Regulamin 2

 

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z SIECI WODOCIĄGOWEJ

w ROD „Pszczółka” w Gliwicach


 

 

1. Z sieci wodociągowej mogą korzystać użytkownicy działek, które są wyposażone w wykonane zgodnie z przepisami przyłącze i licznik do wody, po uzyskaniu zgody Zarządu ROD.

2. Użytkownik działki, który zamierza podłączyć swoją działkę do sieci wodociągowej, musi zgłosić to na piśmie do Zarządu ogrodu. Dotyczy to również osób, które modernizują przyłącze lub wymieniają licznik. Prace można zacząć dopiero po uzyskaniu zgody Zarządu (§ 141 Regulaminu ROD). Jeżeli przyłącze przechodzi przez inną działkę, użytkownik tej działki musi ją udostępnić do  przeprowadzenia przyłącza, na zasadzie porozumienia między zainteresowanymi zawartego na piśmie.

3. Zakup, montaż i zabezpieczenie licznika użytkownik działki wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt. Licznik musi odpowiadać wymogom określonym  w Zarządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o licznikach do wody. Okres eksploatacji nie może być większy niż 5 lat.

4.  Usytuowanie licznika do wody musi odpowiadać następującym warunkom:

a). licznik należy umieścić możliwie najbliżej magistrali wodociągowej i poza altaną,

b). licznik musi być sprawny technicznie i posiadać plombę legalizacyjną,

c). usytuowanie musi zapewniać możliwość odczytu wskazań i kontroli plomb,

d).  przed licznikiem (t.j. od strony dopływu wody) należy umieścić zawór odcinający wodę, za licznikiem należy umieścić zawór spustowy,

e).  przez licznik musi przepływać cała ilość wody pobieranej na działce, co oznacza zakaz montowania przed licznikiem trójników lub innych urządzeń umożliwiających przedlicznikowy pobór wody,

f).   po wykonaniu prac należy zgłosić licznik do zaplombowania,

g).  przed licznikiem (t.j. od strony dopływu wody) średnica rury wynosi ½ cala.

5.Odbiór przyłącza i licznika:

a). odbioru przyłącza i licznika dokonują osoby upoważnione przez Zarząd w obecności użytkownika działki lub osoby przez niego upoważnionej,

b). z odbioru sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron),

c). w czasie odbioru kontrolujący sprawdza m.in. prawidłowość i szczelność połączeń przyłącza i  licznika z siecią, stan techniczny i plombę legalizacyjną na liczniku, kierunek obrotów wskaźników licznika, numer i stan wskazań licznika,

d). po odbiorze licznik jest plombowany przez odbierającego.

6. Kontrola przyłącza i licznika:

a). użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na działkę osobom upoważnionym przez Zarząd w celu kontroli przyłącza i licznika  (§ 140Regulaminu ROD),

b). z kontroli sporządza się protokół, który jest przechowywany w dokumentach ogrodu,

c). kontrola obejmuje czynności jak w punkcie 5 c,

d). w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w użytkowaniu przyłącza lub licznika, utrudniania czynności kontrolnych lub uchylania się przed kontrolą, kontrolując opisują te fakty w protokóle i występują do Zarządu z wnioskiem o zastosowanie kary porządkowej wobec użytkownika działki lub odłączeniem przyłącza.

7. Postanowienia końcowe:

a). sieć wodociągowa w ogrodzie jest uruchamiana w okresie od 15 kwietnia do 31 października każdego roku (chyba, że warunki atmosferyczne na to nie pozwolą). Dokładny termin otwarcia i zamknięcia wody będzie każdorazowo podawany na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej,

b). za właściwe przygotowanie przyłącza do eksploatacji w sezonie odpowiada użytkownik działki. Nie przygotowanie przyłącza, które spowoduje wyciek wody, skutkować będzie odcięciem dopływu wody i obciążeniem użytkownika kosztami wycieku wody,

c). dopuszcza się możliwość demontażu licznika na okres zimy pod warunkiem, że zostanie to zgłoszone Zarządowi i zostanie przeprowadzona kontrola, z której sporządzony będzie protokół jak przy kontroli (pkt. 6 niniejszego Regulaminu),

d). pobieranie wody przez użytkownika poza licznikiem, uznaje się za kradzież na szkodę ogrodu,

e). opłatę za wodę uiszcza się wg wskazań licznika + opłata stała w terminach i wg zasad ustalonych przez Zarząd,

f). użytkownik podaje zużycie wody Gospodarzowi Ogrodu w następujących w terminach:

- stan na 15 czerwca – do 20 czerwca,

- stan na 1 września – do 5 września,

- stan końcowy – termin ustalony każdorazowo przez Zarząd,

f). niepodanie aktualnego stanu licznika wody przez użytkownika działki w terminie ustalonym przez Zarząd, powoduje naliczenie użytkownikowi opłaty ryczałtowej,

g). Zarząd ROD może powołać komisję d.s. sieci wodociągowej, która przejmie od Zarządu w całości lub w części sprawy unormowane w niniejszym  regulaminie.

8. Niestosowanie się do powyższego regulaminu spowoduje odcięcie dopływu wody. Ponowne włączenie wody może nastąpić po usunięciu uchybień i pokryciu kosztów związanych z wyłączeniem, ustalonych przez Zarząd.

9.  Zainstalowany licznik nie zgodnie z pkt 4 podlega modernizacji w terminie do 31 marca  2012 roku.

9.  Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu ROD i nie może być sprzeczna  z obowiązującymi w PZD przepisami.

10.  Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie ROD.

11.  Regulamin został przyjęty przez Zarząd ROD Uchwałą nr 7/VI/2011 z dnia 04.04.2011r.  i zatwierdzony Uchwałą nr 9 Walnego Zebrania ROD z dnia 16.04.2011
Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.