Regulamin korzystania z sieci wodociągowej i rozliczania kosztów poboru wody w ROD „Pszczółka” w Gliwicach

ROD „Pszczółka” w Gliwicach

                    

Regulamin korzystania z sieci wodociągowej i rozliczania kosztów poboru wody
w ROD „Pszczółka” w Gliwicach

 

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

2.      Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

3.      Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

4.      Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.

5.      Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości I Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

6.      Statut Polskiego Związku Działkowców uchwalony przez XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 2 lipca 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 9 grudnia 2017 roku.

7.      Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego uchwalony przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 1 października 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi w dniu 28 czerwca 2018 roku

8.      Uchwała Nr 57/2019 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych.

§1. Postanowienia ogólne

1.      Celem niniejszego Regulaminu jest ustalenie zasad korzystania z sieci wodociągowej
i rozliczania kosztów poboru wody w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców.

2.      Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, należy rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

2.1.      Dostawca zewnętrzny - przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne dostarczające wodę.

2.2.      Odbiorca / Użytkownik - działkowiec korzystający na działce z sieci wodociągowej.

2.3.      Zarząd ROD - Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego  „Pszczółka” w Gliwicach Polskiego Związku Działkowców.

2.4.      Sieć wodociągowa – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem
i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące
w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;

2.5.      Sieć wodociągowa ROD – sieć rurociągów wody wraz z zasuwami, hydrantami i studniami wodomierzowymi z wyposażeniem wykonaną na terenie ROD, biegnących od wodomierza głównego Dostawcy (granicy Ogrodu) do przyłączy wody odbiorców włącznie.

2.6.      Przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową
z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości Odbiorcy usług wraz
z zaworem za wodomierzem głównym.

2.7.      Wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym wpięcia do wodociągu gminnego.

2.8.      Wodomierz indywidualny - przyrząd pomiarowy umożliwiający ustalenie ilości dostarczonej (pobranej) wody do działki.

2.9.      Wskazanie wodomierza głównego - różnica pomiędzy odczytem stanu wodomierza głównego na koniec poprzedniego okresu rozliczeniowego, a odczytem na koniec rozpatrywanego okresu rozliczeniowego.

2.10.    Wskazanie wodomierza indywidualnego - różnica pomiędzy odczytem stanu wodomierza indywidualnego na koniec poprzedniego okresu rozliczeniowego, a odczytem na koniec rozpatrywanego okresu rozliczeniowego.

2.11.    Okres rozliczeniowy okres czasu, po upływie którego dokonywane jest rozliczenie zaliczek wpłaconych przez odbiorcę. Okres rozliczeniowy trwa 12 miesięcy: od  1 stycznia do 31 grudnia każdego roku.

2.12. Studzienka wodomierzowa - element sieci wodociągowej w postaci studni zbudowanej z kręgów betonowych lub studni plastikowych wraz z wyposażeniem, w tym z wodomierzami.

2.13. Legalizacja – zespół czynności obejmujących sprawdzenie i stwierdzenie w drodze decyzji, poświadczonej wyłącznie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone w odpowiednich rozporządzeniach.

2.14. Opłata wodna – opłata na pokrycie kosztów związanych z poborem lub dostarczaniem wody działkowcom, których działki są podłączone do ogrodowej sieci wodociągowej oraz kosztów związanych z ubytkami wody.

3.   W ROD „Pszczółka” istnieje zaopatrzenia w wodę poprzez dostarczanie wody przez przedsiębiorstwo wodno - kanalizacyjne na podstawie umowy;

4.      Decyzje w sprawie wyposażenia ROD w infrastrukturę wodociągową podejmuje Walne Zebranie  ROD na wniosek Zarządu ROD.

5.      Woda jest rozprowadzana do działek poprzez sieć wodną, będącą elementem infrastruktury ogrodowej w ROD.

6.      Studnia usytuowana poza terenem ogólnym, na terenie działki ogrodowej stanowi własność działkowca i nie jest częścią infrastruktury ROD.

7.      Podmiotem zobowiązanym do dokonania opłat za dostarczoną wodę, niezależnie od sposobu jej dostarczania jest Zarząd ROD

8.      Zarząd ROD dokonuje wewnętrznych rozliczeń za dostarczoną wodę na podstawie niniejszego regulaminu.

9.      W przypadku wody dostarczanej przez zewnętrznego Dostawcę, dostawa odbywa się na podstawie zawartej przez Zarząd ROD umowy, która określa warunki świadczenia usług, sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń, praw i obowiązków stron umowy, warunków usuwania awarii, procedur
i warunków kontroli urządzeń wodociągowych, odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków jej wypowiedzenia.

