Przestrzeganie regulaminu ROD w obrębie swoich działek

KOMUNIKAT ZARZĄDU
ROD „PSZCZÓŁKA” w Gliwicach

z dnia 15.06.2020r.

 

     w sprawie: przestrzegania regulaminu ROD w obrębie swoich działek

Przypominamy działkowcom o obowiązku przestrzegania regulaminu ROD
i dbania o porządek w alejkach (drogach wewnętrznych) w obrębie swoich działek poprzez bieżące koszenie trawy oraz usuwanie wszelkich wystających poza teren ogrodzenia działki krzewów, gałęzi itp.

Jednocześnie zobowiązujemy działkowców w terminie do końca czerwca b.r.
do usunięcia wszelkich nasadzeń znajdujących się poza ogrodzeniem swojej działki na terenie alejki (drogi wewnętrznej).

 

Zarząd ROD zobowiązuje  KOMISJĘ PORZĄDKOWĄ do sprawdzenia stanu wykonania przez działkowców powyższych zadań i przedstawienia wniosków Zarządowi na zebraniu w lipcu.

Wyciąg z regulaminu ROD:

 

§ 34 [Alejki i drogi] 1.Zarząd ROD zobowiązany jest zapewnić drożność ciągów komunika-cyjnych (alejek i dróg ogrodowych). 2.Zabrania się zwężania ciągów komunikacyjnych
(alejek i dróg ogrodowych), zwłaszcza poprzez nieuprawnione sadzenie drzew, krzewów
lub innych roślin.

 

§ 52 [Żywopłoty]  1.Na granicy działek, za pisemną zgodą użytkownika sąsiedniej działki, można zakładać żywopłoty. 2.Wysokość żywopłotu na granicy pomiędzy działkami ustalają sąsiadujący użytkownicy z tym, że nie może ona przekraczać 1 metra. 3.Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką (drogą wewnętrzną) nie mogą przekraczać wysokości 1 metra i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki. 4.Żywopłoty rosnące na granicy działki będącej jednocześnie granicą ROD nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów
i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza ogrodzenie ROD.

 

§ 55 [Cięcie i prześwietlanie drzew i krzewów] 1.Działkowiec zobowiązany jest do cięcia
i prześwietlania drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, aby gałęzie
nie przekraczały granic działki.
 2.W razie niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1, użytkownik sąsiedniej działki może obciąć przechodzące gałęzie, o ile wcześniej wyznaczył sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.  3.Uprawnienie wynikające z ust. 2 przysługuje również zarządowi ROD, gdy gałęzie przechodzą na teren ogólny ROD.

 

§ 67 [Obowiązki porządkowe] Działkowiec obowiązany jest: 1) dbać o estetyczny wygląd działki i ROD, 2) nie zakłócać spokoju sąsiadom, zwłaszcza poprzez korzystanie z urządzeń ponad przeciętną miarę, 3) utrzymywać w czystości i estetycznym stanie drogi, aleje oraz rowy melioracyjne: a) na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach, b) na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

 

 

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.