Regulamin wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ROD Pszczółka w Gliwicach

Definicje zawarte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Aleja Główna – aleja łącząca ulicę Murarska z ulicą Klasztorną dzieląca ROD „Pszczółka” na dwa sektory A i B.

Sektor A – część Ogrodu obejmująca działki od numeru 1 do numeru 105 przylegająca od strony wschodniej do Alei Głównej.

Sektor B – część Ogrodu obejmująca działki od numeru 106 do numeru189 przylegająca od strony zachodniej do Alei Głównej.

Brama Nr 1 – brama wjazdowa/wyjazdowa do ogrodu od strony ul. Klasztornej.

Brama Nr 2 – brama wjazdowa/wyjazdowa do ogrodu od strony ul. Murarskiej.

Brama Nr 3 – brama znajdująca się w ogrodzeniu sektora B przy ul. Sojki.

Parking Nr 1 – wewnętrzny parking znajdujący się w sektorze A.

Parking Nr 2 – wewnętrzny parking znajdujący się w sektorze B.

Pojazd Mechaniczny  pojazd kołowy na stałe zaopatrzony w silnik, będący jego napędem, jak również maszyna samobieżna i motorower.

Samochód osobowy  pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób oraz ich bagażu.

Działkowiec  pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do korzystania z działki w ROD Pszczółka na podstawie prawa do działki.

Zapora łańcuchowa  łańcuch zawieszony pomiędzy dwoma słupkami, zamykany na kłódkę. Zapory łańcuchowe znajdują się na alejach Malinowej i Orzechowej.

Osoba niepełnosprawna – osoba,  która na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności ma trudności z samodzielnym poruszaniem się.

 1.  Wyłącznym miejscem do parkowania pojazdu mechanicznego na terenie ROD Pszczółka są parkingi wewnętrzne Nr 1 i Nr 2, a wjazd do nich odbywa się przez bramę Nr 1, lub w wyjątkowych przypadkach przez bramy Nr 2 i Nr 3.

 2.  Upoważnieni do wjazdu samochodem na teren ROD i parkowania na parkingach są działkowcy oraz małżonkowie działkowców maksymalnie 2 samochody osobowe na działkę, na podstawie identyfikatora wydanego przez Zarząd i umieszczonego za przednią szybą samochodu.

 3.  W okresie od 1 kwietnia do 31 października brama Nr 1 – w godzinach od 8.00-20.00 pozostaje otwarta. W pozostałych godzinach działkowcy za każdym razem przy wjeździe lub wyjeździe z ogrodu zamykają bramę Nr 1 na kłódkę.

 4.  Dopuszcza się wjazd na teren ogrodu – poza parkingi wewnętrzne – pojazdów mechanicznych dowożących materiały i sprzęt do zaspokajania potrzeb użytkownika i jego rodziny w zakresie aktywnego wypoczynku i prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby w okresie od 1 kwietnia do 31 października w każdy piątek i sobotę od godz. 8.00 do godz. 20.00. oraz od poniedziałku do czwartku w godz. od 8.00 do 9.00 oraz od 19.00 do 20.00.

 5.  Bezwzględnie zakazany jest wjazd na teren ogrodu działkowego po za parking Nr 1 i Nr 2 pojazdów jednośladowych, takich jak: motocykle, skutery, motorowery. Zakaz nie dotyczy Przewodniczącego Komisji Porządkowej realizującego zadania służbowe. 

 6.  Dopuszcza się wjazd samochodu osobowego Przewodniczącego Komisji Porządkowej w okresie innym niż wymieniony w punkcie 4 w celu wykonania zadania służbowego (przeciągnięcie kontenerów z terenu świetlicy na parking Nr 1). 

 7.  W okresie od 1 listopada do 31 marca wjazd pojazdów mechanicznych na teren ROD „Pszczółka” poza parkingi wewnętrzne jest zabroniony, za wyjątkiem przypadków wyższej konieczności – po uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Porządkowej.