10.    Niezależnie od źródła oraz sposobu dostarczania wody na teren poszczególnych działek, ich użytkownicy zobowiązani są do ponoszenia obowiązkowych opłat.

11.    Opłaty te obejmują wszystkie koszty związane z poborem wody i rozprowadzeniem jej poprzez sieć ogrodową.

12.    Działkowcy partycypują w powyższych kosztach poprzez wnoszeni opłat: wodnej i ogrodowej.

13.    Obowiązek uiszczania opłaty wodnej mają działkowcy, których działki podłączone są do ogrodowej sieci wodnej i korzystają z wody dla własnych potrzeb.

14.    Opłata wodna obejmuje:

14.1. koszty faktycznego zużycia wody przez użytkownika danej działki ogrodowej,

14.2. przypadającą na daną działkę część kosztów ogólnych związanych z poborem
i rozprowadzeniem wody do poszczególnych działek,

14.3. kosztów ubytków wody w sieci,

14.4. napełnienia sieci wodą na początek sezonu,

14.5. opróżnienie sieci na koniec sezonu,

14.6. dozór techniczny urządzeń służących do poboru wody,

14.7. badania jakości wody,

14.8. amortyzację urządzeń wodociągowych,

14.9.    inne koszty związane z poborem wody.

15.    Wysokość opłaty wodnej uchwala corocznie Walne Zebranie ROD. 

16.    Podstawę określenia wysokości opłaty wodnej stanowią dane z poprzedniego okresu rozliczeniowego, tj. ilość pobranej przez ROD wody oraz wysokość stawek za wodę (zawartych w umowie lub pozwoleniu wodnoprawnym).

17.    Opłata ogrodowa wnoszona jest z tytułu kosztów poboru lub dostarczenia wody wykorzystywanej dla potrzeb terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej, koszty konserwacji sieci, bieżące naprawy sieci, usuwanie awarii sieci.

18.    Obowiązek wnoszenia opłaty ogrodowej mają wszyscy działkowcy niezależnie od tego czy ich działki są podłączone do sieci ogrodowej.

19. Dystrybutorem wody wewnątrz Ogrodu jest Zarząd ROD.

20. Woda na działce może być wykorzystywana jedynie do celów wynikających z charakteru działki określonego w Statucie PZD i Regulaminie ROD, a w szczególności do zagospodarowania i uprawy działki oraz rekreacji i wypoczynku.

21. Korzystanie z wody na działce może odbywać się wyłącznie na zasadach zawartych
w niniejszym regulaminie.

22. Dostarczona woda do działki winna być wykorzystywana w sposób racjonalny i oszczędny.

23. Zewnętrznym dostawcą wody do granic / głównego wodomierza ROD  „Pszczółka” w Gliwicach
 jest  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.

§2. Prawa i obowiązki Zarządu ROD

1.      Zarząd ogrodu odpowiada za sieć wodociągową ogrodową doprowadzającą wodę do granicy działek.

2.      Nadzór nad obsługą i konserwacją sieci wodociągowej ROD należy do zadań Zarządu ROD.

3.      Zarząd ROD w zakresie realizacji postanowień pkt 2. powinien korzystać z usług podmiotu posiadającego odpowiednie kwalifikacje oraz sprzęt do ich wykonywania zgodnie z wymogami przewidzianymi w ogólnie obowiązujących przepisach.

4.      Do realizacji prac określonych w pkt. 2 Zarząd ROD może wyznaczyć Gospodarze Ogrodu, o ile na danym ROD jest osoba, która pełni taką funkcję.

5.   Nadzór nad pracą osoby, o której mowa w pkt. 3, sprawuje Zarząd Ogrodu.

6.   Katalog podstawowych zadań osoby obsługującej ogólną sieć wodociągową Ogrodu:

6.1.   Dokonywanie bieżących napraw i konserwacji sieci wodociągowej;

6.2.   Bieżący nadzór nad stanem technicznym i właściwym oznakowaniem sieci wodociągowej;

6.3.    Okresowe odczyty wskazań wodomierzy (głównego oraz indywidualnych);

6.4.    Kontrola stanu technicznego wodomierzy na polecenie Zarządu Ogrodu i zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6.5.   Wykonywanie innych czynności dotyczących korzystania z sieci wodociągowej ROD,
a określonych odpowiednimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7.   Zarząd, w zależności od funkcjonującego na terenie ROD systemu dostarczania i rozliczania wody, prowadzi wykazy Działek wyposażonych w wodomierze.

