WPROWADZA SIĘ W ŻYCIE ZASADĘ:

JEDEN KLUCZ DO WEJŚCIA PRZEZ FURTKI NR 1, NR 2, NR 3, NR 5.

W dniu 24.10.2014r. – o  godz. 16.00 nastąpi wymiana zamków w furtkach przy bramie NR 2 i NR 3.
Podczas prowadzonych odczytów liczników zużycia wody w sektorze B będą wydawane bezpłatnie klucze - po 1 szt. na działkę( numery działek:107-175).


W  dniu  25.10.2014r. - o godz. 10.00 nastąpi wymiana zamka w furtce NR 5.
Podczas prowadzonych odczytów liczników zużycia wody w sektorze A będą  wydawane bezpłatnie  klucze  -  po  1  szt.  na działkę ( numery działek:1-106).

 


Zarząd ROD „PSZCZÓŁKA” informuje:

PILNE!!! Dnia 25.10.2014 o godz. 15.00 zostanie zamknięty dopływ wody.

 • W dniu 24.10.2014r. – od  godz. 16.00 będzie prowadzony odczyt liczników w sektorze B ( numery działek:107-175),
 • w dniu 25.10.2014r. - od godz. 10.00 będzie prowadzony odczyt liczników w sektorze
  A (numery działek 1-106),

W związku z powyższym  prosimy  działkowców o osobisty udział przy odczycie licznika (potwierdzenie przez działkowca stanu licznika w rejestrze zużycia wody). W wyjątkowych sytuacjach udostępnić licznik do odczytu oraz potwierdzić stan zużycia wody może sąsiad.

W przypadku potrzeby demontażu licznika na okres zimy należy zgłosić ten fakt podczas odczytu spisującemu stan zużycia wody.

Nie  udostępnienie  licznika  do  odczytu  lub demontaż licznika bez  zgłoszenia może wiązać  się  z  rozliczeniem  ryczałtowym z  uwzględnieniem niedoborów w zużyciu wody w całym ogrodzie.

 

Zebranie działkowców ws. wyboru stowarzyszenia

Dnia 13 września o godz. 14.00 rozpoczęło się zebranie działkowców ROD Pszczółka ws. wyboru stowarzyszenia, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy.

Zebranie otworzył Prezes Zarządu ROD Pszczółka Ryszard Bryła. Powitał działkowców oraz zaproszonych gości w osobach: Członka Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD pana Stanisława Kalisza oraz przedstawiciela Delegatury Gliwice OZŚl. PZD panią Annę Kajdanowicz.

Zebranie dokonało wyboru:

 • Przewodniczącego zebrania: Ryszarda Bryłę,
 • Prezydium zebrania: Stanisława Kalisza, Annę Kajdanowicz, Ryszarda Bryłę,
 • Protokolanta zebrania: Bronisława Kamińskiego.

Zebranie zatwierdziło porządek obrad i regulamin obrad oraz wybrało:

 • Komisję Mandatową w składzie: Wioletta Bernais, Tadeusz Kulak, Jan Matuszczyk,
 • Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Wiesław Noga, Stanisław Bednarski, Regina Góralczyk.

W kolejnym punkcie porządku obrad zabrała głos Przewodnicząca Komisji Mandatowej pani Wioletta Bernais, która odczytała sprawozdanie Komisji Mandatowej. Komisja Mandatowa stwierdziła, że zebranie wszystkich działkowców odbywające sie w I terminie jest niezdolne do podejmowania uchwały z powodu braku obecności co najmniej połowy liczby działkowców (w zebraniu uczestniczyło 60 działkowców  co stanowi 26,3% liczby wszystkich działkowców).

Wobec powyższego Przewodniczący zebrania zamknął zebranie i ogłosił, że drugi termin zebrania - zgodnie z zawiadomieniem działkowców - odbędzie się 13 września o godz. 14.30.

W oczekiwaniu na drugi termin zebrania głos zabrał Pan Stanisław Kalisz, który przedstawił aktualną sytuację w Polskim Związku Działkowców.


