarządom ROD na działanie przekraczające zakres zwykłego zarządu, z wyłączeniem spraw określonych w § 150 ust. 2 pkt 25,
8) podejmuje działania w celu uzyskania i rozliczenia dotacji celowej ze środków publicznych,
9) prowadzenie inwestycji związanych z zakładaniem i modernizacją ROD,
10) sprawowanie nadzoru nad zarządami ROD w zakresie zgodnego z regulaminem ROD zagospodarowania ogrodu,
11) rozpatrywanie i załatwianie skarg dotyczących działalności zarządów ROD oraz zagospodarowania ROD,
12) stwierdzanie nieważności walnych zebrań (konferencji delegatów),
13) zmienianie, uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwał walnych zebrań (konferencji delegatów),
14) zmienianie, uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwał zarządów ROD,
15) zawieszanie lub odwoływanie zarządów ROD lub ich członków oraz powoływanie zarządów komisarycznych ROD, a także stwierdzanie wygaśnięcia mandatów członków zarządów ROD,
16) zatwierdzanie planów zagospodarowania nowych oraz zmian planów zagospodarowania istniejących ogrodów,
17) podejmowanie uchwał w sprawie łączenia lub podziału ROD,
18) podejmowanie uchwał w sprawie czasowego zajęcia terenu ROD,
19) opiniowanie żądań właścicieli nieruchomości w zakresie likwidacji całości lub części ROD,
20) terminowe rozliczanie i odprowadzanie należnej składki członkowskiej i innych należności wewnątrzorganizacyjnych do organu wyższego stopnia,
21) prowadzenie ewidencji członków PZD z obszaru działania okręgu,
22) prowadzenie Rejestru Członków Organów PZD w części dotyczącej członków organów ROD z obszaru działania okręgu,
23) uchwalanie rocznych planów pracy i preliminarzy finansowych, okresowe dokonywanie ocen wykonania tych planów,
24) zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu pracy,
25) zatwierdzenie sprawozdania finansowego okręgu,
26) przyjmowanie rocznych zbiorczych preliminarzy finansowych i sprawozdań finansowych ROD,
27) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków prezydium okręgowego zarządu oraz podejmowanie stosownych uchwał,
28) ustalanie zasad wyboru delegatów na okręgowy zjazd PZD,
29) organizowanie i prowadzenie ośrodków szkolenia oraz ośrodków finansowo-księgowych dla ROD.
3. Postanowienia ust. 2 dotyczące ROD stosuje się odpowiednio do kół członkowskich.

§ 116
4. Prezydium występuje w imieniu okręgowego zarządu, prowadząc sprawy i wykonując zadania określone w § 115 (za wyjątkiem pkt 1-4 i 6-10) oraz w innych postanowieniach niniejszego statutu odnoszących się do prezydium.
5. Prezydium podejmuje decyzje w formie i na zasadach określonych w § 46.

§ 117
1. W zakresie swoich kompetencji określonych niniejszym statutem okręgowy zarząd samodzielnie reprezentuje PZD, w tym w sprawach sądowych, administracyjnych i podatkowych. W tym zakresie okręgowy zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania majątkowe w imieniu PZD.
2. Okręgowy zarząd może przejąć prowadzenie spraw i postępowań sądowych, administracyjnych i podatkowych prowadzonych przez zarząd ROD lub zarząd koła członkowskiego.
3. Do składania oświadczeń woli w zakresie określonym w ust. 1 i 2, w tym ustanawiania pełnomocników procesowych, konieczne jest współdziałanie:
1) prezesa okręgowego zarządu z innym członkiem prezydium okręgowego zarządu albo,
2) wiceprezesa (pierwszego wiceprezesa) ze skarbnikiem albo sekretarzem okręgowego zarządu.
4. Składanie oświadczeń woli w imieniu PZD następuje po wyrażeniu zgody na tę czynność przez okręgowy zarząd (jego prezydium) w formie uchwały.

§ 118
1. Okręgowy zarząd może tworzyć delegatury rejonowe jako swoje jednostki pomocnicze mające na celu usprawnienie działania okręgowego zarządu, obsługi statutowej członków oraz ułatwienie współpracy okręgu z ROD i kołami członkowskimi.
2. Na obszarze swojego działania delegatury rejonowe występują w imieniu okręgowego zarządu, prowadząc sprawy i wykonując zadania określone w § 115 pkt …... Delegatury rejonowe opiniują sprawy określone w § 115 pkt …….
3. Decyzję o powołaniu i likwidacji delegatury rejonowej oraz o ustaleniu jej obszaru działania podejmuje okręgowy zarząd.
4. Delegatura rejonowa składa się z co najmniej 3 członków okręgowego zarządu z obszaru działania danej delegatury rejonowej, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego.
5. Obsługę merytoryczną i finansową delegatury rejonowej prowadzi okręgowy zarząd.