 

§3.  Prawa i obowiązki Działkowca

1.      Użytkownik działki odpowiada za sprawność techniczną sieci wodociągowej zlokalizowanej na działce (sieć wewnętrzna działki) oraz pokrywa koszty jej konserwacji i napraw.

2.      Odbiorca korzystający na działce z sieci wodociągowej, zobowiązany jest do uiszczania opłat za dostawę wody.

3.      Użytkownik działki rodzinnej wyposażonej w wodomierz obowiązany jest poddawać urządzenie okresowej legalizacji bądź, jeśli zajdzie taka konieczność, wymiany urządzenia, własnym staraniem i na własny koszt.

4.      Odbiorca nie może naruszać elementów sieci wodociągowej.

5.      Odbiorca nie może ingerować w funkcjonowanie wodomierza i sieci wodociągowej ROD.
Wszelkie działania w tym zakresie są możliwe jedynie za zgodą osób odpowiedzialnych za obsługę oraz nadzór nad siecią wodociągową ROD.

6.      Użytkownik działki ogrodowej jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na działkę osobom upoważnionym przez Zarząd Ogrodu w celu kontroli przyłącza i wodomierza oraz odczytu wskazań wodomierza.

7.      Użytkownik działki rodzinnej ma obowiązek sprawdzenia stanu swoich przyłączy i ich zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem wody przed terminem uruchomienia sieci wodnej ogrodowej.

8.      Użytkownik działki rodzinnej, po zamknięciu sieci wodnej ogrodowej, ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć swoje przyłącze, tak aby nie uległo w trakcie zimy uszkodzeniu.

9.   Odbiorca zobowiązany jest dbać o sieć wodociągową ogrodową ROD, a w szczególności uniemożliwiać i zapobiegać jej dewastacji przez osoby trzecie.

§ 4. Utrata ważności cech legalizacyjnych wodomierza

1.      Utrata ważności wodomierza następuje z chwilą:

1.1.   upływu terminu ważności legalizacji wodomierza,

1.2.   uszkodzenia wodomierza,

1.3.   stwierdzenia ingerencji we wskazania wodomierza,

1.4.   uszkodzenia cechy legalizacji albo którejkolwiek z cech urzędowych.

 

§ 5. Korzystanie z sieci wodociągowej

1. Z sieci wodociągowej mogą korzystać działkowcy, których działki są wyposażone w przyłącze wodne wykonane zgodnie z przepisami i postanowieniami niniejszego Regulaminu, po uzyskaniu zgody Zarządu ROD.

2. Działkowiec, który zamierza podłączyć swoja działkę do sieci wodociągowej powinien:

2.1.   Złożyć na piśmie wniosek o wyrażenie zgody na podłączenie działki rodzinnej do sieci ogrodowej do Zarządu Ogrodu;

Do wniosku należy dołączyć szkic przebiegu planowanej instalacji wodnej na działce;

2.2.   Zapoznać się z niniejszym regulaminem i we wniosku o wyrażenie zgody na podłączenie działki rodzinnej do sieci wodnej ogrodowej zamieścić adnotację o zapoznaniu się z treścią obowiązującego „Regulaminu korzystania z sieci wodociągowej i rozliczania kosztów poboru wody w ROD „Pszczółka”  w Gliwicach” i akceptacji zawartych w tym regulaminie warunków i postanowień;

2.3.   Po uzyskaniu zgody Zarządu ROD uiścić opłatę za koszt podłączenia do ogólnej sieci wodociągowej Ogrodu, jeśli taka opłata obowiązuje na danym ROD.

3.      Forma pisemnego wniosku, o którym mowa w pkt. 2 dotyczy również działkowców, którzy modernizują przyłącze lub wymieniają licznik.

4.      Instalację wodną na działce można podłączyć do sieci wodociągowej dopiero po uzyskaniu zgody Zarządu odnotowanej we wniosku działkowca.

5.      Zakup, montaż i zabezpieczenie wodomierza, działkowiec wykonuje własnym staraniem
 i na własny koszt, a instalacja wodna powinna być wykonana zgodnie z wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami i standardami technicznymi.

