Regulamin korzystania z sieci energii elektrycznej i rozliczania kosztów energii elektrycznej w ROD „Pszczółka” w Gliwicach

ROD „Pszczółka”  w  Gliwicach

                    

 

Regulamin korzystania z sieci energii elektrycznej i rozliczania kosztów energii elektrycznej  w ROD „Pszczółka” w Gliwicach

 

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

2.      Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

3.      Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach

4.      Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości I Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

5.      Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu
i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

6.      Statut Polskiego Związku Działkowców uchwalony przez XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 2 lipca 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 9 grudnia 2017 roku.

7.      Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego uchwalony przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 1 października 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi w dniu 28 czerwca 2018 roku.

8.      Uchwała Nr 285/2015 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

§1. Postanowienia ogólne

1.      Celem niniejszego Regulaminu jest ustalenie zasad korzystania z sieci energii elektrycznej i rozliczania kosztów poboru energii elektrycznej w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców.

2.      Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, należy rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

2.1.       Dostawca zewnętrzny - przedsiębiorstwo energetyczne dostarczające energię elektryczną.

2.2.       Odbiorca / Użytkownik - działkowiec korzystający na działce z energii elektrycznej.

2.3.       Zarząd ROD - Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego  „Pszczółka” w Gliwicach Polskiego Związku Działkowców.

2.4.       Sieć elektroenergetyczna – zbiór przewodów elektrycznych i urządzeń powiązanych pod względem funkcjonalnym i połączonych elektrycznie, przeznaczonych do przesyłania, przetwarzania
i rozdzielania na określonym terytorium wytworzonej w 
elektrowniach energii elektrycznej oraz do zasilania nią odbiorników.

2.5.       Sieć elektryczna ROD - zbiór przewodów elektrycznych i urządzeń powiązanych pod względem funkcjonalnym i połączonych elektrycznie, przeznaczonych do przesyłania energii elektrycznej do poszczególnych działek rodzinnych

2.6.       Przyłącze elektryczne - odcinek przewodu łączącego podlicznik na terenie działki rodzinnej
z ogrodową rozdzielnią zewnętrzną.

2.7.       Podlicznik - przyrząd pomiarowy umożliwiający ustalenie ilości zużytej energii elektrycznej na terenie działki rodzinnej.

2.8.       Wskazanie podlicznika - różnica pomiędzy odczytem stanu podlicznika indywidualnego na koniec poprzedniego okresu rozliczeniowego, a odczytem na koniec rozpatrywanego okresu rozliczeniowego.

2.9.       Okres rozliczeniowy okres czasu, po upływie którego dokonywane jest rozliczenie zaliczek wpłaconych przez odbiorcę. Okres rozliczeniowy trwa 12 miesięcy: od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

2.10.     Legalizacja – zespół czynności obejmujących sprawdzenie i stwierdzenie w drodze decyzji, poświadczonej wyłącznie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone
w odpowiednich rozporządzeniach.

2.11.     Opłata energetyczna – opłata ogrodowa energetyczna jest to opłata przeznaczona na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu.

2.12.     Nielegalny pobór energii - za nielegalny pobór energii uznaje się każde bezprawne uzyskanie dostępu do źródła energii i korzystanie z tej energii, w szczególności:

-  podłączenie się do sieci energetycznej z pominięciem podlicznika,

- ingerencję w funkcjonowanie podlicznika, która wpływa na wskazanie ilości zużycia energii,

- podłączenie się do podlicznika bez zgody Zarządu ROD i uprzednim przedłożeniu wymaganej dokumentacji.

Wyżej wymienione przesłanki wypełniają znamiona przestępstwa kradzieży energii elektrycznej opisanego w Kodeksie Karnym.

1.      Stwierdzenie nielegalnego poboru energii elektrycznej stanowi podstawę do odłączenia energii od działki, zastosowanie sankcji ustawowych, w tym również wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej oraz dochodzenie od działkowca naprawienia szkody wyrządzonej ogrodowi poprzez zapłatę za zużytą poza opomiarowaniem energię elektryczną w tym również wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej.