Okręgowa Komisja Rewizyjna

§ 119
1. Działalność kontrolną w okręgu prowadzi okręgowa komisja rewizyjna.
2. Okręgowa komisja rewizyjna składa się z 5 - 11 członków.
3. Liczbę członków okręgowej komisji rewizyjnej ustala okręgowy zjazd delegatów w granicach określonych w ust. 2.

§ 120
1. Okręgowa komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę (zastępców) i sekretarza.
2. Uchwały okręgowej komisji rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów jej członków przy udziale przewodniczącego lub jego zastępcy.

§ 121
1. Okręgowa komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności statutowej okręgowego zarządu co najmniej dwa razy w roku, a kontrolę ROD i kół członkowskich w miarę potrzeby.
2. Okręgowa komisja rewizyjna bada i opiniuje sprawozdania finansowe okręgowego zarządu oraz zbiorcze sprawozdania finansowe z ROD i kół członkowskich.
3. Okręgowa komisja rewizyjna przeprowadza kontrole z własnej inicjatywy lub na polecenie Krajowej Komisji Rewizyjnej.
4. Okręgowa komisja rewizyjna nadzoruje komisje rewizyjne ROD i kół członkowskich.

§ 122
Do okręgowej komisji rewizyjnej należy ponadto:
1) kontrola dochodów i wydatków okręgowego zarządu,
2) ocena wyników rocznej działalności statutowej i finansowej okręgowego zarządu,
3) analiza i ocena działalności finansowej ROD i kół członkowskich,
4) opracowywanie sprawozdań i wniosków na okręgowy zjazd delegatów oraz stawianie wniosku w sprawie udzielenia okręgowemu zarządowi absolutorium.

§ 123
Szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli określony jest w regulaminie kontroli komisji rewizyjnych PZD uchwalanym przez Krajową Komisję Rewizyjną.


ROZDZIAŁ IX
Jednostka krajowa PZD

Zasady ogólne

§ 124
1. Jednostka krajowa PZD działa na rzecz i w interesie wszystkich członków PZD oraz ROD i pozostałych jednostek organizacyjnych PZD.
2. Jednostka krajowa PZD korzysta z osobowości prawnej PZD.

Krajowy Zjazd Delegatów

§ 125
1. Najwyższym organem PZD jest Krajowy Zjazd Delegatów.
2. Prawo uczestniczenia w Krajowym Zjeździe Delegatów mają delegaci wybrani na okręgowych zjazdach delegatów, z zastrzeżeniem § 130 ust. 4.
3. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem doradczym członkowie ustępujących władz krajowych nie będący delegatami.
4. Krajowy Zjazd Delegatów ma prawo wybrać w skład organów, określonych w § 129 pkt 4, każdego członka mającego prawo do udziału w zjeździe.

§ 126
Krajowy Zjazd Delegatów może być:
1) zwyczajny,
2) nadzwyczajny.

§ 127
Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Krajowa Rada w ostatnim roku kadencji.

§ 128
O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Krajowa Rada zawiadamia pisemnie - za pośrednictwem poczty lub doręczając zawiadomienie bezpośrednio za pokwitowaniem – wybranych delegatów na co najmniej 14 dni przed terminem Krajowego Zjazdu Delegatów. Postanowienie § 60 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 129
Do zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań za okres kadencji z działalności Krajowej Rady i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium ustępującej Krajowej Radzie,
2) uchwalenie statutu PZD lub jego zmian,
3) uchwalenie programu działania PZD,
4) ustalenie liczby i wybór członków Krajowej Rady i Krajowej Komisji Rewizyjnej,
5) podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania PZD na wniosek co najmniej 3/4 okręgowych zjazdów delegatów,
6) rozpatrzenie zgłoszonych wniosków i podjęcie stosownych uchwał.

§ 130
1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje z własnej inicjatywy w razie potrzeby Krajowa Rada, a także może zwołać na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej, podjęty większością 2/3 głosów jej składu.
2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może być zwołany w każdym czasie do rozpatrzenia spraw należących do kompetencji zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów.
3. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołany w trybie i na zasadach określonych statutem, może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach, dla których został zwołany i uwidocznionych w zawiadomieniach dostarczonych delegatom.
4. W nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci wybrani na zasadach określonych przez Krajową Radę.