W uzasadnionych przypadkach zakup, montaż i zabezpieczenie wodomierza na działkach rodzinnych organizuje Zarząd Ogrodu, przy czym koszty zakupu i montażu urządzeń pomiarowych ponoszą użytkownicy działek rodzinnych podłączonych do ogrodowej sieci wodociągowej. 

6.       Wodomierz musi odpowiadać wymogom określonym w Zarządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie wprowadzania przepisów metrologicznych o licznikach do wody.

7.      Usytuowanie licznika wody powinno odpowiadać następującym warunkom:

7.1.   Urządzenie powinno być umieszczone w studzience wykonanej z cegieł, betonu lub tworzywa sztucznego, maksymalnie 1,5 m od granicy działki, na głębokość od 50-70 cm, w sposób umożliwiający odczyt wskazań i kontrolę plomby.

7.2.   Jeśli z jakiś przyczyn nie jest możliwe usytuowanie wodomierza w wyżej opisany sposób można umieścić wodomierz, za zgodą Zarządu ROD, w innym miejscu, np. w altanie, przy czym miejsce montażu musi zapewniać możliwość swobody dostęp do urządzenia, a tym samym odczyt wskazań
i kontroli plomby.

7.3.   Wodomierz powinien być zamontowany zgodnie z zaleceniami producenta licznika.

7.4.   Wodomierz musi być sprawny technicznie i posiadać plombę legalizacyjną.

7.5.   Przed wodomierzem (od strony dopływu wody) należy umieścić zawór odcinający wodę.

7.6.   Przez wodomierz musi przepływać cała ilość wody pobieranej na działce, co jest równoznaczne z zakazem montowania przed licznikiem trójników lub innych urządzeń umożliwiających pobór wody przed wodomierzem.

7.7.   Nakrętki śrubunków do montażu wodomierza muszą posiadać specjalne otwory umożliwiające montaż plomby przez osobę upoważnioną przez Zarząd.

7.8.    Licznik należy tak zamontować, aby nie powodowało to uszkodzenia przyłącza oraz chroniło go przed kradzieżą,

7.9.   Po wykonaniu prac montażowych należy zgłosić licznik do zaplombowania oraz podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z treścią „Regulaminu korzystania z sieci wodociągowej i rozliczania kosztów poboru wody w ROD „Pszczółka”  w Gliwicach” wraz z zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.

Oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu

8.      Wodomierz wymaga okresowej legalizacji, a związane z tym koszty obciążają w całości działkowca i należą do jego obowiązków.

9.      Każdorazowo należy zgłaszać Zarządowi Ogrodu konieczność zdjęcia plomby na przyłączu wodomierza spowodowaną wymianą wodomierza czy naprawą instalacji wodnej.

10.    Czynności powyższe wymagają wcześniejszego uzgodnienia terminu z Zarządem ROD, którego przedstawiciel dokonuje sprawdzeń: prawidłowości podłączenia i działania, legalizacji, posiadania plomby legalizacyjnej i ogrodowej. Spisuje numer licznika i stan wskazań.

11.    W przypadku kradzieży licznika należy o tym natychmiast poinformować Zarząd Ogrodu a zużyta do tego momentu woda będzie rozliczana wg średniego zużycia z ostatnich 2 lat.

12.    W przypadku niezgłoszenia kradzieży licznika, działka rozliczana będzie, jak działka bez wodomierza i obciążona opłatą ryczałtową

§ 6. Zasady rozliczania kosztów dostawy wody

1.      Kosztami dostawy wody są wydatki związane z opłatami za dostawę wody użytkowej.

2.      Cena dostawy wody ustalana jest na podstawie taryfy Dostawcy.

3.       Koszty dostawy wody użytkowej ustalane są na podstawie wskazań wodomierzy głównych, nadzorowanych przez Zarząd ROD lub osobę upoważnioną przez Zarząd ROD.

4.      Koszty obsługi i konserwacji sieci wodociągowej ROD oraz koszty wody zużytej na potrzeby ogólne Ogrodu pokrywane są z opłaty ogrodowej wnoszonej przez odbiorców w wysokości ustalonej corocznie przez Walne Zebranie ROD.

5.      Zarząd dokonuje rozliczenia kosztów dostawy wody indywidualnie dla każdego odbiorcy.

6.      Suma obciążeń odbiorców z tytułu dostawy wody wszystkich działek, nie może być wyższa od kosztów ponoszonych przez Zarząd na rzecz dostawcy.