3.      Energia elektryczna do rodzinnego Ogrodu, dostarczana jest całodobowo na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem ROD a Dostawcą energii.

4.      Korzystanie z energii elektrycznej na działce możliwe jest poprzez podłączenie do sieci ogrodowej za zgodą Zarządu ROD.

5.      Podłączenie działki do sieci elektrycznej ogrodowej może dokonać osoba posiadająca uprawnienia wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

6.      Na terenie jednego Ogrodu nie mogą jednocześnie funkcjonować systemy oparte
o podliczniki i indywidualne umowy z zakładami dostarczającymi energię elektryczną.

7.      W uzasadnionych przypadkach związanych z koniecznością sprawdzenia prawidłowości podłączeń lub w sytuacji wystąpienia przesłanek świadczących o nieprawidłowościach w korzystaniu z energii elektrycznej przez działkowca, komisja energetyczna lub upoważnione przez Zarząd ROD osoby mogą przeprowadzić kontrolę sieci na działce.

8.    Zewnętrznym dostawcą energii elektrycznej do ROD „Pszczółka” w  Gliwicach jest  TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.

 

§2. Prawa i obowiązki Zarządu ROD

1.      Nadzór i konserwacja sieci ogrodowej należy do zadań Zarządu ROD.

2.      Zarządu ROD w ramach realizacji nadzoru i kontroli powinien współdziałać z osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe w zakresie eksploatacji i nadzoru nad siecią energetyczną, zgodnie z wymogami przewidzianymi w ogólnie obowiązujących przepisach.

W tym celu Zarząd ROD może zaangażować osobę, spoza Członków ROD, posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje powinny być złożone do Zarządu ROD.

3.      Do zadań elektryka należy w szczególności dokonywanie bieżących napraw sieci ogrodowej, nadzór nad stanem technicznym i właściwym oznakowaniem.

4.      Zarząd ROD jest zobowiązany do inicjowania zmian skierowanych na poprawę stanu sieci pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa jej użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uniemożliwienia nielegalnego poboru energii.

5.      W uzasadnionych przypadkach Zarząd ROD powinien dążyć do wymiany sieci ogrodowej.

6.      Zarząd ROD na indywidualny wniosek działkowca może dokonać u niego czasowego wyłączenia energii elektrycznej.

7.   Zarząd ROD powołuje Komisję Energetyczną, do której kompetencji należy w szczególności:

7.1.     zapobieganie nielegalnemu poborowi energii elektrycznej,

7.2.    współpraca z Działkowcami w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci elektrycznej,

7.3.    nadzór nad urządzeniami elektrycznymi i ich zabezpieczeniem,

7.4.    okresowe sprawdzanie liczników pod kątem posiadania plomb.

Komisja Energetyczna powinna realizować swoje zadania przy współudziale osoby posiadającej kwalifikacje i uprawnienia do kontroli urządzeń energetycznych.

8.      W uzasadnionych przypadkach związanych z koniecznością sprawdzania stanu technicznego sieci lub w sytuacji wystąpienia przesłanek świadczących o nieprawidłowościach w korzystaniu z energii elektrycznej przez Użytkownika działki, komisja energetyczna może przeprowadzić kontrolę sieci na indywidualnej działce. Przedmiotem badania podczas kontroli jest sposób wykorzystania energii, ogólny stan sieci, zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa oraz funkcjonowania i stanu licznika.
Kontrola musi zostać przeprowadzona w obecności użytkownika działki lub upoważnionej przez Działkowca pełnoletniej osoby.

8.1.   Zarząd ROD ma obowiązek powiadomić Działkowca o terminie planowanej kontroli na piśmie
 z 14 dniowym wyprzedzeniem.

8.2.   Bezpodstawne uniemożliwienie przez Działkowca przeprowadzenia kontroli może być przesłanką do zablokowania dostawy energii elektrycznej do działki.