§ 131
1. Pomiędzy zwyczajnymi Krajowymi Zjazdami Delegatów Krajowa Rada może zwołać Kongres PZD dla oceny sytuacji i wyrażenia stanowiska PZD w sprawach szczególnie istotnych dla ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.
2. Kongres nie jest organem PZD i nie może podejmować uchwał zastrzeżonych do kompetencji organów PZD.

§ 132
1. W Kongresie uczestniczą członkowie Krajowej Rady i Krajowej Komisji Rewizyjnej, prezesi okręgowych zarządów i przewodniczący okręgowych komisji rewizyjnych.
2. Uchwała Krajowej Rady o zwołaniu Kongresu może przewidywać uczestnictwo innych członków PZD niż wskazanych w ust. 1.

Krajowa Rada

§ 133
1. Krajowa Rada prowadzi sprawy PZD
2. Krajowa Rada reprezentuje PZD w zakresie i na zasadach określonym niniejszym statutem.
3. Krajowa Rada składa się z 27 - 45 członków.
4. Liczbę członków Krajowej Rady ustala Krajowy Zjazd Delegatów w granicach określonych w ust. 2.

§ 134
1. Krajowa Rada wybiera ze swego grona Prezesa PZD, wiceprezesa (wiceprezesów) PZD, sekretarza i skarbnika.
2. Prezes PZD kieruje i odpowiada za całokształt prac Krajowej Rady.
3. Wiceprezes PZD odpowiada za powierzone dziedziny działalności Krajowej Rady oraz zastępuje Prezesa PZD w pełnieniu obowiązków. W przypadku wyboru kilku wiceprezesów PZD, Krajowa Rada powołuje pierwszego wiceprezesa PZD zastępującego Prezesa PZD w pełnieniu obowiązków.
4. Sekretarz odpowiada za dokumentowanie działalności Krajowej Rady.
5. Skarbnik odpowiada za prowadzenie spraw finansowych i dokumentacji finansowej Krajowej Rady.

§ 135
1. Krajowa Rada powołuje ze swego grona prezydium.
2. Prezydium składa się z 7 - 11 członków Krajowej Rady, w tym z Prezesa PZD, wiceprezesa (wiceprezesów) PZD, sekretarza i skarbnika.
3. Prezydium dokonuje podziału obowiązków pomiędzy swoich członków, z uwzględnieniem § 134 ust. 2-5.

§ 136
1. Posiedzenia Krajowej Rady zwołuje Prezes PZD lub zastępujący go wiceprezes PZD. Posiedzenie należy także zwołać w terminie trzydziestu dni od złożenia pisemnego żądania przez Krajową Komisję Rewizyjną lub co najmniej 1/3 liczbę członków Krajowej Rady.
2. Posiedzeniu Krajowej Rady przewodniczy Prezes PZD lub zastępujący go wiceprezes PZD.
3. Posiedzenia Krajowej Rady powinny odbywać się co najmniej trzy razy w roku.
4. Tryb pracy Krajowej Rady określa regulamin uchwalony przez Krajową Radę.