7.      Rozliczenie kosztów dostawy wody dokonywane jest w następujący sposób:

7.1.      Koszt dostarczenia do działki wody ustalany jest na podstawie odczytu wodomierza indywidualnego w czasie całego okresu rozliczeniowego.

7.2.      Na terenie ROD, którego wszystkie działki rodzinne są opomiarowane, tj., instalacje wodne na działkach ogrodowych zaopatrzone są w wodomierze indywidualne, w przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy kosztami dostawy wody, a kosztami zużycia wody przez wszystkie działki położone w Ogrodzie, różnica dzielona jest w równym stopniu pomiędzy wszystkich odbiorców.

7.3.      W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy kosztami dostawy wody, a kosztami zużycia wody przez wszystkie działki położone w Ogrodzie, a na terenie którego występują działki nieopomiarowane, korzystające z tzw. ryczałtu, różnica dzielona jest w równym stopniu pomiędzy odbiorców wnoszący opłaty ryczałtowe za korzystanie z wody na terenie ROD.

7.4.      W przypadku zmiany odbiorcy w trakcie okresu rozliczeniowego, rozliczenie następuje dla każdego działkowca za okres korzystania z działki, biorąc za podstawę wyliczeń datę zawarcia umowy o przeniesieniu praw do działki.

7.5.      Działkowiec zbywający działkę powinien pisemnie powiadomić Zarząd o terminie zawarcia umowy przeniesienia prawa do działki w celu dokonania odczytu stanu wodomierza i określenia wielkości zużycia wody oraz rozliczenia zużycia wody.

7.6.      W przypadku niedopełnienie postanowień §6 pkt 7.5. za roczne zużycie wody opłatę będzie zobowiązany uiścić działkowiec, na którego zostało przeniesione prawo do działki.

8.      Możliwe formy podania stanu wskazań wodomierza i wnoszenia opłaty:

8.1.      Odczyty stanów wskazań wodomierzy dokonuje Zarząd lub osoba upoważniona przez Zarząd.

   Zarząd wyznacza co najmniej 2 terminy odczytu wskazań wodomierzy, przy czym obowiązkowo jeden termin powinien być wyznaczony w sobotę.

O wyznaczonych terminach odczytów wodomierzy Zarząd zawiadamia Działkowców z 14 dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń oraz dodatkowo na stronie internetowej Ogrodu,.

W uzasadnionych szczególnymi okolicznościami przypadkach dopuszcza się:

8.1.1.  indywidualne dostarczenie przez Użytkownika działki rodzinnej stanu wodomierza do biura Zarządu,

8.1.2.  sms, przy czym preferowana jest forma mms zawierająca czytelne zdjęcie urządzenia wraz z podaniem numeru działki,

8.1.3.  drogą poczty elektronicznej –czytelne zdjęcie stanów licznika przesłane na adres poczty elektronicznej Ogrodu wraz z podaniem numeru działki .

§ 7. Rodzaje opłat

1.      Za korzystanie z sieci wodnej ogrodowej oraz w związku z pobraną wodę na potrzeby użytkowania działek rodzinnych mogą być pobierane następujące opłaty:

1.1.   opłata wodna,

1.2.    zaliczka,

1.3.   opłata za pierwsze podłączenie do sieci wodnej ogrodu,

1.4.   opłata za ponowne podłączenie,

1.5.   opłata za plombowanie wodomierza,

1.6.   opłata na pokrycie wycieku wody podczas awarii przed wodomierzem powstałej na terenie działki użytkownika,

2.      Opłata wodna jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z ubytkami wody na podstawie danych z roku poprzedzającego okres rozliczeniowy, w szczególności strat wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego, a sumą wskazań wszystkich wodomierzy przypisanych do poszczególnych działek.

3.      Do opłaty wodnej wlicza się ponadto: straty wody na skutek awarii sieci, zrzutów wody
i napełniania sieci.

4.      Opłatę wodną wnoszą odbiorcy podłączeni do sieci wodociągowej ogrodowej.

5.      W celu zachowania płynności finansowej Zarząd ROD może podjąć decyzję o pobieraniu zaliczki.

6.      Zaliczka jest przeznaczona na pokrycie faktur za dostawę wody.

7.      Wysokość zaliczki dla wszystkich odbiorców jest uchwalana corocznie przez Zarząd ROD.
Zarząd ROD szacuje wartość zaliczki na podstawie zużycia wody z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

8.       Zaliczkę opłacają odbiorcy podłączeni do sieci ogrodowej, których działki wyposażone są
w wodomierz indywidualny.