II termin zebrania

O godz. 14.30 Prezes Zarządu Ryszard Bryła otworzył zebranie w II terminie, powitał działkowców oraz zaproszonych gości. Na Przewodniczącego zebrania na wniosek z sali został zaproponowany pan Ryszard Bryła. Wyniku głosowania jednogłośnie Przewodniczącym zebrania został Prezes Zarządu ROD Pszczółka - Ryszard Bryła.

Zebranie wybrało jednogłośnie Prezydium zebrania w składzie:

 • Ryszard Bryła - Przewodniczący zebrania,
 • Stanisław Kalisz - Członek OZŚl. PZD,
 • Anna Kajdanowicz - przedstawiciel Delegatury Gliwice OZŚl. PZD,
 • Stanisław Piotrowski - działkowiec ROD Pszczółka.

Zebranie jednogłośnie wybrało Protokolantem zebrania pana Bronisława Kamińskiego.

Przewodniczący zaproponował porządek obrad, który podany pod głosowanie został jednogłośnie zatwierdzony.

Zebranie jednogłośnie zatwierdziło regulamin obrad przedstawiony przez Przewodniczącego zebrania.

Zebranie jednogłośnie wybrało:

 • Komisję Mandatową w składzie: Wioletta Bernais, Tadeusz Kulak, Jan Matuszczyk,
 • Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Wiesław Noga, Stanisław Bednarski, Regina Góralczyk.

Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność zebrania w II terminie w którym uczestniczyło 72 działkowców, co stanowi 31,6 % wszystkich działkowców. Zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r. zebranie wszystkich działkowców odbywające się w II terminie jest zdolne do podejmowania uchwały w obecności co najmniej 3/10 liczby działkowców.

Po sprawozdaniu Komisji Mandatowej głos zabrał Prezes Zarządu ROD Pszczółka, który zgłosił wniosek w imieniu Zarządu ROD o pozostawieniu ROD Pszczółka w stowarzyszeniu ogrodowym PZD.

 

 

W głosowaniu jawnym jednogłośnie działkowcy postanowili pozostawić ROD Pszczółka w Gliwicach jako jednostkę organizacyjną stowarzyszenia ogrodowego Polskiego Związku Działkowców i powierzenie mu dalsze prowadzenie ogrodu.

Przewodniczący zebrania oraz pan Stanisław Kalisz podziękowali za świadomy i jednogłośny wybór stowarzyszenia.

Następnie Przewodniczący zebrania, a zarazem Prezes Zarządu ROD Pszczółka Ryszard Bryła zamknął obrady i zaprosił wszystkich obecnych na zebraniu na obchody Dnia Działkowca w ROD Pszczółka.

 

Dnia 13 września w świetlicy ROD Pszczółka odbyło się ZEBRANIE DZIAŁKOWCÓW ws wyboru stowarzyszenia, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy.

Działkowcy jednogłośnie postanowili o pozostawieniu ROD Pszczółka jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia Polski Związek Działkowców i powierzeniu mu prowadzenia ogrodu.

 

 

 

 Projekt

USTAWA

z dnia … ……. 2014 r.

o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) w art. 29 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) altan działkowych i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;".

Art. 2. W ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) wprowadza się następujące zmiany:

1) W art. 2 po pkt 9 dodać pkt 9a w brzmieniu:

„9a) altanie działkowej – należy przez to rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich; ”;

2) w art. 13 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Na terenie działki nie może znajdować się altana działkowa lub obiekt gospodarczy o powierzchni zabudowy przekraczającej powierzchnię określoną w art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40).

2. W przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę działkową lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, stowarzyszenie ogrodowe zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej.”;

3) w art. 36 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany działkowej w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek lub”.

Art. 3. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) w art. 7:

1)  w ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12)      położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz budynki stanowiące infrastrukturę ogrodową, w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40), z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;".

Art. 4. Do spraw wszczętych a niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy niniejszej ustawy.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

(Źródło: KR PZD, R.B.)

 

 

Wolne Działki

Plan Ogrodu

© 2016 ROD Pszczółka. All Rights Reserved.