§ 137
1. Krajowa Rada prowadzi sprawy PZD, działa na rzecz członków i jednostek organizacyjnych PZD oraz współpracuje z organami władzy publicznej oraz organizacjami społecznymi, zawodowymi i politycznymi.
2. Do Krajowej Rady należy w szczególności:
1) realizowanie postanowień ustawy, statutu oraz uchwał Krajowego Zjazdu,
2) ustalanie kierunków polityki PZD,
3) określanie kierunków rozwoju ROD,
4) uchwalanie regulaminu ROD,
5) interpretowanie postanowień statutu,
6) uchwalanie rocznych planów pracy i preliminarzy finansowych jednostki krajowej,
7) zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu pracy,
8) zatwierdzanie sprawozdania finansowego PZD i sprawozdania finansowego jednostki krajowej,
9) ustalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego oraz zasad ich podziału pomiędzy jednostki organizacyjne PZD,
10) ustalanie zasad prowadzenia i finansowania inwestycji w PZD,
11) stwierdzanie nieważności okręgowych zjazdów,
12) zmienianie, uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwał okręgowych zjazdów,
13) ustalanie ilości delegatów na zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów wybieranych przez poszczególne okręgowe zjazdy delegatów,
14) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych niniejszym statutem do kompetencji innych organów PZD,
15) zawieszanie, lub odwoływanie okręgowych zarządów lub ich członków oraz powoływanie okręgowych zarządów komisarycznych, a także stwierdzanie wygaśnięcia mandatów członków okręgowych zarządów,
16) zmienianie, uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwał organów PZD niższego stopnia (za wyjątkiem określonych w pkt 11),
17) zarządzanie majątkiem jednostki krajowej oraz gospodarowanie jej funduszami,
18) określanie zasad zarządzania majątkiem i funduszami PZD pozostającymi w dyspozycji jednostek organizacyjnych PZD,
19) wykonywanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych PZD, w tym nad prawidłową gospodarką finansową,
20) zatwierdzanie preliminarzy finansowych i sprawozdań finansowych okręgowych zarządów oraz zbiorczych preliminarzy i sprawozdań finansowych ROD,
21) określanie zasad tworzenia biur, zatrudniania i wynagradzania w jednostkach organizacyjnych PZD,
22) podejmowanie decyzji w przedmiocie likwidacji całości lub części ROD,
23) podejmowanie decyzji o współpracy lub przynależności do organizacji krajowych i zagranicznych o pokrewnych celach i zadaniach,
24) prowadzenie Rejestru Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Rejestru Członków Organów PZD w części dotyczącej członków organów okręgowych i krajowych,
25) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia majątku trwałego PZD.§ 138
1. Prezydium występuje w imieniu Krajowej Rady, prowadząc sprawy i wykonując zadania określone w § 137 ust. 2 (za wyjątkiem pkt ….) oraz w innych postanowieniach niniejszego statutu odnoszących się do Prezydium.
2. Prezydium podejmuje decyzje w formie i na zasadach określonych § 46.

§ 139
1. W zakresie swoich kompetencji określonych niniejszym statutem Krajowa Rada reprezentuje PZD, w tym w sprawach sądowych, administracyjnych i podatkowych.
2. Z uzasadnionych względów Prezydium Krajowej Rady może przejąć prowadzenie spraw sądowych i administracyjnych prowadzonych przez inne organy PZD.
3. Do składania oświadczeń woli w zakresie określonym w ust. 1 i 2, w tym ustanawianie pełnomocników procesowych, konieczne jest współdziałanie:
1) Prezesa PZD z innym członkiem Prezydium Krajowej Rady albo,
2) Wiceprezesa PZD (pierwszego wiceprezesa PZD) z drugim wiceprezesem PZD, skarbnikiem albo sekretarzem Krajowej Rady.
4. Składanie oświadczeń woli w imieniu PZD następuje po wyrażeniu zgody na tę czynność przez Krajową Radę (jej prezydium) w formie uchwały.

Krajowa Komisja Rewizyjna

§ 140
1. Krajowa Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością statutową i finansową PZD.
2. Krajowa Komisja Rewizyjna składa się z 11 - 13 członków.
3. Liczbę członków Krajowej Komisji Rewizyjnej ustala Krajowy Zjazd Delegatów w granicach określonych w ust. 2.

§ 141
1. Krajowa Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę (zastępców) i sekretarza.
2. Uchwały Krajowej Komisji Rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów jej członków przy udziale przewodniczącego lub jego zastępcy.

§ 142
1. Krajowa Komisja Rewizyjna dokonuje badania sprawozdania finansowego PZD i Krajowej Rady oraz zbiorczego sprawozdania finansowego z ROD i okręgów.
2. Krajowa Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad okręgowymi komisjami rewizyjnymi.

§ 143
1. Krajowa Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej dwa razy w roku kontrole działalności statutowej i finansowej Krajowej Rady, a kontrolę okręgów i ROD - w miarę potrzeby.
2. Krajowa Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole z własnej inicjatywy lub na wniosek Krajowej Rady lub jej Prezydium.

§ 144
Do Krajowej Komisji Rewizyjnej należy ponadto:
1) ocena wyników rocznej działalności statutowej i finansowej Krajowej Rady,
2) opracowywanie sprawozdań i wniosków na Krajowy Zjazd Delegatów oraz stawianie wniosku w sprawie udzielenia Krajowej Radzie absolutorium,
3) uchwalanie regulaminu kontroli komisji rewizyjnych PZD.