9.      Zaliczka wnoszona jest raz w roku w terminie ustalonym przez Zarząd ROD.

10.    Zaliczka uiszczona przez Odbiorcę rozliczana jest raz w roku na koniec okresu rozliczeniowego.

11.     W przypadku powstania nadwyżki przy rozliczeniu zaliczki uiszczonej przez odbiorcę, nadwyżkę zalicza się na poczet istniejącego zadłużenia w opłatach ogrodowych albo na poczet przyszłych opłat za wodę i innych opłat działkowych.

12.    W przypadku wystąpienia niedoboru opłaty zaliczkowej uiszczonej przez odbiorcę w stosunku do kosztów zużycia wody przypadających na tego odbiorcę, odbiorca zobowiązany jest uiścić różnicę (niedobór) do końca danego okresu rozliczeniowego.

13.    Opłatę za pierwsze podłączenie do sieci wodnej Ogrodu ponoszą Działkowcy, którzy do tej pory nie byli podłączeni do ogrodowej sieci wodnej. Opłata ta obejmuje koszty związane z wykonaniem przyłącza na wodociągu ogrodowym i dociągnięcie odgałęzienia wodociągu do granicy działki.

Koszt podłączenia ustala na dany rok kalendarzowy Zarząd ROD.

14.    Opłatę za ponowne podłączenie do sieci wodnej ogrodu ponoszą działkowcy, których działka została odłączona od sieci z powodu zalegania z uiszczaniem wszelkich opłat związanych
z użytkowaniem wody na terenie ogrodu.

15.    Powtórne przyłączenie działki do sieci następuje po uregulowaniu wszelkich zaległości oraz kosztów poniesionych przez Zarząd na odcięcie i ponowne podłączenie działki.

Koszty odcięcia i ponownego podłączenia ustala na dany rok kalendarzowy Zarząd ROD wg obowiązujących stawek rynkowych.

16.    Opłatę za plombowanie wodomierza ponoszą użytkownicy, których liczniki wymagają ponownego plombowania, a jej wysokość ustala na dany rok kalendarzowy Zarząd ROD.

17.    Opłatę za powstały wyciek wody przed licznikiem, który nastąpił wewnątrz działki, ponosi użytkownik, na którego terenie miała miejsce awaria.

Przyjmuje się do celów obliczeniowych, iż w ciągu godziny wypływają 2m3 wody.

18.    Należność za awarię obliczana będzie w sposób następujący - czas awarii razy ilość m3 wypływających w ciągu godziny razy cenę za 1m3 wody według cennika dostawcy.

§ 8. Odczyty wodomierzy

1.      Odczyt wodomierzy indywidualnych dokonywany jest raz w roku w terminie ustalonym przez Zarząd ROD i podanym do wiadomości Działkowcom w sposób opisany w § 6 pkt 8.1.

Odczyt ten stanowi podstawę do rozliczenia kosztów zużycia wody.

2.      Odczytu wodomierzy dokonuje się przez podanie pełnego zakresu cyfr wodomierzy zaokrąglając do pełnych metrów sześciennych w górę.

3.      Zarząd Ogrodu może zarządzić odczyty kontrolne w ciągu roku.

4.      Informację o terminie odczytów kontrolnych należy umieścić na tablicach ogłoszeń Ogrodu na
14 dni przed planowanym terminem odczytów oraz dodatkowo podać do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na danym ROD (www, sms, itp.).

5.      Odczytu dokonują osoby upoważnione przez Zarząd.

6.      Działkowcom, którzy nie umożliwili spisania stanu wskazań wodomierza oraz nie dostarczyli do końca danego okresu rozliczeniowego wskazań wodomierza w sposób opisany w §6 pkt. 8.2 naliczona zostanie za miniony okres rozliczeniowy opłata ryczałtowa, w wysokości ustalonej w danym roku kalendarzowym przez Zarząd ROD.

 

 

 

§ 9. Termin wnoszenia opłat

1.      Zarząd opłaca wystawione faktury za dostawy wody w terminach wskazanych przez Dostawcę wody.

2.      Opłata wodna wnoszona jest raz w roku, w terminie ustalonym przez Walne Zebranie / Konferencję Delegatów ROD, nie później niż do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego.

