Regulamin łowiska ROD "Pszczółka

REGULAMIN ŁOWISKA ROD „Pszczółka”.


I. Prawa wędkującego w ROD „Pszczółka”.
II. Obowiązki wędkującego w ROD „Pszczółka”.
III. Zasady wędkowania.
IV. Dozwolone metody połowu.
V. Ochrona ryb.
VI. Kontrola i odpowiedzialność wędkujących w ROD „Pszczółka”.
VII. Postanowienia końcowe.


I. Prawa wędkującego w ROD „Pszczółka”.

1. Prawo do wędkowania na łowisku ROD „Pszczółka” mają: członkowie ROD „Pszczółka” posiadający Zezwolenie, dzieci członków ROD „Pszczółka” wieku 10 – 18 lat w obecności opiekuna członka ROD Pszczółka, goście Zarządu na zaproszenie Prezesa Zarządu ROD „Pszczółka”.

  1. Zezwolenie wydawane jest bezpłatnie na właściciela działki, które upoważnia do połowu właściciela na 2 wędki i  współmałżonka oraz dzieci po 1. wędce na osobę, z tym że jednocześnie nie może łowić więcej niż dwie osoby.

II. Obowiązki wędkującego w ROD „Pszczółka”.

1. W czasie wędkowania wędkujący ma obowiązek posiadania właściwego zezwolenia oraz wypełnioną na bieżąco (natychmiast po złowieniu ryby szlachetnej lub karasia złocistego) Ewidencję Połowu Ryb. W uwagach zaznacza Z ( zabranie ) lub
W ( wpuszczenie do stawu).

2. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli braku zezwolenia, wędkujący opuszcza łowisko i bezzwłocznie udaję się po zezwolenie w celu okazania kontrolującemu w jak najszybszym terminie.

3. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli złowionych ryb przechowywanych w siatce, a nie wpisanych do Ewidencji Połowu Ryb, kontrolujący odbiera wędkującemu zezwolenie a złowione ryby wypuszcza do wody.

4. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkujący, który przybył na nie wcześniej, ma rozłożoną wędkę i założoną na haku przynętę. Przy zajmowaniu stanowiska wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w rozdziale IV Regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkującego, który wcześniej zajął dane stanowisko.

5. W czasie wędkowania, wędki powinny znajdować się pod nadzorem jej użytkownika.

6. Wędkujący zobowiązany jest do posiadania przyrządu do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

7. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko w promieniu minimum 10 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

8. Wędkujący ma obowiązek opuszczenia łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim
zawody sportowe.

9. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkujący ma obowiązek natychmiast zawiadomić o tym prezesa ROD „Pszczółka”.

10. Każdy wędkujący ma obowiązek przepracowania 3 godz. w roku na rzecz łowiska.


III. Zasady wędkowania.

  1. Wędka.
    Wędkujący ma obowiązek posługiwać się wędką z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona jednym haczykiem z przynętą albo:
    a) W metodzie spinningowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki; hak może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.

2. Przynęty.
a) Jako przynęty mogą być stosowane:
- przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,
- przynęty sztuczne.
b) Zabrania się stosować jako przynęt /zanęt/ :
- zwierząt i roślin chronionych,
- ikry rybiej,
c) Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku stosowania ryb jako przynęt, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym.
d) Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich / np. ciasta i pasty/. Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.
e) Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej / z tolerancją do 2 mm /.

  1. Wędkowanie.

a) W ramach łowiska ROD „Pszczółka” można wędkować od poniedziałku do niedzieli oraz dni świąteczne od świtu do zmierzchu w okresie od 1 maja do 31 października. Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach oraz w wymiarach ochronnym. Ponadto wędkującemu nie wolno:
-     Przechowywać i zbierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych;
-     Łowić metodą na „szarpaka”;
-     Budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody prezesa ROD „Pszczółka”;
-     Wędkować ze sprzętu pływającego;
-     Stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb;
-     Obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.

b)   Ryby w stanie żywym, złowione z zamiarem zabrania, należy przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach. Każdy wędkujący musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby, z tym że zabrania się przechowywania żywych ryb dłużej niż 12 godzin.

c) Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie, z ostrożnością wypuszczone do wody.
d)  Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, cze baczek amurski i sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.
e) W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub muchową

f) Uprawniony do rybactwa może na danym łowisku wprowadzić ograniczenie lub zakaz stosowania zanęt.

g) Nie dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej spełniającej warunki: „Powierzchnia siatki podrywki wędkarskiej służącej do pozyskiwania ryb na przynętę wynosi nie więcej niż 1 m x 1 m, a wielkość oczek sieci nie może być mniejsza niż 5 mm.".

h) Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane – z wyłączeniem gatunków wymienionych w pkt e. Ryby przeznaczone na przynętę, w stanie żywym można przechowywać w specjalnym sadzyku lub w siatce jak w pkt c.


IV. Dozwolone metody połowu.


1. Metoda gruntowo-spławikowa.

a) Łowienie ryb metodą gruntowo - spławikową dozwolone jest na dwie wędki, zakończone linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną.

b)   Uprawniony do rybactwa może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym łowisku.
c) Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania minimum 10 metrów odstępu od innych wędkujących.

2. Metoda spinningowa.
a) Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki. W czasie spinningowania nie wolno stosować żadnych dodatkowych wskaźników brań instalowanych na lince.
b)   Wędkujący łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania minimum 25 metrów odstępu od innych wędkujących.


V. Ochrona ryb.


1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca
płetwy ogonowej.

2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:
- karp do 30 cm i powyżej 60 cm
- lin do 25 cm
- okoń do 15 cm
- szczupak do 50 cm

3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb:
- szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia
4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.
5. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.
6. Dopuszcza się zabranie z łowiska na dobę bezpłatnie: 1 szt. ryby szlachetnej, wpisując do Ewidencji Połowu Ryb, inne gatunki w ilościach nie przekraczających 1 kg, wpisując do Ewidencji Połowu Ryb.


VI. Kontrola i odpowiedzialność wędkujących w ROD „Pszczółka”.

Wędkujący ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez Członka Zarządu ROD „Pszczółka”, członków komisji ds. stawu jak i innych wędkujących posiadających aktualne uprawnienia do wędkowania w ROD „Pszczółka”. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkującego pociąga za sobą konsekwencje wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW oraz wiąże się z odebraniem uprawnienia do wędkowania w ROD „Pszczółka”.

VII. Postanowienia końcowe.


Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym:
- Ustawy Prawo Wodne,
- Ustawy Prawo o ochronie środowiska,
- Ustawy o rybactwie śródlądowym,
- Ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
- Ustawy o lasach,
- Ustawy o ochronie przyrody,
- Ustawy o ochronie zwierząt,
- Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt,
- Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin,
- Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, (z późniejszymi zmianami).
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia, tj. 02.06.2014r.

Plan Ogrodu

Wolne Działki

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.