8.3.    Z kontroli sporządzany jest protokół podpisywany przez członków Komisji Energetycznej, elektryka i użytkownika działki lub reprezentującą go osobę. Protokół przekazywany jest Zarządowi ROD.

W przypadku odmowy złożenia podpisu przez osobę lub osoby uczestniczące w kontroli należy odnotować ten fakt w protokole wraz z podaniem przyczyny odmowy podpisu.

9.       W uzasadnionych przypadkach Zarząd ROD może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli całości sieci energetycznej na terenie Ogrodu. Z przebiegu kontroli komisja energetyczna sporządza protokół, który zawiera ustalenia i ewentualne zalecenia. Protokół podpisany przez członków Komisji Energetycznej przekazywany jest Zarządowi ROD.

Przedmiotem badania podczas kontroli jest sposób wykorzystywania energii, prawidłowość podłączeń, stan przyłączy i instalacji na działkach oraz funkcjonowanie i stan podliczników.

§3.  Prawa i obowiązki Działkowca

1.      Energia elektryczna na działce może być wykorzystywana tylko do celów wynikających
z charakteru działki określonego w
Ustawie o ROD i Regulaminie ROD, a w szczególności do zagospodarowania i uprawy działki oraz wypoczynku.

2.      Wykorzystywanie energii elektrycznej do celów innych niż wymienione w pkt 1, a zwłaszcza do celów zarobkowych, stanowi przesłankę do zablokowania dostaw energii przez Zarząd ROD i zastosowania sankcji przewidzianych w ustawie o ROD, w tym wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

3.      Instalacja elektryczna w altanie działkowej i instalacja podłączenia działki do instalacji energetycznej Ogrodu są własnością Działkowca.

4.      Montaż instalacji elektrycznej w altanie działkowej należy zlecić osobie posiadającej uprawnienia zawodowe, określone przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

5.      Działkowcy korzystający z energii elektrycznej ponoszą pełne koszty konserwacji i remontu na odcinku od podlicznika do poszczególnych działek.

6.      Odpowiedzialność za stan techniczny i sprawność instalacji elektrycznej w altanie ogrodowej
i instalacji
połączeniowej ponosi Działkowiec.

7.       Działkowiec nie może ingerować w funkcjonowanie podlicznika i sieci ogrodowej.  
Wszelkie działania w tym zakresie są możliwe jedynie za zgodą Zarządu.

8.       Działkowiec ponosi rzeczywiste koszty:

8.1.    Ponownego podłączenia energii elektrycznej do działki, jeśli przyczyna wyłączenia             podlicznika leżała po stronie Użytkownika.

8.2.    Ponownego zaplombowania podlicznika.

9.      Instalacja podłączeniowa i instalacja elektryczna w altanie powinny być poddawane, zgodnie
z
obowiązującymi przepisami prawa, okresowym przeglądom w zakresie stanu technicznego połączeń, oporności izolacji przewodów, ochrony przeciwporażeniowej oraz uziemień.

10.    Przegląd instalacji elektrycznej oraz jego koszt spoczywa na Działkowcu.

11.    Działkowiec zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia wymiany licznika energii elektrycznej na
30 dni przed planowanym terminem jego wymiany. Koszty zakupu nowego zalegalizowanego licznika energii elektrycznej ponosi Działkowiec.

 

§ 4. Utrata ważności cech legalizacyjnych

1.      Podliczniki, na podstawie których dokonywane są rozliczenia z poszczególnymi działkowcami powinny być zaplombowane oraz zaopatrzone w atest, wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami.

2.      Dowodem legalizacji liczników energii elektrycznej jest cecha legalizacji. Cechy legalizacyjne
i cechy zabezpieczające w postaci naklejek lub plomb ołowianych umieszcza się na liczniku w sposób uniemożliwiający ingerencję do jego wnętrza oraz przypadkowe lub celowe zafałszowanie wskazań.

