Delegatura Rejonowa w Gliwicach zwraca się z prośba do Zarządów ROD, Komisji Rewizyjnych i Rozjemczych Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz działkowców o przesyłanie do Delegatury Rejonowej w Gliwicach wszelkich wniosków i postulatów do nowego statutu stowarzyszenia ROD. Delegatura na podstawie tych wniosków opracuje propozycje i prześle do OZ.Śl. i Krajowej Rady do ewentualnych poprawek projektu statutu. Jednocześnie uprasza się, aby wnioski były zgodne z nowa ustawą o ROD z dnia 13,grudnia 2013r oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o Stowarzyszeniach. bo te ustawy nas obowiązują wiec zapisy w nowym Statucie nie mogą być sprzeczne z tymi Ustawami.
W załączeniu projekt statutu:

Źródło delegatura PZD Gliwice Jan Pękala

Powstała Komisja ds. stawu.

Na spotkaniu działkowców wędkujących na stawie ROD "Pszczółka w dniu 25.05.2014r. ukonstytuowała się Komisja ds. stawu:

  • Przemysław WAINDOK - Przewodniczący Komisji        - tel.: 504 007 962
  • Mariusz PORZEZIŃSKI - Wiceprzewodniczący Komisji  - tel.: 880 814 163
  • Sławomir SOCHA         - Sekretarz Komisji                 - tel.: 605 204 058

 

Skład Komisji został zaakceptowany przez Zarząd ROD "Pszczółka" na posiedzeniu w dn. 02.06.2014r.

Wniesione przez Komisję poprawki do Regulaminu łowiska ROD "Pszczółka" zostały przez Zarząd zatwierdzone.

Do zadań Komisji należeć będzie m.in.:

  • nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu łowiska ROD "Pszczółka",
  • organizacja prac społecznie - użytecznych na terenie łowiska,
  • dbanie o porządek na terenie łowiska,
  • informowanie Zarządu ROD "Pszczółka" o wszelkich zanieczyszczeniach wpływających do stawu.

Wyrok NSA zakazuje w praktyce stawiania i istnienia altan murowanych - 30.05.2014

Szanowni Państwo,

Dla działkowców zapadł bardzo niepokojący i absurdalny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie definicji altany (http://tvn24bis.pl/informacje,187/tysiace-altanek-dzialkowych-do-rozbiorki-niekorzystny-wyrok-nsa,430122.html), który kwestionuje kilkudziesięcioletnią praktykę i dotychczasową interpretację definicji, stawiając pod znakiem zapytania nie tylko altany w ROD, ale każdy murowany budynek do 35 m2 postawiony bez pozwolenia na budowę w zgodzie z przepisami (a raczej dotychczasową ich wykładnią) i praktyką, ale wbrew definicji przyjętej ostatnio przez NSA. Walka z nadużyciami osoby, której wyrok ten dotyczy okazała się mieczem obosiecznym dla wszystkich działkowców.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pszczółka” obradujące w dniu 26.04.2014 roku podjęło uchwały ws.:

1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD, w tym merytorycznego i finansowego   za 2013 r.

 

2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2014 r. do 18.01.2014 r.

 

3. Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za 2013 r.

 

4. Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rozjemczej ROD za 2013 r.

 

5. Planu pracy i preliminarza finansowego na 2014 r.

 

6. Wysokości i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu w 2014 r.

 

7. Wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej w 2014 r. oraz rozliczenia zaliczki wniesionej przez działkowców na realizację Projektu doprowadzenia energii elektrycznej do Ogrodu i działek,

 

8. Wysokości i terminu wnoszenia opłaty wodnej w 2014 r.

 

9. Liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2014 r.

 

10. Planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej i pracy rzeczowej działkowców.

 

 

 

Opłaty zbierane przez Skarbnika ogrodu
w maju będą przyjmowane
w Świetlicy ogrodu w następujących terminach:
w piątki od godz. 16-17 w dniach 9, 23, 30 oraz
w soboty od godz. 16-17 w dniach 10, 24, 31.

 


Plan Ogrodu

Wolne Działki

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.