ROZDZIAŁ X
Składka członkowska i opłaty ogrodowe

§ 145
1. Członek PZD uiszcza corocznie w terminie do 30 czerwca składkę członkowską w wysokości uchwalonej przez Krajową Radę PZD na dany rok kalendarzowy.
2. Składka członkowska jest przeznaczona na realizację celów statutowych PZD i podlega podziałowi według zasad określonych przez Krajową Radę PZD.
3. Wysokość składki członkowskiej ustala Krajowa Rada w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, określając jednocześnie podział wpływów ze składki pomiędzy jednostki organizacyjne PZD.

§ 146
1. Działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych.
2. Opłaty ogrodowe są uchwalana corocznie przez walne zebranie, które określa wysokość lub sposób wyliczenia tych opłat oraz termin jej uiszczenia, jednak nie później niż do 30 czerwca.
3. Na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności:
1) wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;
2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;
3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;
4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości;
5) wydatki związane z zarządzaniem ROD.
4. Uchwalając opłaty ogrodowe walne zebranie uwzględniana koszty ponoszone przez ROD z tytułu partycypacji w finansowaniu działalności prowadzonej przez jednostkę okręgową i krajową PZD na rzecz ROD i działkowców.
5. Sposób ustalenia wysokości kosztów, o których mowa w ust. 4, określa uchwała Krajowej Rady PZD.

§ 147
1. Zarząd ROD zawiadamia działkowców o zmianie wysokości opłat ogrodowych poprzez zamieszczenie informacji w miejscu umożliwiającym każdemu działkowcowi zapoznanie się z tą informacją, a w szczególności poprzez jej zamieszczenie na tablicy informacyjnej lub stronie internetowej ROD.
2. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, zarząd ROD dokonuje co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat ogrodowych, nie później jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego ten termin.

§ 148
1. W roku nabycia prawa do działki działkowiec uiszcza opłaty ogrodowe uchwalone przez walne zebranie, z tym że:
1) opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków, o których mowa w §146 ust. 3 pkt 1, podwyższoną o kwotę określoną przez zarząd ROD; kwota ta nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę w ROD,
2) opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków, o których mowa w §146 ust. 3 pkt 5, podwyższoną o kwotę określoną przez okręgowy zarząd ROD; kwota ta nie może przekroczyć 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w obowiązujących przepisach.
2. Z obowiązku, określonego w ust. 1 pkt 1, zwolniony jest działkowiec, który nabył prawo do działki od osoby bliskiej lub w drodze zamiany praw do działek w tym samym ROD.
(regulacja sposobu podziału w/w opłat między jednostki)

§ 149
Małżonkowie posiadający wspólnie prawo do działki opłacają opłaty ogrodowe w wymiarze przypadającym na jedną działkę.

§ 150
1. Zarząd ROD przyjmuje od działkowców wszystkie wpłaty na konto bankowe.
2. W uzasadnionych przypadkach działkowiec może dokonać wpłaty do kasy ROD na zasadach określonych w przepisach związkowych.

§ 151
1. W przypadku nie opłacenia w terminie do 30 czerwca składki członkowskiej lub opłat ogrodowych w ustalonym przez walne zebranie ROD terminie, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.
2. Jeżeli dzień oznaczony jako termin wpłaty jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin upływa dnia następnego.


ROZDZIAŁ XI
Majątek i Fundusze PZD

§ 152
1. Majątek PZD stanowią: nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe.
2. Majątek PZD powstaje ze składek członkowskich, opłat ogrodowych, dotacji, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku PZD oraz z ofiarności publicznej.
3. Majątek PZD nie podlega podziałowi między jego członków.

§ 153
Środki pieniężne pochodzące ze składek członkowskich, opłat ogrodowych, darowizn, spadków, zapisów i innych źródeł stanowią podstawę funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych PZD w celu realizacji zadań PZD określonych ustawą i niniejszym statutem.

§ 154
Funduszami PZD są:
1) fundusz statutowy,
2) fundusze celowe.

§ 155
1. Fundusz statutowy tworzy się we wszystkich jednostkach organizacyjnych PZD.
2. Fundusz statutowy jest podstawowym funduszem jednostek organizacyjnych PZD przeznaczonym na finansowanie działalności statutowej prowadzonej przez te jednostki.
3. Szczegółowe zasady funkcjonowania funduszu statutowego określa uchwała Krajowej Rady.

§ 156
1. Krajowa Rada w drodze uchwały może utworzyć fundusze celowe przeznaczone na finansowanie wyodrębnionej sfery działalności statutowej PZD.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa szczegółowe zasady funkcjonowania funduszu celowego.