3.      Zerwanie lub uszkodzenie w sposób trwały plomby potwierdzającej legalizację licznika energii elektrycznej skutkuje koniecznością jego ponownej legalizacji lub zakupem nowego zalegalizowanego licznika energii elektrycznej.

§ 5. Korzystanie z sieci energii elektrycznej

1.      Wszystkie koszty związane z podłączeniem działki do ogrodowej sieci elektrycznej ponosi Działkowiec, w tym  uiszcza opłatę  energetyczną -instalacyjną.

2.      Użytkownik działki ponosi wszelkie koszty związane z konserwacją i naprawą tej instalacji.

3.      Nadzór i konserwacja sieci ogrodowej należy do zadań Zarządu ROD

4.      Do skrzynki elektrycznej w której zainstalowane są podliczniki oraz bezpieczniki dostęp ma tylko elektryk ogrodowy (ewentualnie powołana komisja) lub upoważnione przez Zarząd osoby.

5.      Działkowiec, który zamierza wykonać instalację podłączeniową jest zobowiązany: 

5.1. Zapoznać się z niniejszym regulaminem i we wniosku o wyrażenie zgody na podłączenie działki rodzinnej do sieci elektrycznej Ogrodu zamieścić adnotację o zapoznaniu się z treścią obowiązującego „Regulaminu korzystania z sieci energii elektrycznej i rozliczania kosztów energii elektrycznej
w ROD „Pszczółka” w Gliwicach  
” i akceptacji zawartych w tym regulaminie warunków i postanowień;

5.2. Uzgodnić z Zarządem Ogrodu miejsce podłączenia działki do instalacji ogrodowej – szafa rozdzielczo-pomiarowa - do której możliwe jest podłączenie działki oraz trasę i warunki przebiegu przewodu instalacji podłączeniowej na alejce ogrodowej;

6.      Przed podłączeniem elektryk ma obowiązek sprawdz czy instalacja podłączeniowa wykonana została zgodnie ze sztuką i obowiązującymi normami technicznymi oraz przepisami powszechnie obowiązującymi.

7.      Podłączenia można dokonać wyłącznie po całkowitym wykonaniu instalacji podłączeniowej
i instalacji elektrycznej w altanie ogrodowej.

8.      Po montażu instalacji Działkowiec powinien zlecić osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia, wykonanie badań i pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

9.      Po zakończeniu prac na terenie działki rodzinnej upoważniona przez Zarząd ROD osoba, posiadająca odpowiednie uprawnienia (elektryk ROD), ma obowiązek sprawdzić poprawność wykonania podłączenia do ogólnej sieci elektroenergetycznej w ROD oraz dokonać odbioru prac.

10.     O zakończeniu prac należy poinformować Zarząd w celu zaplombowania podlicznika oraz podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z treścią „Regulaminu korzystania z sieci energii elektrycznej
i rozliczania kosztów energii elektrycznej w ROD „Pszczółka” w Gliwicach ”
z zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.

Oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

11.    Samowolne podłączenie, bez zgody Zarządu Ogrodu jest zabronione i będzie skutkować natychmiastowym odłączeniem działki od instalacji ogrodowej.

§ 6. Zasady rozliczania kosztów dostawy energii elektrycznej

1.      Rozliczanie kosztów energii elektrycznej zużytej przez działkowca następuje według ceny za
1 kWh wynikającej z faktur wystawionych przez zewnętrznego dostawcę energii za dany okres rozliczeniowy.

2.      Sposób obliczania ceny za 1kWh jest następujący: sumę do zapłaty wynikająca z faktur dzieli się na ilość zużytych kWh na terenie ROD i tak uzyskany wynik stanowi koszt 1 kWh.

3.      Opłaty wnoszone za zużyte ilości (kWh) energii elektrycznej ustalane są na podstawie odczytu stanu wskazań podliczników i wysokości rocznej opłaty energetycznej oraz zaliczkowo wg prognozy zużycia (kWh) za ostatni rok.

