Zarząd ROD Pszczółka zaprasza  dzieci i wnuków działkowców wraz z opiekunami na:

 

PIKNIK Z OKAZJI DNIA DZIECKA

dnia 04.06. 2023r., godz. 14.00-17.00, teren Świetlicy Ogrodu.

W programie:

· gry i zabawy animacyjne,

· modelowanie baloników,

· pokaz Wielkich Baniek Mydlanych,

· warsztaty Wielkich Baniek Mydlanych,

· zabawy sportowe,

· zabawy z chustą animacyjną,

· malowanie buziek (farbki z atestem),

 

W programie wystąpi 3-ech animatorów, w tym chodząca maskotka MINIONEK z firmy:

                                                 Rozbrykany Tygrysek.

 

 

Dla uczestników przewiduje się poczęstunek.

 

 

Zarząd ROD „Pszczółka” w Gliwicach informuje, że w dniu 29.04.2023 r. na terenie świetlicy ogrodu odbędzie się

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

 

Początek obrad:

W I terminie godz. 14.00,  w II terminie godz. 14.30.

 

 • Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie,
  co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne
  bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.
 • Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie
  członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie
  przez pełnomocników
  .
 • Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości,
  który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

 

Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego w ROD :

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.

3.      Zatwierdzenie regulaminu zebrania.

4.      Zatwierdzenie porządku obrad.

5.      Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.

6.      Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2022 r. (merytoryczne i finansowe).

7.      Sprawozdanie Komisji Mandatowej

8.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2022 r.

9.      Ocena działalności Zarządu ROD za 2022 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.

10.  Dyskusja.

11.  Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:

1)      Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2022 r.

2)      Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.

3)      Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za  2022 r.

12.  Projekt planu pracy na 2023 r.

13.  Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2023 r.

14.  Ocena preliminarza finansowego ROD na 2023 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.

15.  Dyskusja.

16.  Zatwierdzenie kooptacji członka(-ów) do składu organu ROD.

17.  Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:

1)        Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2023 r.

2)        Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców,

3)        Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu, w tym:

Ustalenie kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD,

4)        Uchwalenie planu pracy na 2023 r.

5)        Uchwalenie preliminarza finansowego na 2023 r.

18.  Sprawy różne.

19.  Zakończenie obrad.

 

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach:

·         20.04.2023 r. w godz. od 16.00 do 18.00  oraz

·         22.04.2023 r. w godz. od 10.00 do12.00 w biurze zarządu.

 

 

Trwa realizacja projektu: Udział ROD Pszczółka w konkursie ARiMR pn. „Rozwój zielonej infrastruktury
poprzez wsparcie ogrodów działkowców”:


- dnia 26.03.2023 r. ogród otrzymał defibrylator AEG,
- oczekujemy realizacji aktualizacji planu zagospodarowania ogrodu,
- oczekujemy na materiały promocyjne/gadżety/plakaty na potrzeby
  kampanii zachęcającej do kompostowania,
- oczekujemy dostawy zrębaka oraz kosiarki spalinowej.

Od 1.04.2023r. będą wystawione wszystkie kontenery na odpady komunalne zmieszane  oraz segregowane (plastik, szkło, papier) na terenie Parkingu Nr 1. Zabrania się składowania odpadów obok kontenerów.

Plan Ogrodu

Wolne Działki

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.