 8.  W celu zagwarantowania zakazu wjazdu w czasie do tego nie przeznaczonym, służyć będą zapory łańcuchowe zamykane na kłódkę.

 9.  Na terenie całego ROD Pszczółka obowiązują przepisy o ruchu drogowym z zachowaniem pierwszeństwa pieszych i szybkości jak w strefie zamieszkani.

10. Parkowanie w alejkach ogrodowych jest zabronione, za wyjątkiem czasu potrzebnego na rozładunek/załadunek.

11. Zabrania się dokonywania wszelkich prac przy pojeździe, a w szczególności mycia, sprzątania i dokonywania napraw pojazdu na terenie całego Ogrodu, w tym również na terenie parkingów.

12. Wjazd pojazdu o masie całkowitej powyżej 3,5 t może odbywać się tylko za zgodą Przewodniczącego Komisji Porządkowej. Nie może on zakłócać wypoczynku działkowcom i utrudniać im korzystania z terenu Ogrodu. O zgodę na taki wjazd należy wystąpić z trzydniowym wyprzedzeniem.

13. Wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych dowożących materiały (np. budowlane, ziemię, obornik, itp.) musi odbywać się pod nadzorem działkowca, dla którego wykonywana jest dana usługa, oraz może odbywać się w innym okresie niż okresie wymienionym w punkcie 4, po uzyskaniu zgody od Przewodniczącego Komisji Porządkowej.

14. Za powstałe zniszczenia w infrastrukturze ogrodowej lub/i innej działki spowodowane wjazdem pojazdem mechanicznym odpowiada działkowiec do którego ten wjazd był kierowany. Ponosi on konsekwencje finansowe za powstałe szkody lub dokonuje naprawy we własnym zakresie w ciągu 14 dni w celu przywrócenia infrastruktury ogrodowej lub/i innej działki do stanu sprzed uszkodzenia.

15. Samochody osobowe, którymi dojeżdżają do działki osoby niepełnosprawne mają prawo wjazdu na teren ogrodu.  Również prawo wjazdu na teren Ogrodu mają samochody osobowe dowożące osoby niepełnosprawne ruchowo. Zgodę wydaje Zarząd, uwzględniając min. przedłożone przez zainteresowanego dokumenty.

16. Osoby niepełnosprawne mają prawo do parkowania samochodów osobowych na terenie swojej działki, po wyposażeniu jej w odpowiednie miejsce postojowe. Rysunek działki (lub szkic) wraz z zaznaczonym miejscem postojowym należy przedłożyć Zarządowi do zatwierdzenia.

17. W stosunku do działkowca, który systematycznie będzie naruszał powyższy regulamin wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ogrodu, Zarząd może podjąć decyzję o czasowym lub całkowitym zakazie wjazdu pojazdem mechanicznym dla tego działkowca podejmując w tej sprawie uchwałę. Treść uchwały na piśmie musi być doręczona dla działkowca, którego dotyczy czasowy lub całkowity zakaz wjazdu pojazdem mechanicznym na teren ogrodu.

18. Traci moc Regulamin korzystania z samochodów i innych pojazdów mechanicznych na terenie ROD im. PSZCZÓŁKA w Gliwicach – Uchwała Walnego Zebrania Nr 10/2016 z dnia 16 kwietnia 2016 roku.

19. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu ROD i nie może być sprzeczna z obowiązującymi w PZD przepisami.

20. Regulamin wchodzi w życie po przyjęciu przez Zarząd ROD (Uchwała Zarządu Nr 48/VIII/2021 z dnia 03.08.2021 roku) i zatwierdzeniu przez Walne zebranie (Uchwała Nr 10b/2021 z dnia 21.08.2021 roku).

Plan Ogrodu

Wolne Działki

Sprawdź naszą ofertę!

 Użytkownik działki Nr 125 wyraził chęć sprzedaży swojej działki.

Telefon kontaktowy: 609-650-110

 

 Użytkownik działki Nr 53 wyraził chęć sprzedaży swojej działki.

 

Telefon kontaktowy: 517-652-555

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.