4.      Odczyty liczników energii elektrycznej dokonywane będą raz w roku  31 grudnia.

5.      Odczyty stanów wskazań podliczników dokonuje Zarząd lub osoba upoważniona przez Zarząd.

6.      W przypadku zmiany odbiorcy w trakcie okresu rozliczeniowego, rozliczenie następuje dla każdego działkowca za okres korzystania z działki, biorąc za podstawę wyliczeń datę zawarcia umowy o przeniesieniu praw do działki.

7.      Działkowiec zbywający działkę powinien pisemnie powiadomić Zarząd o terminie zawarcia umowy przeniesienia prawa do działki w celu dokonania odczytu stanu podlicznika określenia wielkości zużycia energii elektrycznej. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, za roczne zużycie energii elektrycznej opłatę będzie zobowiązany uiścić działkowiec, na którego zostało przeniesione prawo do działki.

8.      Nieuregulowanie opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej w terminie określonym przez Zarząd stanowi podstawę do naliczania ustawowych odsetek z tytułu zaległości oraz zablokowania dostaw energii elektrycznej do działki.

§ 7. Rodzaje opłat

1.       Działkowiec uiszcza następujące opłaty:

1.1.   Opłatę energetyczną.

1.1.1.  Opłata energetyczna jest corocznie uchwalana przez Walne Zebranie, na uzasadniony wniosek Zarządu ROD. Opłata przeznaczana jest na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz Ogrodu.

1.1.2.  Podstawą obliczenia wysokości opłaty energetycznej jest różnica pomiędzy roczną opłatą za dostawę energii przez dostawcę zewnętrznego a środkami wynikającymi
z sumowania wszystkich podliczników w ROD.

1.1.3.  Wysokość opłaty energetycznej ustalana jest na podstawie danych z roku ubiegłego - strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego podłączonych.

1.1.4.  Przy ustalaniu opłaty energetycznej uwzględnia się nadwyżki lub niedobory
z poprzedniego roku.

1.1.5.  W przypadku wystąpienia nadwyżki nie można przeznaczyć jej na cele inne niż obniżenie opłaty energetycznej w roku kolejnym oraz na nakłady na sieć ogrodową.

1.1.6.  Opłatę energetyczną wnoszą działkowcy, których działki są podłączone do sieci ogrodowej.

1.1.7.  Opłata energetyczna nie może być wyliczana proporcjonalnie od zużycia 1 kWh oraz wliczana do ceny za 1 kWh wynikającej z faktury wystawionej przez dostawcę energii elektrycznej.

1.2.   Opłatę za ponowne podłączenie energii elektrycznej do działki wyłączonej z winy użytkownika;

1.3.  Opłatę za ponowne oplombowanie podlicznika rozplombowanego przez użytkownika;

2.      Wysokość opłaty za ponowne podłączenie energii elektrycznej do działki wyłączonej
z winy użytkownika corocznie określa
Zarząd ROD.

3.       Wysokość opłaty za ponowne oplombowanie podlicznika rozplombowanego przez użytkownika corocznie określa Zarząd ROD.

4.      W celu zachowania płynności finansowej Zarząd może akonto zużytej energii elektrycznej pobierać od działkowców zaliczki, których wysokość jest określana corocznie przez Zarządu ROD i podlega rozliczeniu na koniec okresu rozliczeniowego.

5.      Wysokość zaliczki określa Zarząd ROD na podstawie zużycia energii z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

6.      Zaliczkę opłacają odbiorcy podłączeni do sieci ogrodowej, których działki wyposażone są w indywidualne podliczniki. Wnoszona jest raz w roku w terminie ustalonym przez Zarząd ROD.

7.      Należność za zużytą energię elektryczną przez działkowców ustala się na podstawie wskazań indywidualnych podliczników.