3.      Zaliczka wnoszona jest raz w roku, w terminie ustalonym przez Zarząd ROD.

4.      Rozliczenia zaliczek wniesionych tytułem zużycia wody należy dokonać do końca okresu rozliczeniowego.

5.      Opłatę za pierwsze i ponowne podłączenie do sieci należy uiścić przed puszczeniem wody do zainteresowanego odbiorcy.

6.      Opłatę za powtórne plombowanie należy uiść kasie Ogrodu lub wpłacić na rachunek bankowy Ogrodu przed wyznaczonym terminem założenia plomby na wodomierz.

§ 10. Napełnianie i opróżnienie ogrodowego wodociągu

1.      Zarząd powiadamia działkowców o terminie uruchomienia sieci wodnej ogrodowej i tym samym
o rozpoczęciu dostarczania wody na teren poszczególnych działek rodzinnych na tablicach ogłoszeń oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie danego ROD. Informacja zostaje podana do wiadomości na 14 dni przed planowaną datą uruchomienia dostaw wody.

2.      Zarząd powiadamia działkowców o terminie zakończenia dostaw wody na teren poszczególnych działek rodzinnych na tablicach ogłoszeń oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie danego ROD. Informacja zostaje podana do wiadomości na 14 dni przed planowaną datą zakończenia dostaw wody.

3.      W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych Zarząd może podjąć decyzję
o zmianie terminów otwarcia bądź zamknięcia dostaw wody.

4.      Obowiązkiem użytkowników, jest przed terminem puszczenia wody sprawdzenie stanu swoich przyłączy i ich zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem wody.

5.      Po zamknięciu wody każdy z działkowców ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć swoje przyłącze, tak aby nie uległo w trakcie zimy uszkodzeniu.

§ 11. Odcięcie przyłącza wody

1.      W przypadku nieterminowej wpłaty należności z tytułu użytkowania wody lub zwłoki w opłatach, Zarząd ROD wzywa na piśmie odbiorcę do zapłaty zaległości za wodę wyznaczając ostateczny termin zapłaty oraz nalicza odsetki ustawowe za nieterminowe wniesienie opłaty.

2.      Zarząd ROD może wstrzymać dostawę wody dla odbiorcy, jeżeli czynności wynikające
z pkt.1 okażą się nieskuteczne.

3.      O terminie wstrzymania dostaw wody do danej działki rodzinnej Zarząd informuje odbiorcę na piśmie.

4.      Ponowne włączenie dostawy wody może nastąpić po uregulowaniu należności za wodę oraz zwrocie kosztów związanych z zamknięciem dostawy wody.

5.      Wszelkie bezprawne uzyskanie dostępu do źródła wody, takie jak: obejścia licznika czy wcinki do instalacji wodnej przed licznikiem, stanowią znamiona przestępstwa, opisane w Kodeksie Karnym.
Stwierdzenie nielegalnego poboru stanowi podstawę do odłączenia wody od działki, zastosowanie sankcji ustawowych w tym również wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej oraz dochodzenie od Działkowca naprawienia szkody.

6.      W przypadku, gdy kontrolny pomiaru wskazań licznika wykaże, że urządzenie działa w sposób nieprawidłowy, działkowiec będzie zobowiązany do jego wymiany po rygorem odcięcia dostaw wody.

7.      Odcięcie przyłącza wody następuje również w następujących przypadkach:

7.1.   upływu okresu ważności wodomierza,

7.2.   uszkodzenia wodomierza indywidualnego,

7.3.   zerwania plomby,

7.4.   brak ważnej cechy legalizacyjnej,

7.5.   ingerencja we wskazania wodomierza.

§ 12. Postanowienia przejściowe i końcowe

1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy:

1.1.   Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

1.2.   Ustawy Kodeks cywilnego.

2.      We wszystkich sprawach nie objętych postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz kwestie sporne rozstrzyga Zarząd ROD.

3.      Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i obowiązuje wszystkich użytkowników działek
w ROD.

4.      Regulamin i zawarte w nim przepisy należy traktować jako umowę zawartą pomiędzy Zarządem ROD, a każdym z działkowców korzystających z wody

 

Regulamin zatwierdzony Uchwałą nr 14/2024  Walnego Zebrania ROD  „Pszczółka” w Gliwicach w dniu 11 maja 2024r.

 

Plan Ogrodu

Wolne Działki

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.