§ 157
1. Jednostki organizacyjne PZD wydatkują środki finansowe na podstawie rocznych preliminarzy finansowych obejmujących rok obrachunkowy.
2. Rokiem obrachunkowym w PZD jest rok kalendarzowy.
3. Dysponentem funduszy jest odpowiedni organ zarządzający.
4. Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem funduszy w jednostkach organizacyjnych PZD sprawuje odpowiednia komisja rewizyjna.
5. Jednostki organizacyjne PZD prowadzą rachunkowość na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz przez Zakładowy Plan Kont PZD uchwalony przez Prezydium Krajowej Rady.

ROZDZIAŁ XII
Ewidencje i rejestry

§ 158
1. Zarząd ROD prowadzi ewidencję działek w ROD.
2. Ewidencja działek obejmuje:
1) numer porządkowy działki;
2) powierzchnię działki;
3) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby lub osób, którym przysługuje prawo do działki w ROD i rodzaj tego prawa.
3. Ewidencję działek prowadzi się w formie pisemnej lub elektronicznej pozwalającej na sporządzanie wydruków.

§ 159
1. Podstawą wpisu do ewidencji działek stanowi dokument potwierdzający nabycie prawa do działki w ROD.
2. Podstawa wykreślenia z ewidencji stanowi dokument potwierdzający wygaśnięcie prawa do działki w ROD.

§ 160
1. Dla każdej działki w ROD prowadzi się oddzielne akta ewidencyjne.
2. Akta ewidencyjne składają się w szczególności z dokumentów będących podstawą dokonania wpisu do ewidencji działek, zmiany jego treści, wniosków o wydanie wypisu, korespondencji ogólnej oraz dokumentów dotyczących zmiany wpisu lub wykreślenia z ewidencji działek.

§ 161
1. Działkowiec zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia zarządu ROD o zmianie swojego miejsca zamieszkania w celu aktualizacji wpisu w ewidencji działek.
2. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, korespondencja skierowana do działkowca na adres ujawniony w ewidencji działek, po jej zwrocie przez pocztę, uważana jest za skutecznie doręczoną.

§ 162
Szczegółowe zasady funkcjonowania ewidencji działek określa uchwała Prezydium Krajowej Rady.


§ 163
1. PZD prowadzi rejestry:
1) Członków PZD
2) Członków Organów PZD,
3) Jednostek PZD.
2. Zasady prowadzenia i funkcjonowania rejestrów, o których mowa w ust. 1, określa uchwała Prezydium Krajowej Rady.

ROZDZIAŁ XIII
Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 164
Zmiany w statucie lub uchwalenie nowego może dokonać Krajowy Zjazd Delegatów większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy delegatów.

§ 165
1. Rozwiązanie PZD następuje na podstawie uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów większością 3/4 głosów wybranych delegatów podjętej na wniosek co najmniej 3/4 okręgowych zjazdów delegatów.
2. Uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów o rozwiązaniu PZD określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku PZD.
3. Likwidatorami PZD są Prezes PZD i pierwszy wiceprezes PZD, chyba że uchwała, o której mowa w ust. 2, stanowi inaczej.

§ 166
Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu wszystkie jednostki i organy PZD działają według zasad i kompetencji przez niego określonych.

§ 167
1. Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego statutu, stosuje się odpowiednie postanowienia niniejszego statutu.
2. Sprawy wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszego statutu, prowadzone przez dotychczasowe komisje rozjemcze, podlegają przekazaniu do rozpatrzenia przez:
1) właściwe prezydium okręgowego zarządu – w przypadku sprawy prowadzonej przez komisję rozjemczą ROD lub okręgową komisję rozjemczą jako organ odwoławczy od orzeczenia komisji rozjemczych ROD,
2) Prezydium Krajowej Rady – w przypadku sprawy prowadzonej przez Krajową Komisję Rozjemczą albo okręgową komisję rozjemczą jako organ odwoławczy od uchwały okręgowego zarządu (jego prezydium).

§ 168

Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc obowiązującą statut uchwalony w dniu 6 kwietnia 2006 roku na VII Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Działkowców.

§ 169
Statut uchwalony w dniu … października 2014 roku na Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Działkowców wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Regulacja statusu członków PZD z wyodrębnionych ROD sprzed uchwalenia statutu.

Jednostki PZD istniejące w chwili wejścia statutu zachowują swój status i podlegają wpisowi do rejestru.

Rejestr ROD wchodzi w składu rejestru jednostek.


Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.