8.      Opóźnienie z uiszczeniem opłaty powyżej 2 miesięcy z tytułu zużytej energii albo opłaty

 

§8. Czasowe wyłączenia energii elektrycznej

1.             Zarząd ROD może podjąć decyzję o wyłączeniu dopływu energii elektrycznej do działki
w następujących przypadkach:

1.1.   Wykorzystywania energii elektrycznej do celów innych niż te wynikające z charakteru działki określonego w ustawie o ROD, statucie PZD i regulaminie;

1.2.   Zalegania z opłatą z tytułu zużytej energii elektrycznej albo opłaty energetycznej;

1.3.   Bezpodstawnego uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli sieci na działce przez działkowca;

1.4.   Stwierdzenia pobierania energii elektrycznej poza licznikiem;

1.5.   Ingerencji w funkcjonowanie podlicznika wpływającej na zaniżenie wskazań zużycia energii elektrycznej;

1.6.   Naruszenia warunków technicznych instalacji, w tym zerwania plomb stanowiących podstawę legalizacji licznika jak i plomb zakładanych przez gospodarza sektora.

2.      Decyzję o wyłączeniu dopływu energii elektrycznej do działki, Zarząd ROD podejmuje
w formie uchwały, którą dostarcza zainteresowanemu Działkowcowi
.

Ponowne przyłączenie do ogrodowej sieci energetycznej nastąpi po okazaniu dowodu wpłaty pokrywającej zaległości w całości wraz z odsetkami za zwłokę oraz za ponowne podłączenie

3.      W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych ze złym stanem technicznym sieci, niemożliwością zapobieżenia kradzieżom prądu, bezpieczeństwem Ogrodu, Zarząd ROD może podjąć decyzję o czasowym wyłączeniu energii elektrycznej w Ogrodzie.

4.      Walne zebranie  może w drodze uchwały zobowiązać Zarząd ROD do wyłączenia energii elektrycznej w Ogrodzie w okresie jesienno - zimowym.

5.      Informacja o terminie wyłączenia energii elektrycznej w Ogrodzie podawana będzie do wiadomości Działkowców na tablicach ogrodowych i stronie internetowej,.

6.      W przypadku otrzymania alertu z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o zagrożeniach np. silnymi wiatrami Zarząd ROD może podjąć decyzję o wyłączeniu prądu w Ogrodzie na czas trwania zagrożenia w związku z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami napowietrznej linii energetycznej i spowodowaniem zagrożenia dla życia.

 

§9. Warunki usuwania awarii i zakłóceń w dostawie energii elektrycznej

1.      Wszelkie zakłócenia w dostawie energii elektrycznej powstałe z powodu awarii instalacji energetycznej Ogrodu należy zgłaszać do Zarządu Ogrodu, który zobowiązany jest do ich usunięcia
w możliwie najszybszym terminie.

2.      W przypadku niemożliwości usunięcia awarii niezwłocznie Zarząd Ogrodu zobowiązany jest powiadomić o tym zainteresowanych Działkowców.

3.      W przypadku awarii instalacji energetycznej Ogrodu powstałej z winy Działkowca albo spowodowanej przeciążeniem lub zwarciem powstałym w instalacji po stronie Działkowca, odpowiedzialność i koszty naprawy ponosi Działkowiec, który spowodował taką awarię.

4.      Zabronione jest samodzielne dokonywanie wszelkich napraw instalacji energetycznej Ogrodu lub zlecanie takich napraw przez Działkowców.

5.      Zarząd Ogrodu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu przerw w dostawie energii elektrycznej do Ogrodu powstałych z winy Dostawcy prądu.

§ 10. Postanowienia przejściowe i końcowe

1.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.

2.      Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu spowoduje zastosowanie konsekwencji przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującymi oraz może spowodować odcięcie energii elektrycznej do działki.

3.      Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i obowiązuje wszystkich użytkowników działek
w ROD.

4.      Regulamin i zawarte w nim przepisy należy traktować jako umowę zawartą pomiędzy Zarządem ROD, a każdym z działkowców korzystających z energii elektrycznej.

 

Regulamin zatwierdzony Uchwałą nr  13/2024 Walnego Zebrania ROD „Pszczółka” w Gliwicach  w dniu  11.05.2024 r.

Plan Ogrodu

Wolne Działki

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.